FORHANDLAR MED BKK: Dagleg leiar i Tysnes Kraftlag, Lars Enes, er i desse dagar i sluttforhandlingar med BKK. Frå 1. juli kan BKK koma til å ta over heile verksemda Tysnes Kraftlag dersom årsmøtet seier ja i mars. Administrasjonsbygget i bakgrunnen skal haldast utanom salet.
FORHANDLAR MED BKK: Dagleg leiar i Tysnes Kraftlag, Lars Enes, er i desse dagar i sluttforhandlingar med BKK. Frå 1. juli kan BKK koma til å ta over heile verksemda Tysnes Kraftlag dersom årsmøtet seier ja i mars. Administrasjonsbygget i bakgrunnen skal haldast utanom salet.

BKK kan bli straumleverandør på Tysnes frå 1. juli

Forhandlingane om sal av Tysnes Kraftlag er i sluttfasen. Måndag sa styret i kraftlaget ja til ein transaksjonsavtale med BKK.
Publisert 25.01.2018 kl. 14.30. Oppdatert kl. 19.20.

Måndag denne veka sa styret i Tysnes Kraftlag ja til ein avtale som inneber at heile verksemda til Tysnes Kraftlag skal seljast til BKK. Rett nok er det ein del formalitetar som enno ikkje er på plass.

Les også: Tysnes-samfunnet sparar 15 millionar i nettleige


Årsmøte 12. mars

I vedtaket heiter det at styret i hovudsak sluttar seg til innhaldet i framlagd transaksjonsavtale med BKK.

Styreleiar Audun Magnussen og dagleg leiar Lars Enes skal forhandla fram endeleg avtale med BKK for signering i månadsskiftet januar/februar.

Tidsplanen vidare er medlemsmøte og informasjonsmøte i Tysnes Kraftlag SA 19. februar, og årsmøte 12. mars der avtalen kjem opp for endeleg avgjerd.

Heile distribusjonsnettet som Tysnes Kraftlag eig i dag skal gå med i salet, både straumnettet og fibernettet. Det same skal lagerbygget på Gjerstad og alt tilhøyrande utstyr. Aksjeposten som Tysnes Kraftlag eig i SKL skal og gå med i salet. Avtalen inneber også at alle tilsette blir overført til BKK. Ingen skal seiast opp, men det vert ingen elverksjef lenger. Lars Enes skal halda fram i si tidlegare stilling som leiar for nettavdelinga.

Planen inneber at det er BKK som skal drifta nettet på Tysnes frå 1. juli.


Blir eigar i BKK

Tysnes Kraftlag SA eig i dag 4,4 prosent av aksjane i SKL. Dei seinare åra er det spekulert i at verdien av denne aksjeposten kan vera nokre hundre millionar kroner.

Dagleg leiar i Tysnes Kraftlag, Lars Enes, seier til «Tysnes» at verdien av SKL-aksjane utgjer omlag 2/3 av verdien i handelen med BKK, og at verdien av linjer og anlegg utgjer 1/3.I avtalen er det lagt opp til at Tysnes skal få aksjar i BKK som oppgjer for salet. Tysnes sin eigardel vil stå i forhold til det ein eig i SKL i dag, og verdiane på nett og anlegg som Tysns Kraftlag eig. Tysnes sin aksjepost i BKK vil vera klar når forhandlingane er endeleg klare.– For å koma fram til denne prosentdelen, har ein rekna ut Tysnes sin eigardel av produksjonskapasiteten i SKL samanlikna med BKK, forklarar Enes.

Det skal opprettast eit heilt nytt selskap, Tysnes Kraftlag AS, som skal eiga aksjane i BKK. Alle medlemer i Tysnes Kraftlag SA vil få ein liten eigardel i det nye selskapet, alt etter kor mykje ein har handla med kraftlaget dei siste fem åra.

– Dei fleste vil eiga under ein promille. Det er planen at ingen skal kunna eiga over ti prosent, seier Enes.

Det vert lagt opp til at det nye Tysnes Kraftlag skal ha generalforsamling i mai. Alle aksjeeigarar vil få ei stemme på generalforsamlinga.

Planen er at det nye selskapet skal bidra til ålmennyttige føremål i Tysnes-samfunnet.


Millionar i utbytte

BKK har i seinare år betalt ut årleg utbytte til eigarane.

– Dersom me samanliknar med 2017, vil Tysnes sin eigardel utgjera om lag åtte millionar kroner i utbytte for dette året, informerer Enes.

Korleis desse utbyttemidlane skal brukast, vert opp til det nye Tysnes Kraftlag AS å avgjera.

Planen så langt er at det nye Tysnes Kraftlag skal eiga administrasjonsbygget i Våge, der mellom anna Sun Elsikkerhet AS og Bladet Tysnes AS er leigetakarar.

– Planen så langt er at det ikkje skal vera nokon fast tilsette i det nye Tysnes Kraftlag AS, men at det skal veljast eit styre som skal leia selskapet, seier Enes.


Tysnes Breiband

Kva som skal skje med Tysnes Breiband er enno ikkje heilt klart.

Enes stadfestar at BKK ynskjer å kjøpa heile Tysnes Breiband.

I dag eig Tysnes Kraftlag SA to tredjedeler av Tysnes Breiband. Tysnes kommune, Tysnes Sparebank og Alsaker Fjordbruk eig til saman ein tredjedel.

– Me er no i dialog med dei andre eigarane med tanke på eit mogeleg sal av heile Tysnes Breiband til BKK, informerer Enes.

Han peikar på at det vil vera enklare at det selskapet som eig fibernettet også er eigar av Tysnes Breiband.


– God avtale

Elverksjefen meiner det er ein god avtale for Tysnes-samfunnet som no er forhandla fram.

– Me bad om tilbod både frå BKK og Haugland Kraft. Tilbodet frå BKK var det beste, seier han.

Avtalen inneber at dei tilsette skal ha oppmøte på Tysnes. BKK har også garantert at dei vil oppretthalda bemanninga på Tysnes med minimum 75 prosent ti år fram i tid, og at det skal vera ei lokal leiing på Tysnes. Alle tilsette har fått garanti om arbeid vidare i BKK.

– Eg er veldig godt nøgd med at me har fått ein garanti på ti år med i avtalen, seier Enes.


Sal - einaste alternativ

Elverksjefen ser på sal av Tysnes Kraftlag som einaste alternativet etter at styresmaktene vedtok at nettdrift og anna verksemd må skiljast i eigne selskap, seinast frå 2021.

– Å organisera Tysnes Kraftlag som eit konsern ville blitt endå dyrare. Me er dyre nok frå før, seier han.

– Det er masse ulemper å driva små kraftselskap. Når fordelene me har hatt med å jobba på tvers, blir tekne vekk, har me ikkje noko val, meiner han.

Og når så Stortinget kuttar utjamningsstøtta, vil nettleiga bli så høg at elverksjefen ser på den som ein trussel for utviklinga av samfunnet på Tysnes.

– Hjå BKK er me lova BKK-prisar på nettleiga frå dag ein, sjølv om dei i regelverket hadde høve til å ha sju års overgangsordning. Det er bra for Tysnes, seier han.


Siste saker Gå til framsida

Ingen dagar er like

Det er ei rekkje faste oppgåver å halda styr på, men det skjer likevel så mykje anna at ingen dagar vert like. – Det likar eg godt, seier Sondre Dale Alvheim.