EU-STØTTE: Rekstring Stig Rune Sellevåg jobbar ved FFI på Kjeller utanfor Lillestrøm, og er hovudansvarleg for dei tre prosjekta som har motteke millionstøtte. (Foto: Forsvarets forskningsinstitutt)
EU-STØTTE: Rekstring Stig Rune Sellevåg jobbar ved FFI på Kjeller utanfor Lillestrøm, og er hovudansvarleg for dei tre prosjekta som har motteke millionstøtte. (Foto: Forsvarets forskningsinstitutt)

Forskar på terror: Fekk over sju millionar frå EU

Stig Rune Sellevåg og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har fått 7,7 millionar til å forska på samfunnssikkerheit.
Publisert 27.01.2018 kl. 16.00.

No kan tre nye prosjekt setjast ut i live, med rekstring Stig Rune Sellevåg i spissen.

– Forskinga bidrar til å gjera samfunnet tryggare, og skal beskytta oss betre for truslar, seier sjefsforskaren i FFI.

Det er EU sitt forskingsprogram Horisont 2020, som nyleg har delt ut midlane.

Instituttet skal forska på både farlege kjemiske stoff, smartare grensekontroll og deling av kunnskapar om eksplosiva.


Internasjonalt miljø

– Prosjekta hadde ikkje blitt til utan midlane frå EU, seier Sellevåg til «Tysnes».

Han er hovudansvarleg når instituttet skal i gang med dei tre prosjekta.

– Samfunnssikkerheit er eit spanande felt. EU-prosjekta skjer i eit stort internasjonalt nettverk. Nærare 10 til 20 partnarar deltar frå mange europeiske land. Universitet, forksingsinstitusjonar, næringsliv, politi, brannvesen og tollmyndigheiter er med, forklarer Sellevåg.


Oppdagar farlege stoff

Det eine prosjektet heiter EU-SENSE. Ein ønskjer å utvikla eit nytt system som oppdagar farlege kjemiske stoff. Systemet skal for eksempel kunna nyttast under store brannar på flyplassar.

Ifølgje FFI er det i dag for mange falske alarmar ved dagens kjemiske detektorar.

– Løysingane som kjem ut av EU-SENSE skal kunna brukast av ei rekkje beredskapsaktørar, for eksempel Oslo brann- og redningsetat, uttaler Sellevåg på FFI si nettside.


Kjempar mot terrorisme

Prosjekta som har fått EU-støtte har stor variasjon. PROFILE-prosjektet har som mål å bekjempa svindel, terrorisme og andre former for internasjonal kriminalitet.

Saman med Tolletaten ønskjer FFI å finna nye og smartare metodar under grensekontroll av varer. Tollmyndigheitene skal då kunna treffa betre på kontrollane sine.

Ved å ta i bruk maskinlæring, språkprosessering og andre verktøy vil ein samla og systematisera stor datamengder. I tillegg skal informasjonen frå PROFILE kunna delast på tvers av landegrenser.


Eksplosiva

Å auka det internasjonale kunnskapsnivået, er også målet for det tredje prosjektet som har fått EU-støtte.

EXERTER skal gi auka kunnskapar om eksplosiva. I kampen mot terrorisme og alvorleg kriminalitet, skal ekspertar frå 13 land danna eit nettverk av spesialistar innan eksplosiva.

– Kunnskapen herifrå vil vera relevant for ei rekkje nasjonale myndigheiter, i første rekke Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap, Politiets sikkerhetstjeneste og Kripos, forklarer Sellevåg.

Nettverket skal utarbeida eit nytt scenario kvart år, som skal identifisera sikkerheitshol, og tilrå effektive mottiltak.


Hemmelegstempla

Forsvarets forskningsinstitutt er eit statleg forvaltningsorgan, plassert under Forsvarsdepartementet. Hovudsakleg gjennomfører instituttet analysar og utviklingsprosjekt som er retta mot Forsvaret, men dei har også prosjekt retta mot det sivile.

– I og med at me jobbar med dei temaa me gjer, er prosjekta skjerma frå offentlegheita, seier Sellevåg til «Tysnes».

Utanom nokre hovudtrekk, kan han ikkje fortelja meir om kva dei nye prosjekta går ut på.


FARLEGE KJEMISKE STOFF: EU-SENSE-prosjektet skal utvikla eit nytt system for å oppdaga farlege kjemiske stoff, for eksempel under ein flyplassbrann. (Illustrasjonsfoto: Lars Magne Hovtun, Brann- og redningsetaten/Oslo kommune)
FARLEGE KJEMISKE STOFF: EU-SENSE-prosjektet skal utvikla eit nytt system for å oppdaga farlege kjemiske stoff, for eksempel under ein flyplassbrann. (Illustrasjonsfoto: Lars Magne Hovtun, Brann- og redningsetaten/Oslo kommune)
ØVING: - EU-SENSE skal kunna brukast av ei rekkje beredskapsaktører, for eksempel Oslo brann- og redningsetat, uttaler Sellevåg. Biletet er frå ei fellesøving med brannvesenet. (Illustrasjonsfoto: Lars Magne Hovtun, Brann- og redningsetaten/Oslo kommune)
ØVING: - EU-SENSE skal kunna brukast av ei rekkje beredskapsaktører, for eksempel Oslo brann- og redningsetat, uttaler Sellevåg. Biletet er frå ei fellesøving med brannvesenet. (Illustrasjonsfoto: Lars Magne Hovtun, Brann- og redningsetaten/Oslo kommune)

Siste saker Gå til framsida

Åtvarar mot brann i tørketrommel

I ei ny undersøking forsikringsselskapet Frende har fått utført, svarar 30 prosent av dei spurde på Vestlandet at dei vaskar klede og brukar tørketrommel om natta.– Det er ein sjanse eg aldri ville tatt, seier Øystein Øren, som er fagsjef i Frende, og sjølv småbarnsfar.Brannvesenet si rapportering viser at det har vore over 70 brannar i tørketromlar dei tre siste åra, og sist...