BLIR BILLEGARE MED BKK: Etter reduksjon i utjamningsordninga har nettleiga på Tysnes auka dei siste åra. (Foto: Camilla Korsnes)
BLIR BILLEGARE MED BKK: Etter reduksjon i utjamningsordninga har nettleiga på Tysnes auka dei siste åra. (Foto: Camilla Korsnes)

Tysnes-samfunnet sparar 15 millionar i nettleige

Straumabonnentane på Tysnes vil spara om lag 15 millionar kroner i året når BKK tek over nettet til Tysnes Kraftlag.
Publisert 25.01.2018 kl. 14.30. Oppdatert kl. 19.22.

Kor mykje kvar enkelt husstand vil spara, vil variera alt etter kor mykje straum ein brukar. Ein hushaldskunde med eit årleg forbruk på 20.000 kWh, vil spara over åtte tusen kroner.

Les også: BKK kan bli straumleverandør på Tysnes frå 1. juli

Prislistene for 2018 viser nemleg at ein med Tysnes Kraftlag sine tariffar måtte ha betalt over 18.600 kroner i nettleige i 2018. Etter BKK si prisliste, vil prisen verta 10.480 i 2018. Det er ein skilnad på 8.166,- kroner.

For 2017 vil skilnaden ha vore mellom seks og sju tusen kroner. Skilnaden er høgare i 2018 enn i 2017, etter at det statlege utjamningstilskotet som er blitt løyvt over statsbudsjettet, er heilt borte frå og med i år.

I 2017 fekk Tysnes Kraftlag 2,3 millionar kroner i utjamningstilskot.

– Auken i nettleiga på Tysnes dei seinare åra skuldast i hovudsak reduksjon i utjamningsordninga, seier Enes.

I 2012 fekk Tysnes Kraftlag ni millionar kroner i utjamning. Etter det er tilskotet redusert år for år.

– Tysnes-samfunnet vil samla sett spara kring 15 millionar kroner årleg i nettleige med BKK sine prisar, seier elverksjefen som har vore med å forhandla vekk si eiga stilling.


Siste saker Gå til framsida

Premierte ivrige turgåarar

Anne Britt Onarheim vann gåvekort på 1.000 kroner, medan Viljar Olai Skaten vann hovudgevinsten på 2.000 kroner.

– Det er kjekt å koma heim att

Nokon fedrar er vekke mellom åtte og fire kvar dag. Nokon er vekke to veker i Nordsjøen. Christer Helland er vekke to månadar om gongen.

Har fått fornya tillit

8. november signerte Norconsult AS og Dr.techn. Olav Olsen AS kontrakt på «Konseptutredning flytebru E39 Bjørnafjorden».

Debatt: Ope brev til politikarane i Tysnes kommune

Allereie for 12 år sidan, byrja ein å snakka om bygging av ny barnehage for Uggdal/Våge. Barn og vaksne i Stjernereiso barnehage/Vågsmarka barnehage lever framleis i uvisse om når eit slikt bygg eventuelt kjem. Modulane på Reiso er eit mellombels bygg, og no i haust har me vore der i seks år. Det er eit lite hensiktsmessig bygg for barnehagedrift, og me må dagleg handtera dei fysiske...