SKAL UTBETRAST: Vegen langs Onarheimselva skal utbetrast, men no blir vegvesenet byggherre i staden for kommunen. Det er også snakk om å kutta den nederste svingen i brekka. I dei to bilane på biletet er det representantar som var på synfaring på strekkja tysdag.
SKAL UTBETRAST: Vegen langs Onarheimselva skal utbetrast, men no blir vegvesenet byggherre i staden for kommunen. Det er også snakk om å kutta den nederste svingen i brekka. I dei to bilane på biletet er det representantar som var på synfaring på strekkja tysdag.

Viste fram trafikkfarleg skuleveg

Tysnes kommune viste fram smal skuleveg på snøslapsføre under synfaring med vegvesenet og fylkeskommunen. Turen gjekk både forbi Kløvbrekko og langs Onarheimselva.
Publisert 18.01.2018 kl. 13.50.

Det var glatt snøslapsføre då representantar for Hordaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stord kommune og Tysnes kommune var på synfaring på trafikkfarleg skuleveg mellom Uggdal og Onarheim tysdag.

– Det var fyrst og fremst strekkja ned langs Onarheimselva me ville visa fram, men og korleis Kløvbrekko er i dag, seier ordførar Kåre Martin Kleppe til «Tysnes» etter synfaringa.


Utbetring i 2018

Det var i fjor Tysnes kommune søkte om fire millionar kroner til utbetring av vegen ned langs Onarheimselva. Fylkeskommunen løyvde seinare 1,5 millionar. I fylkesbudsjettet for 2018 er det løyvt to millonar kroner til Uggdal-Onarheim, til rekkverk og støypekantar.

Rådmann Steinar Dalland har i det siste teke til orde for at desse to prosjekta burde samordnast, for å spara både administrasjonskostnader og rigg- og driftskostnader. Det fekk Tysnes kommune positiv tilbakemelding på både frå vegvesenet og fylkeskommunen i møtet på rådhuset tysdag føremiddag.

– Ved å samordna desse to prosjekta, vil me kunna få meir ut av midlane, poengterer rådmannen.– Eg er glad for at me fekk ei kjapp og positiv tilbakemelding på dette innspelet, kommenterer ordførar Kåre Martin Kleppe.I møtet var det semje om at midlane som Tysnes kommune har fått tilsagn om, skal overførast til vegvesenet og samordnast med midlane som skal brukast på strekkja Uggdal–Onarheim.

– Midlane skal gå til det tiltenkte området, presiserer ordføraren.

Etter møtet er dei tydelege på at arbeidet skal koma i gang i 2018.


Trur det går i orden

Seksjonsleiar i Statens vegvesen, Gunhild Vangsnes, stadfestar at det er eit ynske frå både kommunen og vegvesenet at vegvesenet blir byggherre for trafikksikringsprosjektet langs Onarheimselva. Saka må endeleg klarerast i fylkeskommunen.

– Eg reknar med det går i orden. Me vil då gjennomføra prosjektet for kommunen slik det er planlagt, seier Vangsnes.

Ho legg til at kommunen også ynskjer å kutta den nederste svingen langs elva.

– Det vil me prøva å få til, seier Vangsnes.

Ho legg til at dei to millionane som ligg inne i budsjettet for 2018, er tenkt til rekkverk og kantsikring. Ein del av dette er allereie gjort.

– Det ligg ikkje inne midlar til vegutviding, sjølv om eg høyrde at kommunen ynskjer at noko av midlane skal brukast til vegutbetring, seier seksjonsleiaren.


Privat steinuttak

Ordførar Kåre Martin Kleppe informerer om at ein i møtet også diskuterte ei prinsippsak om private kan ta ut steinmassar langs fylkesveg.

I dette tilfellet galdt det eit privat innspel om å ta ut steinmassar langs fylkesvegen på strekkja Onarheimsvatnet – øvre Onarheim.

– Eg synest initiativet er strålande. Samstundes er me glade for at vegvesenet er positive til at dette kan gjerast. Til ei privat utbygging på Onarheim vil ein kunna henta ut stein lokalt samstundes som ei slik løysing vil kunna gje betre sikt langs vegen. Det vil også verta enklare for vegvesenet å utbetra vegen på strekkja, poengterer ordføraren.

– Ja, timinga på eit slikt prosjekt er gunstig når dette kjem samstundes som ein får ekstra midlar til trafikksikring. Det vil kunna gje breiare veg på dei aktuelle strekkjene, seier ein nøgd rådmann.

Vangsnes seier at vegvesenet sine folk må sjå på forholda får ein kan ta endeleg stilling til innspelet.


Kløvbrekko

Kløvbrekko var ikkje direkte tema på vegmøtet. Men ordføraren seier at det var viktig for Tysnes kommune å få vist fram korleis køyrande opplever å passera brekka i dag.

– Eg trur dei la merke til at det er blitt vanskelegare å køyra her etter utbetringane og raset, seier Kleppe.

– Me forstår at det vart ein akutt situasjon som måtte løysast der og då, og det nok hadde blitt handtert på ein annan måte dersom det hadde vore ei planlagt utbetringssak, seier rådmannen.


Siste saker Gå til framsida

Ferjeentusiast på bibliotekturné

4. februar kjem forfattar Harald Sætre til Tysnes folkebibliotek med føredraget «Dei kom tilbake – veteranferjer og fjordabåtar i Hordaland».

Leiar: Tysnes bør få meir enn 400.000 i grasrotmidlar

Norsk Tipping har fordelt grasrotmidlane for 2018. Den viser at lag og organisasjonar i Tysnes har fått heile 433.568 kroner inn på bankkontoane sine frå tippeselskapet på Hamar. Det er eit svært bra tilskot til økonomien til ulike lokale lag og organisasjonar i kommunen vår.Det er idrettslaga som ser ut til å...