KREV SNARLEG SVAR: Ordførar Kåre Martin Kleppe (innfeldt) krev snarleg svar på korleis ferjerutene blir med ny ferje frå 1. januar 2020.
KREV SNARLEG SVAR: Ordførar Kåre Martin Kleppe (innfeldt) krev snarleg svar på korleis ferjerutene blir med ny ferje frå 1. januar 2020.

– Ferjene er alltid på agendaen

– Ferjene til og frå Tysnes er på agendaen kvar gong me møter fylkes- og stortingsrepresentantar.
Publisert 29.01.2018 kl. 06.00.

Det seier ordførar Kåre Martin Kleppe i ein kommentar etter ferjeoppslaga i «Tysnes» dei siste to vekene.

Og det er ikkje berre tidspunkt for ferjeavgangar og kor ofte ferja bør gå som opptek ordføraren, prisen som reisande til og frå Tysnes må betala på ferjene er ei anna sak som engasjerer.


Viktigaste vegen

– Ferjene er dei viktigaste vegane våre inn og ut av kommunen i overskueleg framtid. Difor er det heilt nødvendig at me har ferjeruter som er akseptable for både pendlarane og næringslivet, seier Kleppe.

Det er Hordaland fylkeskommune som er ansvarleg for dei nye anboda på Våge-Halhjem og Hodnanes-Jektevik-Nordhuglo. Anbods-grunnlaget som Skyss utarbeidde er det fylkespolitikarane som har ansvaret for.

– Det er fylkespolitikarane som må ta ansvar for og sikra at Tysnes får oppretthalda dei ferjerutene me har i dag. Det er dei som må setja denne saka på dagsorden, presiserer ordføraren.

Han er glad for at partifellene i fylkespolitikken, Nils Marton Aadland og Silja Ekeland Bjørkly, har sett søkjeljos på ferjerutene, og vonar andre parti også kjem på banen.


Vil ha svar i år

For tysnesordføraren er det viktig at saka vert sett på dagsorden straks.

– Me må få svar så snart som mogeleg. Det er alt for dårleg at me ikkje får svar før i 2019 på kva ferjetilbod me skal få frå 2020, framhevar han.

Ordføraren er også uroa over uvissa knytt til autopass, og korleis ei eventuell innføring av autopass vil påverka billettprisane for pendlarar og næringsliv.

– Me vil vita kva dei reisande må betala når nytt anbod vert sett i drift frå 2020. Me vil og ha på bordet kva det vil kosta å vera ferjependlar inn og ut av Tysnes med innføring av autopass. Dette er noko fylket burde hatt klart før dei vedtok både det nye anbodsgrunnlaget, og innføring av autopass. Med å problematisera dette allereie no, vonar eg me saman med fylket kan sørgja for å ha eit godt tilbod også etter 2020, seier ordføraren.


Siste saker Gå til framsida

Premierte ivrige turgåarar

Anne Britt Onarheim vann gåvekort på 1.000 kroner, medan Viljar Olai Skaten vann hovudgevinsten på 2.000 kroner.

– Det er kjekt å koma heim att

Nokon fedrar er vekke mellom åtte og fire kvar dag. Nokon er vekke to veker i Nordsjøen. Christer Helland er vekke to månadar om gongen.

Har fått fornya tillit

8. november signerte Norconsult AS og Dr.techn. Olav Olsen AS kontrakt på «Konseptutredning flytebru E39 Bjørnafjorden».

Debatt: Ope brev til politikarane i Tysnes kommune

Allereie for 12 år sidan, byrja ein å snakka om bygging av ny barnehage for Uggdal/Våge. Barn og vaksne i Stjernereiso barnehage/Vågsmarka barnehage lever framleis i uvisse om når eit slikt bygg eventuelt kjem. Modulane på Reiso er eit mellombels bygg, og no i haust har me vore der i seks år. Det er eit lite hensiktsmessig bygg for barnehagedrift, og me må dagleg handtera dei fysiske...