BINGO: Ein av aktivitetane på dagsenteret er bingo. Her er det John Malkenes og omsorgsarbeidar Anette Kårstad som kosar seg. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
BINGO: Ein av aktivitetane på dagsenteret er bingo. Her er det John Malkenes og omsorgsarbeidar Anette Kårstad som kosar seg. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)

Strekkjer seg langt for å få plass til fleire

Dagsenteret skal etter planen gje plass til åtte brukarar, men på det meste har det vore 14 der.
Publisert 05.02.2018 kl. 06.00.

– Takka vera stor innsats frå dei tilsette har me fått dette til, orienterte helse- og sosialsjef Hildur Heie dei folkevalde i Tenesteutvalet på møtet tysdag.

– Me har sett at dagsenteret ved Tysnes omsorgssenter er eit svært viktig tilbod, og har utvida med to ettermiddagar i veka i tillegg til det som skjer på dagtid. Dei som kjem hit blir henta heime, og køyrt tilbake til heimen når dagens aktivitet er slutt. Dagtilbodet strekkjer seg frå klokka 09 til 15 og startar med frukost, så er det ulike aktivitetar før middag. Kveldstid tysdag og torsdag har me mat og aktivitetar frå klokka 13 til 19, sa Heie.


Treng tid

Ho viste til at ein er nyss på fjorden rodd med det nye omsorgssenteret, der dei første flytta inn 1. desember.

– Pleie- og omsorgstenesta er inne i ein omstillingsfase, og alle brikker er ikkje på plass enno. Me er ferske i det nye senteret, og treng tid for at tenestene skal setja seg, minna Heie om.

Det har vore etterlyst tal, ikkje minst gjeld dette venteliste for dei som ønskjer plass anten på korttids- eller langtidsopphald på det nye senteret.

– Heile 2017 har det vore jamnt trykk på tenesta både i open omsorg og institusjon. Mange har vore inn og ut av korttidsopphald, og me veit det er fleire som ønskjer plass på institusjon. Ein del av desse har fått tilbod om omsorgsbustad i omsorgssenteret i staden for, orienterte Heie.


Fleire avslag

Heie kunne presentera følgjande tal:

I 2017 vart det handsama 86 søknader til langtid-, korttid- og rehabiliteringsopphald på institusjon. I tillegg kjem innlegging i samband med KAD (kommunale akutt døgnplassar). Det vart gjort følgjande vedtak:

47 innvilga korttidsopphald rehabilitering. 22 innvilga korttidsopphalda anna formål og utgreiing. 36 innvilga døgnopphald øyeblikkeleg hjelp. Ni har fått innvilga langtidsopphald. Åtte har fått avslag på langtidsopphald.

– For tida har 27 bebuarar langtidsplass, fire innanfor korttidsopphald, rehabilitering og KAD. Det inneber at me for tida nyttar eitt rom som dobbeltrom, sa Heie.


Mat som planlagt

Åtte av ti omsorgsbustader er utleigde, og det ligg føre ein søknad som ikkje er handsama. Open omsorg er frå veke to dette året styrkt med ei ekstra kveldsvakt i heimesjukepleien som i første rekkje skal tena desse bustadane. Dette er ei ordning som skal vurderast etter tre månader.

– Når det gjeld matlaginga, går det som planlagt og matutkøyringa fungerer. I veke fire vart det levert ut 60 middagsporsjonar til heimebuande, i tillegg vart det servert kring 50 porsjonar på dagsenteret.


Siste saker Gå til framsida

Ingen dagar er like

Det er ei rekkje faste oppgåver å halda styr på, men det skjer likevel så mykje anna at ingen dagar vert like. – Det likar eg godt, seier Sondre Dale Alvheim.