SKEPTISK: Arbeidarpartipolitikar Anne Merete Fjeldstad (innfelt) er lite begeistra for Øystein Dalland (Sp) sitt ynskje om å ha 1.-10. klasse samla på Tysnes skule. (Begge foto: Camilla Korsnes)
SKEPTISK: Arbeidarpartipolitikar Anne Merete Fjeldstad (innfelt) er lite begeistra for Øystein Dalland (Sp) sitt ynskje om å ha 1.-10. klasse samla på Tysnes skule. (Begge foto: Camilla Korsnes)

Lunken mottaking på skuleinnlegg

Øystein Dalland (Sp) sitt forslag om ny skulestruktur, fell ikkje i god smak hos dei andre partia.
Publisert 26.01.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 14.43.

– Me er veldig fornøgde med skulestrukturen slik han er i dag, seier Anne Merete Fjeldstad (Ap).

Ho får støtte frå Kåre Martin Kleppe (H), Øystein Flakke (KrF) og Magnar Solheim (FrP).

Ordføraren er likevel ikkje overraska over innlegget frå Dalland, ut i frå meininga samarbeidspartiet hadde i valkampen.


Forslag om 1 til 10-skule

Dalland lista opp ei heil rekkje nye forslag for tysnesskulane. Han meiner at kommunen tenkjer for kortsiktig, og at ein bør planleggja utviding av Tysnes skule til 1-10-skule.

Vidare bør Onarheim ha eige småskuletrinn, bygget på Reiso kan nyttast som barnehage for Våge og Uggdal, og noko av bygningsmassen frå Stjernereiso kan flyttast til Onarheim, skreiv Dalland i eit lesarinnlegg 11. januar.

Dei andre politiske partia er skeptiske til mange av forslaga.


Vil ikkje endra

– Eg er komfortabel med den planen me har lagt opp til no. Først skal det byggjast nytt for femte til sjuande på Tysnes skule, og garderobane til bassenget skal pussast opp. Deretter skal ein byggja ny barnehage på Onarheim, forklarer Kleppe.

I tenesteutvalet har Høgre ved Jannike Epland Dalland fremja forslag om å ta opp skulebruksplanen til ny behandling. Planen blir rullert med jamne mellomrom.

Ut over våren kan det derfor bli nye diskusjonar om skulestrukturen.


Bygdefokus

– Me ønskjer barnehagar rundt om i bygdene, og at borna skal få skifta skule undervegs i løpet, seier Fjeldstad.

Skuleelevane har godt av eit miljøskifte, og ein kan motverka både skuletrøttheit og mobbing, meiner Ap-politikaren. Med ein velfungerande skule, ser ho ikkje grunn til å flytta småskuleelevane til Gjerstad.

Verken Ap eller Høgre ønskjer å endra på planane om bygging for 5. til 7. klasse.

Men ein bør leggja til rette for å kunna utvida Tysnes skule, synest ordførar Kleppe.

– Det er viktig å ikkje blokkera moglegheita for 1-10-skule i framtida, seier han.Ordføraren har heller ikkje trua på at ein skal begynna å flytta på bygningsmassane til Stjernereiso.

– Når ein har sagt ja til reguleringplanar med bustadfelt, handel og industri i nærområdet på Onarheim, må ein ta konsekvensane av den auka aktiviteten, seier Kleppe, som ser fram til nytt barnehagebygg på Onarheim.


Fungerer godt i dag

KrF stiller seg også bak skulebruksplanen slik han er i dag,

– Borna våre startar gjerne i lokal barnehage frå dei er eitt år gamle, og det å ha litt varierande lokasjon opp gjennom skuleløpet meiner me er bra, seier Øystein Flakke i Kristeleg Folkeparti.

Han undrar seg over kvifor ein skal endra på ting som verkar, når barneskulen på Reiso fungerer godt.

– Me fekk for nokre år sidan utarbeidd ei sak med 1-10 utbygging i Våge, som viste svært høg kostnad. Når me no skal i gong med mellomtrinnet på Tysnes skule, må me sjølvsagt vurdera framtidig behov, og setja av areal til ei seinare mogleg utbyggjing, seier Flakke.


Spesiell Sp-politikk

Magnar Solheim (FrP) er heller ikkje vidare begeistra for forslaget til Dalland. I eit lesarinnlegg denne veka uttaler han det er underleg at ein kommunepolitikar frå Senterpartiet vil leggja ned heile skuletilbodet i nokre av bygdene.

Politikarane på Tysnes er likevel ikkje negative til alle forslaga Dalland kjem med. Den lokale senterpartipolitikaren får støtte for nokre av punkta.

At kulturskulen bør få eit auka fokus er for eksempel både Kleppe og Fjeldstad einige i.


Siste saker Gå til framsida

Ferjeentusiast på bibliotekturné

4. februar kjem forfattar Harald Sætre til Tysnes folkebibliotek med føredraget «Dei kom tilbake – veteranferjer og fjordabåtar i Hordaland».

Leiar: Tysnes bør få meir enn 400.000 i grasrotmidlar

Norsk Tipping har fordelt grasrotmidlane for 2018. Den viser at lag og organisasjonar i Tysnes har fått heile 433.568 kroner inn på bankkontoane sine frå tippeselskapet på Hamar. Det er eit svært bra tilskot til økonomien til ulike lokale lag og organisasjonar i kommunen vår.Det er idrettslaga som ser ut til å...