BYGGJER HEILT NYTT: I det nye kontor- og administrasjonsbygget til Alsaker Fjordbruk er det planlagt 50 kontorplassar. Her ser me litt av bygget sett frå sjøsida. (Teikning: AlFj)
BYGGJER HEILT NYTT: I det nye kontor- og administrasjonsbygget til Alsaker Fjordbruk er det planlagt 50 kontorplassar. Her ser me litt av bygget sett frå sjøsida. (Teikning: AlFj)

Alsaker søkjer om nytt kontor- og administrasjonsbygg

Alsaker Fjordbruk AS søkjer om løyve til eit heilt nytt kontor- og administrasjonsbygg med 50 kontorplassar på Alsaker Brygge på Onarheim.
Publisert 01.02.2018 kl. 06.00.

– Me veks ut av noverande lokale, og treng meir plass for å stetta naudsynte funksjonar, seier samfunnskontakt Kristian Råsberg i Alsaker Fjordbruk til «Tysnes».

Det nye bygget skal byggjast på kaiområdet som vender ut mot båthamna. Lagerbygget og tilhøyrande bygg som i dag står på kaiområdet, skal rivast.


50 kontorplassar

Det nye bygget skal ifølgje søknaden få eit bebygd areal på 1.567 kvadratmeter og eit bruksareal på 3.521 kvadratmeter. Bygget har fleire ulike mønehøgder. I dei høgaste delane av bygget er det tre etasjar. Det er lagt opp til 50 kontorplassar.

Kristian Råsberg skriv i søknaden at eitt av skipa i bygningsmassen krev dispensasjon frå reguleringsplanen for mønehøgda. I reguleringsplanen er maks mønehøgde 16 meter, medan det høgste mønet er planlagt til 17,4 meter.

I fyrste etasje av kontorbygget er det planlagt resepsjon i eine skipet, auditorium og kantine i to andre skip.


Utfylling i sjø

Utbygginga inneber to utfyllingar i sjø. Det ligg utanfor reguleringsplanen, og utbyggjar søkjer om dispenasasjon for dette. Den eine utfyllinga er planlagt i området der ein i dag kan gå frå kaiområdet og ut i båthamna. Den andre utflyllinga er planlagt sørvest på kaiområdet. Her skal det lagast bunkringsanlegg for bensin og diesel.

Om bunkringsanlegget skriv Råsberg følgjande i søknaden:

– Dette rommar ein funksjon som tener hamneføremålg og båttrafikken i området. Me ser saka difor som føremålsfremjande der ein no får etablert eit bunkringsanlegg i tilknyting til allereie etablert hamn.


Klage frå nabo

Statens vegvesen har hatt planane til uttale. Dei har ingen merknad til saka. Ein nabo har klaga på mønehøgda og på utfylling i sjø. Vedkomande meiner at bygget vil føra til forringing av utsikt, og at utfylling i sjø vert inn mot land der det alt er trangt farvatn. Nabo meiner og at brann- og eksplosjonsfare må vurderast for nytt bunkersanlegg.

Kristian Råsberg i Alsaker Fjordbruk skriv i ein kommentar at hovudutsikta til nabo ikkje vil verta råka. Om utfylling i sjø peikar Råsberg på at båtfesteretten som nabo har ikkje er kartfesta eller angitt med nærare plassering.


Orienterte politikarane

Teikningane over det omsøkte bygget vart lagt fram for politikarane i landbruk/teknisk på møtet tysdag. Der opplyste einingsleiar Laila Hope at søknaden nyss var komen inn til kommunen, og at administrasjonen ikkje hadde hatt tid til å sjå nærare på saka. Ho kunne difor ikkje kommentera saka i møtet.


1. ETASJE: Situasjonsplan for fyrste etasje i det nye kontor- og administrasjonsbygget.
1. ETASJE: Situasjonsplan for fyrste etasje i det nye kontor- og administrasjonsbygget.
SITUASJONSPLAN: Kartet viser både kaiområdet og det tilhøyrande anlegget til Alsaker Fjordbruk.
SITUASJONSPLAN: Kartet viser både kaiområdet og det tilhøyrande anlegget til Alsaker Fjordbruk.
STORT: Slik ser heile den nye byggrekkja ut. (Teikning: AlFj)
STORT: Slik ser heile den nye byggrekkja ut. (Teikning: AlFj)

Siste saker Gå til framsida

Ferjeentusiast på bibliotekturné

4. februar kjem forfattar Harald Sætre til Tysnes folkebibliotek med føredraget «Dei kom tilbake – veteranferjer og fjordabåtar i Hordaland».

Leiar: Tysnes bør få meir enn 400.000 i grasrotmidlar

Norsk Tipping har fordelt grasrotmidlane for 2018. Den viser at lag og organisasjonar i Tysnes har fått heile 433.568 kroner inn på bankkontoane sine frå tippeselskapet på Hamar. Det er eit svært bra tilskot til økonomien til ulike lokale lag og organisasjonar i kommunen vår.Det er idrettslaga som ser ut til å...