VASKING: Kven som utfører vaskinga på Tysnes omsorgssenter, var eitt av temaa under møtet i tenesteutvalet. (Illustrasjonsfoto: Ingunn Gjærde)
VASKING: Kven som utfører vaskinga på Tysnes omsorgssenter, var eitt av temaa under møtet i tenesteutvalet. (Illustrasjonsfoto: Ingunn Gjærde)

Sjukepleiarar må vaska på omsorgssenteret

– Når du kjem der som sjukepleiar, og må ta vaskejobbing i tillegg, er det slik det skal vera? Eg trudde vasking var eit eige yrke, og meiner det er betre slik det var før, at dei som dreiv med reinhald også kunne hjelpa til med andre oppgåver for bebuarane, sa Jannike Epland Dalland (H).
Publisert 31.01.2018 kl. 09.06. Oppdatert 02.02.2018 kl. 16.47.

Ho er nestleiar i tenesteutvalet, der spørsmålet om kven som skal gjera kva på det nye Tysnes omsorgssenter blei eit sentralt tema på møtet tysdag.

– Det er det me høyrer på bygda, og får tilbakemeldingar om. At helsepersonalet på omsorgssenteret må gjera alt, også oppgåver dei ikkje har vore vane med. Som vasking og matlaging. Søkjer eg som lærar på Tysnes skule, må eg då rekna med å vaska klasserommet etterpå? undrast Jannike E. Dalland.

– Reinhald og ernæring er ein viktig del av sjukepleiarutdanninga, og naturlege oppgåver i den målestokk det her er snakk om. Kan me få i pose og sekk er det fint, men når me har måtta prioritera har me valt å satsa på å ha flest råd tilsette med helsefagleg bakgrunn i staden for støttefunksjonar, kvitterte Helga Boland, styrar ved Tysnes omsorgssenter.


Omlegging

– Det er fortsatt betydelege ressursar knytta til reinhald, og hovudreingjeringa vert utført av reinhaldarar, utdjupa Hildur Heie, helse og sosialsjef.

– Det å ha pleiefagleg personale tilgjengeleg i størst mogeleg grad, er det viktigaste. Me har auka talet på tilsette per bebuar med kring 20 prosent med den omlegginga som er gjort, viste rådmann Steinar Dalland til.

– Har fagforeiningane fått uttala seg om det som no skjer, ville Åse Enes (KrF) vita.


Forstår frustrasjonen

– Tillitsvalde og verneombod har vore med på alle møte som gjeld dette dei to siste åra. Me la om drifta totalt då me flytta inn i det nye omsorgssenteret, og eg forstår det kan oppstå frustrasjon i samband med slike store endringar. Men slik eg ser det er det nye senteret, med dagsenter og omsorgsbustader, eit stort løft for eldreomsorga på Tysnes. Visse barnesjukdomar er her, men erfaringa så langt peikar mot dette blir veldig bra, sa Helga Boland.


Ny kvardag

– Så de er nøgde med utviklinga, ville Inge Malkenes (Sp) forvissa seg om.

– Ja, fantastisk nøgde. Me ser at det nye vil gje ein heilt annan kvardag for oss, sa Boland.

– God kvalitet på tenestene er alfa og omega, og det er ikkje minst viktig for omdømet, peika Inge Malkenes på. Han viste til at i hans bransje er det folk med mastergrad som går og vaskar, så det å ta på seg fleire oppgåver er ikkje så uvanleg.


Fem høns

– I eit lite lokalsamfunn er det lett for at ei lita fjør blir til fem høns, og med dei store omleggingane me er i ferd med å gjennomføra no, er det viktig med god kommunikasjon ikkje minst gjennom media, understreka Malkenes.

– Eg var på møte i eldrerådet måndag, der var det mange gode historier å høyra om det nye, sa rådmann Dalland.

– Politikarane vil vera tett på det som skjer med ny måte å organisera eldreomsorga på, og det er veldig bra at dagsenteret har utvida tilbodet til å gjelda fleire. Eg er trygg på at dette skal gå seg veldig bra til, og at me politikarane vil justera kursen viss me ser det er nødvendig, sa ordførar Kåre Martin Kleppe (H), som følgde møtet i tenesteutvalet.

– Er den driftsforma ein legg opp til på Tysnes omsorgssenter gjengs her til lands, ville utvalsleiar Bjørn Tore Malkenes (Frp) vita.

– Ja, dette er noko ein har gjort lenge i til dømes Bergen. Det å ha god tilgang til helsefagleg personell er med og skapar ein god og meiningsfull kvardag for bebuarane, sa Helga Boland.


Treng informasjon

– Eg trur det er viktig å gjera dette konseptet meir kjent for innbyggjarane våre, gjerne gjennom bladet Tysnes, kvitterte utvalsleiar Malkenes.

– Me kan gjerne ta ein runde med avisa, eller nytta infosida til kommunen, og sjå på dei utfordringane ein møter i startfasen og korleis dette går seg til, la ordførar Kleppe til.

– Hadde me visst meir om dette på førehand, kunne me kanskje møtt dei som klagar til oss på ein annan måte. No får me det i etterkant, av dei som er misnøgde. Me får berre håpa ein kjem seg gjennom det og får behalda dei dyktige helsefagfolka, sa Jannike E. Dalland,


Siste saker Gå til framsida

– Det finst ikkje liknande

Forfattar og lokalhistoriker Knut Rage reiser kvart år frå Tysnes til Hatlestrand for å få med seg Mytologifestivalen. I år skulle ikkje vera eit unntak.

Vel blåst på Tysnessåto

Søndag var det friluftsgudsteneste på Tysnessåta i skiftande seinsommarvêr. Initiativtakar til denne gudstenesta var tysnesingen Arne Nesse. Døveprest Inge Sørheim hadde ansvar for gudstenesta, og dei hadde med eigen tolk. Det bles friskt på toppen, så den vesle kyrkjelyden søkte ly litt nedom toppen. Der vart det preike, bøn og salmesong med eit fantastisk skue over...

Lesarbrev: Innfør gratis skulemat

Eit gratis skulemåltid kvar dag til alle elevar i den norske skulen kan vera blant dei viktigaste tiltaka for folkehelse og sosial utjamning. Vil politikarane jobba for å innføra skulematordning i vår kommune?Det er få stader sosiale skilnader kjem tydelegare til syne enn blant matpakkane til elevar i den norske skulen. Diverre er det slik at langt ifrå alle born får med seg god og sunn...