«Dei styrande i Norge bør også vurdera dei negative følgjene for næringslivet i distrikta ved ei dramatisk løysing som halvvering av postomberinga vil vera.», skriv «Tysnes» på leiarplass. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
«Dei styrande i Norge bør også vurdera dei negative følgjene for næringslivet i distrikta ved ei dramatisk løysing som halvvering av postomberinga vil vera.», skriv «Tysnes» på leiarplass. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

Leiar: Posten kan vera på feil spor

Publisert 28.01.2018 kl. 14.00.

Dersom samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen får gjennomslag for eit nytt postforslag, kan det få alvorlege følgjer for både Tysnes og heile distriks-Norge.

Ja, det er eit faktum at det blir sendt mindre post enn tidlegare. Det er nok ei erkjenning som ein må ta innover seg.

Men å gå til det dramatiske steget å kutta postomberinga til annankvar dag, kan få store negative følgjer for alle som bur utanom byane.

I «Tysnes» sist veke kan me lesa at 2500 postbod kan verta overflødige, dersom FrP-Olsen sitt ynske vert sett ut i livet. Kari Fausk Blokhus, som er leiar for Norheimsund distribusjonseining og med det har ansvar for Tysnes, seier at det er for tidleg å seia kva følgjer ei slik innstraming vil få lokalt i kommunen vår. I dag er det fire stillingar ved distribusjonssentralen på Tysnes.

Viss talet på tilsette på Tysnes skal kuttast ytterlegare, kan det ordnast med ulike løysingar. Det kan føra til at dei få postboda som er att får endå lengre ruter. Det vil i så fall føra til at det vert endå seinare postombering i Tysnes. Frå innbyggjarane si side er ikkje dette ynskjeleg.

Generalsekretær i Landslaget for lokalaviser (LLA), Rune Hetland, peikar på dei negative følgjene som det nye forslaget vil få for dei mange avisene kringom i landet vårt. Med postlevering annankvar dag, måndag til fredag, kan det bli utlevering måndag, onsdag og fredag fyrste veke, og tysdag og torsdag i andre veka.

Hetland peikar på at det vil verta heilt håplaust å ikkje vita kva dag avisa kjem ut. Lokalavisene er, som Hetland og presiserer, heilt avhengig av ein god distribusjon.

Sjølv om me i avisverda ser ei gradvis utvikling der avisabonnentane les digitalt, er det papiravisa som finansierer drift og journalistikk. Og det er i papiravisa dei fleste annonseinntektene kjem.

Med ei dårleg postordning vil eigne avisdistribusjonar tvinga seg fram. Det vil i så fall føra til at Posten misser endå meir post til ombering. Det vil vera ei utvikling som vil vera med å undergrava det gamle, gode Postverket ytterlegare.

Dei styrande i Norge bør også vurdera dei negative følgjene for næringslivet i distrikta ved ei dramatisk løysing som halvvering av postomberinga vil vera.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Premierte ivrige turgåarar

Anne Britt Onarheim vann gåvekort på 1.000 kroner, medan Viljar Olai Skaten vann hovudgevinsten på 2.000 kroner.

– Det er kjekt å koma heim att

Nokon fedrar er vekke mellom åtte og fire kvar dag. Nokon er vekke to veker i Nordsjøen. Christer Helland er vekke to månadar om gongen.

Har fått fornya tillit

8. november signerte Norconsult AS og Dr.techn. Olav Olsen AS kontrakt på «Konseptutredning flytebru E39 Bjørnafjorden».

Debatt: Ope brev til politikarane i Tysnes kommune

Allereie for 12 år sidan, byrja ein å snakka om bygging av ny barnehage for Uggdal/Våge. Barn og vaksne i Stjernereiso barnehage/Vågsmarka barnehage lever framleis i uvisse om når eit slikt bygg eventuelt kjem. Modulane på Reiso er eit mellombels bygg, og no i haust har me vore der i seks år. Det er eit lite hensiktsmessig bygg for barnehagedrift, og me må dagleg handtera dei fysiske...