NØGD: Hildur Heie, helse- og sosialsjef, meiner dagsenteret for bebuarane i omsorgsbustadane i det nye omsorgssenteret, fungerer bra. (Foto: arkiv)
NØGD: Hildur Heie, helse- og sosialsjef, meiner dagsenteret for bebuarane i omsorgsbustadane i det nye omsorgssenteret, fungerer bra. (Foto: arkiv)

Opnar dagsenteret på kveldstid

Tilbodet som byrja i januar, er primært for bebuarane i omsorgsbustadane i omsorgssenteret.
Publisert 20.01.2018 kl. 16.00.

– Det blir positivt. Me er heilt i startfasen med dette, fortel Hildur Heie, helse- og sosialsjef i Tysnes kommune.

Ho forklarar at det i kommunebudsjettet er lagt inn ei styrking av heimetenesta.– Dagsenteret, som blei opna i november, har ope på dagtid fire dagar i veka. På kveldstid har dagsenteret ope to dagar i veka frå januar, seier Heie.


Fleire på jobb

Heie forklarar at det heile tida har vore meininga at dagsenteret skal ha ope på dagtid, men at stor etterspurnad skapar behov for tilbod på kveld i ein periode framover.

– Som følgje av utvidinga av dagsentertilbodet, blir personell i heimetenesta som yt tenester til bebuarane i desse omsorgsbustadane, styrka i ei tid framover. Ein ekstra person er difor tilsett på kveld, seier ho.

– Denne ordninga byrja frå midten av januar, og vil bli evaluert etter ein periode på tre månadar, seier Heie.


Skapar tryggleik

Ho seier opninga av dagsenteret på dagtid har vore vellukka.

– Tilbodet er viktig med tanke på aktivitetane til bebuarane, seier ho.

– Målet er at dei skal oppleva tryggleik og forutsigbarheit, og at tilbodet skal skapa stimulering og aktivitet. I tillegg skal dei utvikla evne til eigen omsorg, seier Heie.

Ho forklarar at dei som bur i omsorgbustadane i omsorgssenteret, skal ha eit høgare omsorgsnivå enn dei som bur i dei øvrige bustadane.

– Omsorg pluss er eit brukt begrep i desse bustadane, forklarar ho.


Siste saker Gå til framsida

Premierte ivrige turgåarar

Anne Britt Onarheim vann gåvekort på 1.000 kroner, medan Viljar Olai Skaten vann hovudgevinsten på 2.000 kroner.

– Det er kjekt å koma heim att

Nokon fedrar er vekke mellom åtte og fire kvar dag. Nokon er vekke to veker i Nordsjøen. Christer Helland er vekke to månadar om gongen.

Har fått fornya tillit

8. november signerte Norconsult AS og Dr.techn. Olav Olsen AS kontrakt på «Konseptutredning flytebru E39 Bjørnafjorden».

Debatt: Ope brev til politikarane i Tysnes kommune

Allereie for 12 år sidan, byrja ein å snakka om bygging av ny barnehage for Uggdal/Våge. Barn og vaksne i Stjernereiso barnehage/Vågsmarka barnehage lever framleis i uvisse om når eit slikt bygg eventuelt kjem. Modulane på Reiso er eit mellombels bygg, og no i haust har me vore der i seks år. Det er eit lite hensiktsmessig bygg for barnehagedrift, og me må dagleg handtera dei fysiske...