SAMLA: Utdanningsforbundet vil samla alle elevane frå Uggdal skule og Tysnes skule på Gjerstad. (Arkivfoto)
SAMLA: Utdanningsforbundet vil samla alle elevane frå Uggdal skule og Tysnes skule på Gjerstad. (Arkivfoto)

Lesarinnlegg: Ein skule for framtida

I dei siste utgåvene av bladet Tysnes har det kome fram argument for og imot å samla elevgruppa frå 1.-10. klasse på Tysnes skule. Me som lærarar på den aktuelle skulen har også nokre tankar kring framtida.
Publisert 02.02.2018 kl. 11.00. Oppdatert kl. 14.51.

Me vil byrja med å seia at me støttar Øystein Dalland sitt forslag om å planleggja utviding av skulen frå 1. trinn og oppover allereie no. Kommunen må ha elevane i fokus når ein skal gjera endringar i skulestrukturen, og ein kan ikkje sjå vekk frå geografi, avstand og vegstandard.

Det å halda på Onarheim skule er difor naturleg, med dagens vegstandard, men me ser fordelar med å samla elevgruppa frå dei to skulane Uggdal og Tysnes på same stad. Me meiner kommunen må tenkja langsiktig, og at det er fornuftig å byggja stort nok når me fyrst skal byggja ut. Me meiner det er fleire fordelar ved å gå for denne modellen:

1. Me vil få eit større fagmiljø på skulen vår – noko som kjem elevane til gode. Kompetansen vert samla, og me kan utvikla kvarandre, og utnytta ressursane på god og effektiv måte.

2. Elevane vil få eit større sosialt miljø med fleire moglege samarbeidspartnarar og leikekameratar, på tvers av alder.

3. Det vil vera meir økonomisk for kommunen å byggja ut skulen i eitt trinn, enn i to byggjetrinn.

4. Det vil bli lettare å gå på fritidsaktivitetar i tilknyting til Kulturskulen og idrettshallen etter skuletid for alle.

5. Tida i bassenget vil kunna bli betre utnytta for alle elevar, også 1.-4 trinn (som i dag berre har 25 effektive minuttar kvar 14. dag med dagens ordning).

6. Barnehageborn vil kunna nytta ein god og permanent bygning ved å ta i bruk Uggdal skule til barnehage (om ikkje, vil kommunen stå ovanfor store investeringar om kort tid – då midlertidige løysingar må oppgraderast).

Avslutningsvis vil me få fram at det er viktig å tenkja langsiktig og berekraftig med så store investeringar som skal gjerast. Ein må unngå lettvinte løysingar, som ikkje er tenlege på sikt.


Siste saker Gå til framsida