NORDOVER: Det er Bergen som er byen for Tysnes, skriv "Tysnes" på leiarplass. (Arkivfoto)
NORDOVER: Det er Bergen som er byen for Tysnes, skriv "Tysnes" på leiarplass. (Arkivfoto)

Leiar: Nærare mot Bergen kan vera fornuftig

Publisert 03.02.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 10.03.

Styret i Tysnes Kraftlag er på ein måte pressa opp i eit hjørne av sentrale styresmakter.

I avisa sist veke kan me lesa at kraftlagsstyret går inn for å selja arvesølvet Tysnes Kraftlag til BKK. Ei verksemd som har vore lokal eigd og lokal styrt i over 60 år kan hamna på utabygds hender. Det er ikkje godt nytt i eit lite lokalsamfunn som Tysnes.

Bakgrunnen for heile saka er dei nye statlege reglane om at drift av straumnettet skal skiljast ut som eige selskap. Tysnes Kraftlag kan ikkje drivast vidare som i dag. Alternativet er å oppretta eit eige nettselskap på Tysnes. Men då vil nettleiga bli svært dyr, samanlikna med andre kraftselskap. Sjølv om det etter kvart er mange hus og hytter i Tysnes, i tillegg til næringsliv og offentlege etatar, så blir avstandane alt for store og forbruket for lite per linjemeter for å halda ein konkurransedyktig pris.

Når fleirtalet på Stortinget har vedteke at utjamningstilskotet til kraftlag med lange straumlinjer og høg nettleige no skal fjernast heilt frå statsbudsjettet, vil prisen som nettabonnentar på Tysnes må betala verta endå høgare enn sist år, og prisskilnaden med til dømes BKK og Haugaland Kraft verta endå høgare enn i dag. Elverksjefen har rekna ut at prisskilnaden kan verta over 8.000 kroner mellom BKK og Tysnes Kraftlag med 2018-prisar for ein vanleg hushaldskunde. Med slike tal framfor seg er det ikkje enkelt å sitja i styret i Tysnes Kraftlag og røysta for å oppretthalda kraftlaget som eige nettselskap.

Me vil tru det er med vondt hjarta at styret går inn for å selja arvesølvet ut av kommunen. Enkelt kan det heller ikkje vera å vera dagleg leiar, og sitja å forhandla vekk si eiga stilling, som er det Lars Enes no gjer.

Det er med undring me registrerer at Haugaland Kraft har meldt seg ut av forhandlingane med Tysnes Kraftlag, ved å gje Tysnes eit alt for dårleg tilbod. Me skulle tru at Haugaland Kraft, som alt har transformatorstasjon på Langeland, og høgspentlinjer over store delar av Tysnes, ville ha interesse av å sikra seg meir posisjon i Tysnes.

Ut frå ei samfunnsutvikling er me glade for at BKK er meir interesserte i å kjøpa. Det er Bergen, og ikkje Haugesund, som er byen for Tysnes, og det er nok mest naturleg at Bergen også blir byen i framtida, same kva som skjer med E39.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida