VARMESTOVE: Slik ser varmestova ut som Alsaker har søkt om byggjeløyve for på Blåbærhaugen.
VARMESTOVE: Slik ser varmestova ut som Alsaker har søkt om byggjeløyve for på Blåbærhaugen.

Unødvendig kverulering

Byggjeløyvet til den omsøkte varmestova på Blåbærhaugen vert ikkje endra. Saka går no til Fylkesmannen i Hordaland til endeleg avgjerd.
Publisert 01.02.2018 kl. 16.00.

Søknaden frå Gerhard Alsaker om løyve til å byggja varmestove/uthus på Blåbærhaugen var fyrste gong handsama på møte i landbruk/teknisk 24. oktober.

Politikarane gjorde då vedtak om å gje dispensasjon frå kommuneplanen for at Alsaker skulle få høve til å byggja varmestova som han hadde søkt om. I vedtaket heiter det at søknaden vert godkjent på vilkår av at: 1. Plan- og bygningslova med føresegner vert følgt, og 2. Tiltaket må få ei god terrengtilpassing.


Men utbyggjar klaga

Vedtaket vart sendt vidare til Fylkesmannen i Hordaland og til Hordaland fylkeskommune for klagevurdering. Det kom ikkje inn klager innan klagefristen.

Derimot kom det inn klage frå Alsaker, ført i pennen av samfunnskontakt i Alsaker Fjordbruk, Kristian Råsberg. Alsaker klaga på at «Tiltaket må få ei god terrengtilpassing.»

– I høve til innsende teikningsmateriale og fotomontasje stiller tiltakshavar spørsmål ved kor vidt Tysnes kommune reint faktisk har godkjent det omsøkte tiltaket eller ikkje, skriv Råsberg i klagen, og held fram:

– Dersom Tysnes kommune har meint å godkjenna tiltaket som omsøkt, ber ein om at dette unødvendige vilkåret vert teke ut av vedtaket. Har ein ikkje funne den omsøkte terrengtilpassinga god nok, lyt tiltakshavar få klår melding om dette. Me vil elles peika på at det er eit generelt krav om god terrengtilpassing etter pbl § 29-2, og at vilkåret òg framstår som unødvendig i denne samanhengen.

Til slutt i klagen skriv Råsberg:

– På generelt grunnlag vil me elles kommentera vilkår nr 1 i saka, det om å følgja plan- og bygningslova. Me ser dette er ei standardfrase som følgjer alle vedtak, og kan sjølvsagt leva med det. Ein kan likevel ikkje unngå å merka seg den snerten dette vilkåret kan innehalda. Meiner Tysnes kommune at det ikkje er sjølvsagt at plan- og bygningslova vert følgt, og difor set vilkår om dette, eller at tiltaket er unnateke alle andre lovverk så framt ein berre følgjer plan- og bygningslova…?


Rådmannen føreslo nei

Klagen frå Alsaker stod på sakslista då landbruk/teknisk hadde møte tysdag denne veka. Rådmannen i Tysnes var heilt klar i si innstilling. Han rådde til at klagen ikkje vart teken til følgje.

– Landbruk/ teknisk kan ikkje sjå at det i klagen har kome fram nye eller vesentlege moment som kan føra til ei endring av tidlegare vedtak, heiter det i framlegget frå rådmannen.

Den fyrste som kommenterte saka i utvalet var Magne Skartveit (Krf).

– Det er litt overraskande at me har fått klage på eit så positivt vedtak, uttrykte han, og la til:

– Det er klart at bygget må ha terrengtilpassing som utvalet la til grunn. Viss ein legg velvilje til frå begge partar, blir det eit bra bygg. Eg trur vedtaket er klart.

Grethe Barmen (Sp) stilte spørsmål til administrasjonen om kva som ligg i «god terrengtilpassing» når bygget skal plasserast på eit område som allereie er planert?

Og ho fekk svar frå einingsleiar Laila Hope ved teknisk etat.

– Det tyder at det ikkje skal gjerast endringar i terrenget. I søknaden har dei ikkje sagt at bygget er tenkt plassert på eit planert område, me har heller ikkje opplysningar om at det er gjort tilpassingar i terrenget. Viss det skal gjerast endringar i terrenget, skal det visast i søknaden. Det har dei ikkje gjort, kommenterte Hope.


Unødvendig kverulering

Nestleiar i utvalet, Øystein Dalland (Sp), som fungerte som utvalsleiar i møtet, oppfatta saka som kverulering frå utbyggjar si side.

– Eg synest det er rart at dei klagar på vedtaket, la Grethe Barmen til.

– Punktet frå administrasjonen er kome med fordi dei ikkje veit at området er planert, la Dalland til.

Dalland var usikker på om ein burde ta klagen til følgje. Arve Belt (V) var derimot skeptisk.

– Skal me berre ta det vekk fordi det ikkje passar utbyggjar, kommenterte han.

– Anten må me gjera om vedtaket, eller så må me halda på det vedtaket me gjorde sist, poengterte Barmen.

– Tilpassing er allereie gjort. Difor forstår ikkje tiltakshavar kvifor det skal tilpassast meir, tilføydde Dalland, og framheva at kreativiteten har vore stor på utforminga av området, men at det ikkje er søkt om det arbeidet som er gjort der.

Under røystinga samla heile utvalet seg om framlegget frå rådmannen, om ikkje å godkjenna klagen. Saka går no til Fylkesmannen i Hordaland til endeleg godkjenning.


SA NEI: Fungerande utvalsleiar Øystein Dalland (Sp) og resten av politikarane i landbruk/teknisk sa nei til å ta klagen frå Alsaker om å fjerna «god terrengtilpassing» frå vedtaket.
SA NEI: Fungerande utvalsleiar Øystein Dalland (Sp) og resten av politikarane i landbruk/teknisk sa nei til å ta klagen frå Alsaker om å fjerna «god terrengtilpassing» frå vedtaket.

Siste saker Gå til framsida