Reksteren blir det nye knutepunktet

Gigantbrua over Bjørnafjorden vil få fotfeste heilt nord på Reksteren, og øya hamnar midt i smørauga i det nye fastsambandet langs kysten.
Publisert 25.01.2018 kl. 07.34. Oppdatert kl. 11.22.

– Me ønskjer rimelegast mogeleg bru, men likevel tilstrekkeleg robust, difor ønskjer me spelerom på Reksteren-sida. Me må vita kva me treff på vegen, og har utvida området der den nye flytebrua kan koma i land. Her kartlegg me ulike verdiar for å sjå korleis me kan koma på land på gunstigaste måte, forklarer Kjell Håvard Belsvik.

Me treff han på møterommet Siggjo i det nye Statens hus på Vabakkjen på Stord, der Statens vegvesen held til vegg i vegg med politiet. Herfrå leiar stordabuen Belsvik eit lag på kring 25 personar, som er i full sving med å sjå på bruløysingar som skal gjera strekninga Stord-Os ferjefri. Med på laget er tilsette både i Stavanger, Bergen, Trondheim, Hamar og Oslo, men han som har styringa held til i nærmiljøet der bruene skal koma. Den på kring 1200 meter som skal strekkja seg over Langenuen og knyta saman øyane Stord og Tysnes, og den fem kilometer lange flytebrua over Bjørnafjorden mellom Reksteren og Os.


Flytebru over fjorden

– Sjå her, her vil brua koma i land på sørsida. Tek du ferja mellom Sandvikvåg og Halhjem og kikkar ut når ein rundar nordsida av Reksteren, har du sikkert lagt merke til målebøyar i sjøen og mast på Svarvhelleholmen, den vesle holmen der flytebrua stig i land på Tysnes. Måleinstrumenta samlar opp data om straum, bølgjer og vind, og blir ståande til 2020, seier Belsvik.

Han trekkjer fram eit kart der eit nytt og større område er skravert på ilandføringsstaden.

– Her held me på å kartleggja i detalj verdiane på staden, både med omsyn til landbruk, naturmiljø, landskap og friluftsliv, utdjupar prosjektleiaren for Bjørnafjordbrua.


Store båtar

Røyrbru var på banen, det same var hengjebru. Begge delar er valt vekk undervegs i prosessen. No sit Belsvik og laget hans og jobbar med to alternative flytebruer, for å finna løysingane som gjev mest nytte for minst mogeleg pengar. Dyrt blir det, uansett.

– Me ser på ei endeforankra austvendt boga flytebru, som vil ta ein sving inn over land og kreva meir areal enn alternativet, ei sideforankra rett fram bru. Me har også gått vekk frå løysinga med betongpongtongar. Den vart svært tung, og me går no for ei lettare stålbru med tettare pongtonganavstand der fire av desse er oppankra i sjøbotnen for den rette brua. Den har for tida 100 meter mellom kvar pongtong, tilsvarande om lag 125 meter for den boga brua, som er halden fast berre i endane.

Båtar skal flyta i fjorden også etter at vegen er gjort ferjefri. Seglingshøgda inn mot Svarvhelleholmen blir på minst 45 meter, det er kravet frå mellom andre Forsvaret. Høgde nok til å ta unna langt større båtar enn det som i dag er å sjå i dette farvatnet.


Spor i landskapet

– På ein måte er det synd å setja slike spor i dette unike fjordlandskapet, men samfunnsnytten av ferjefri veg er så stor at det kan forsvarast, meiner brubyggjaren.

Han ser at det vil koma fleire protestar på det som skjer på land på Reksteren, der Fylkesmannen også har kome med ei rekkje merknader og blant anna vist til ein unik regnskog som finst her. Også hytte-eigarar og andre har protestert, med krav om tunnel under Bårdsundet.

– Vegen over Bårdsundet vil koma i dagen, senketunnel her vert for dyrt, slår Belsvik og vegvesenet fast.


Midt i smørauga

– Når det gjeld innspela frå Fylkesmannen, har me prøvd å etterkoma dei der me meiner det er mogleg. Me legg vegen litt om ein del stader, for å bøta på inngrepa i naturen. Detaljeringa her vil koma tydelegare fram i reguleringsplanen som vert utarbeida etter at kommunedelplanen er heilt ferdigstilt og godkjend. For det vil visa godt igjen i landskapet når her kjem ein firefelts motorveg langsetter Reksteren. Samstundes er her mykje natur igjen på øya, og eg er overtydd om at Reksteren kan bli eit nytt knutepunkt med attraktive bustader og rom for arbeidsplassar av ulike slag. Så sant Tysnes grip sjansen og legg til rette for det, noko eg opplever det er stor vilje til. Frå å vera litt avsides, kjem Reksteren midt i smørauga. Mange, både bedrifter og private vil sjå til Tysnes, meiner Belsvik.

Han peikar på den korte reisetida til arbeid og fritid i storbyen Bergen med den nye brua, og tilsvarande retning sør mot Stord og Haugesund.

– No har ein starta på Rogfast, dei undersjøiske tunnelane under Boknafjorden som vil gje ferjefritt samband frå Stavanger og Nord-Jæren til Nord-Rogaland. Det anlegget skal takast i bruk i 2026, det vil føra til ytterlegare vekst i trafikken og knyta tettare band både for arbeid og fritid her vest. Me snakkar om stor samfunnsnytte for eit område med stor verdiskaping i fylka Rogaland og Hordaland, og vegløysingar som vil koma over ein million innbyggjarar i regionen til gode, peikar Belsvik på.

Han har fartstid frå industrien, med fleire år bak seg både på Apply Leirvik og dei store plattformhotella i aluminium dei byggjer der, og frå Kværner Stord, spesialisten på samanstilling av store plattformer.


Norske leverandørar

– Den tekonologien ein sit på både på offshoreverfta og skipsverfta her vest, kan nyttast til å byggja bruene som skal gjera meir av landskapet her ferjefritt. Me ønskjer å dra nytte av det norske miljøet til brubygginga, og er trygge på at her er både kompetanse og kapasitet til å ta seg av den store jobben det vil vera å byggja bruer over Langenuen og Bjørnafjorden. Den første er meir av typen hyllevare, men er like fullt utfordrande nok og kan få ein prislapp på om lag fem milliardar kroner. Flytebrua over Bjørnafjorden reknar me på. Til meir tid me har på det oppdraget, til tryggare og rimelegare løysingar kan me få. Men til sjuande og sist er det sjølvsagt marknaden som avgjer. Me planlegg bransjedag der prosjektet vert presentert for offshoreaktørar og marin industri, seier Belsvik.

17 milliardar kroner var talet på flytebrua som blei presentert på ei større teknologisamling i Trondheim i haust.


Ferje til Austevoll

Reksteren kan bli knutepunktet også for austevollingar på bytur.

– Her har me teikna inn ei mogleg anleggshamn like nord for Gjøvåg, med utvida anleggsveg fram til E 39-utbygginga over Reksteren. Me planlegg slik at det kan leggjast til rette for ein eventuell framtidig ferjekai med kort avstand over til Austevoll. Det vil gje øykommunen lett tilgang til E 39, og med si korte seglingstid vera ei strekning godt eigna for elektrisk framdrift av ferja.

Kva så med ein indre kyststamveg, vil ikkje det både bli ei billigare og betre løysing enn det Belsvik & co reknar på i dag?

– Ein indre trase vil gje lengre reisetid og sannsynlegvis kosta meir enn det valet som politikarane har gjort, så den ballen er lagt død for vår del.

I «Tysnes» 11. januar, fortalde ordførar Kåre Martin Kleppe om eit møte med Samferdsledepartementet, der det blei peika på ny høyring kring ilandføring av bru over Bjørnafjorden.

– Dette er del av den statlege kommunedelplanen der kommunane kan koma med sine innspel. Me håpar å få gjort tilleggshøyringa før sommarferien, no ligg initiativet på departementet. Når det gjeld brua over Langenuen, der Tysnes går inn for ei brukryssing i sør mellom Jektavik og Hodnanes, ligg også den til avgjerd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

På vegvenset si nettside finn du meir om ferjefri E39:


BRUPLANLEGGJAR: Stordabuen Kjell Håvard Belsvik er prosjektleiar for brua over Bjørnafjorden, ei bru som vil gjera Reksteren til sentralt knutepunkt.
BRUPLANLEGGJAR: Stordabuen Kjell Håvard Belsvik er prosjektleiar for brua over Bjørnafjorden, ei bru som vil gjera Reksteren til sentralt knutepunkt.
ILANDFØRING: Flytebrua over Bjørnafjorden vil koma i land på nordspissen av Reksteren, Svarvhelleholmen er lett å sjå til frå ferja mellom Sandvikvåg og Halhjem.
ILANDFØRING: Flytebrua over Bjørnafjorden vil koma i land på nordspissen av Reksteren, Svarvhelleholmen er lett å sjå til frå ferja mellom Sandvikvåg og Halhjem.
UTVIDAR: Området ved Gjøvåg kan få kai for eventuell framtidig ferjedrift til Austevoll. Det skraverte området på kartet er det vegvesenet vil sjå nærare på for finna gunstigast mogeleg løysingar for brua over Bjørnafjorden.
UTVIDAR: Området ved Gjøvåg kan få kai for eventuell framtidig ferjedrift til Austevoll. Det skraverte området på kartet er det vegvesenet vil sjå nærare på for finna gunstigast mogeleg løysingar for brua over Bjørnafjorden.
BOTNFESTE: Bruløysing som framleis vert vurdert, krev botnfeste. Fjorden er kring 550 meter på det djupaste.
BOTNFESTE: Bruløysing som framleis vert vurdert, krev botnfeste. Fjorden er kring 550 meter på det djupaste.

Siste saker Gå til framsida

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.

Ny vegstenging til Myrdal

Fredag var vegen til Myrdal stengt ovanfor Hagen. Vegarbeidet vart ikkje ferdig, og Tysnes kommune må halda vegen stengt også komande måndag.Det opplyser Therese Jonsgar til «Tysnes».Vegen vert stengt mellom 08 og 15 for privatbilar. Utrykkingskøyrety får passera.