FLOTT GÅVE: Økonomisjef Rolf Lunde informerte formannskapet om ei testamentarisk gåve på to millionar kroner til det nye omsorgssenteret. (Foto: Camilla Korsnes)
FLOTT GÅVE: Økonomisjef Rolf Lunde informerte formannskapet om ei testamentarisk gåve på to millionar kroner til det nye omsorgssenteret. (Foto: Camilla Korsnes)

Har fått to millionar i gåve til omsorgssenteret

– Gåva skal nyttast til beste for brukarane av senteret, seier Kåre Martin Kleppe (H).
Publisert 04.02.2018 kl. 16.02.

Den testamentariske pengegåva på to millionar kroner var ei av fleire gode meldingar som økonomisjef Rolf Johan Lunde serverte dei folkevalde på tampen av formannskapsmøtet i går.

– Slett ikkje verst, innleia økonomisjefen då han presenterte dei førebels tala for kommunereknskapen 2017.

Og han tok ikkje for hardt i.


Stor skatteauke

– Det går godt på Tysnes. Folk er i arbeid, og det er ikkje til å leggja skjul på at nokre bidreg meir til fellesskapet enn andre, det veit me jo, sa Lunde då han viste biletet der det gjekk fram at skatteinngangen i Tysnes auka med heile 9,6 prosent i fjor samanlikna med året før.

– Ser me tilbake eit år, så hugsar me at 2016 også var eit godt år. Me ligg svært godt an når det gjeld skattevekst samanlikna med Hordaland, og nærliggjande kommunar. Skatteveksten for Hordaland var 2,0 prosent, Stord 1,8 prosent, medan Fitjar hadde ein svikt på 4,8 prosent. Dei siste åra har me fått inn meir skatt enn budsjettert. Det er fint at folk betalar skatten sin, fortrinnsvis med glede, peika Lunde på.

I kroner fekk Tysnes 3,9 millionar meir inn i kommunekassen enn budsjettert, i form av skatt og rammetilskot. Dette er sju millionar meir enn 2016.


Flyktningauke

Flyktningeprosjektet auka inntektene frå fem millionar i 2016 til ni millionar kroner i 2017. Dette som følgje av auka tal flyktningar.

– Det gir oss 2,3 millionar kroner i overskot, som bør setjast av til flyktningefondet, sa økonomisjef Lunde, før han pakka opp den store pengegåva på to millionar kroner til sjukeheimen.

– Det er ei fantastisk gåve, understreka Lunde.


God styring

På toppen av det heile kom 465.410 kroner frå havbruksfondet, og meldinga om at dei ulike kommunale einingane samla sett held seg innanfor budsjettet.

Det var budsjettert med 2,9 millionar kroner for Tysnes kommune i 2017, slik det ser ut til at ein kan nå tett på ti millionar kroner.

– Dette er svært gledeleg, og viser at me er flinke til å setja tæring etter næring, konkluderte Arne Leite (Sp).


Siste saker Gå til framsida

Ingen dagar er like

Det er ei rekkje faste oppgåver å halda styr på, men det skjer likevel så mykje anna at ingen dagar vert like. – Det likar eg godt, seier Sondre Dale Alvheim.