FÅR KRITIKK: «Tysnes» si sak om at sjukepleiarar må vaska fall ikkje i god jord hos leiinga ved Tysnes omsorgssenter.
FÅR KRITIKK: «Tysnes» si sak om at sjukepleiarar må vaska fall ikkje i god jord hos leiinga ved Tysnes omsorgssenter.

– Meiningslaust å stilla spørsmål om «Tysnes» vil omsorgssenteret berre vondt

Ole Skaten, redaktør i «Tysnes», seier at lokalavisa har hatt mange positive og informative saker om omsorgssenteret.
Publisert 08.02.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.12.

Leiinga ved Tysnes omsorgssenter går denne veka hardt ut mot «Tysnes» si dekking av omsorgssenteret.

– Kritikken som dei kjem med, tek me til etterretning, men me er ikkje samde i at avisa har brote Ver Varsam-plakaten, slik dei påstår, uttaler Skaten.

Helga Boland skuldar avisa for å bryta Ver Varsam-plakaten på fire punkt.


Bra sakene engasjerar

– Det er bra at lesarane våre har meiningar om avisa og journalistikken som kjem på trykk i «Tysnes». At Helga Boland og Anne Cecile Lunde står fram og kritiserer «Tysnes», er eit teikn på at saker som avisa tek opp engasjerer, seier Skaten.

Eit av måla til ei lokalavis er å engasjera og ta opp saker som folk er opptekne av. Vasking på sjukeheimen er ei slik sak.

Saka som Boland og Lunde reagerer spesielt på, «Oppvask om vaskejobbar på omsorgssenteret» er ei referatsak frå eit politisk møte i tenesteutvalet i Tysnes kommune.


Politikarane lurer

Nestleiaren i det politiske utvalet, som har ansvaret for både helsetenestene og det nye omsorgssenteret i Tysnes stiller spørsmål, – i eit ope møte i utvalet – om sjukepleiarar skal gjennomføra vaskejobbing på omsorgssenteret.

– Styrar Helga Boland var til stades på møtet, og fekk svara på spørsmålet. Det er og kome med i avisa, kommenterer redaktøren.

Om nokon meiner at pressa bryter Ver Varsam-plakaten, er det mogleg å klaga inn saka til Pressens Faglige Utvalg (PFU).


Begrunnar biletbruk

«Tysnes» har motteke reaksjonar på at biletet av sjukepleiar Linda N. Fagerbakk blei brukt i saka frå tenesteutvalet.

– Kvifor valde «Tysnes» å bruka dette biletet?

– Det høyrer med til saka at «Tysnes» hadde ei sak på trykk like etter opninga av omsorgssenteret, om nye rutinar for sjukepleiarar, mellom anna vasking. Såleis var det ikkje unaturleg at avisa brukte eit bilete frå saka i november om sjukepleiar med vaskemopp, når debatten i tenesteutvalet skulle illustrerast. Det var den saka debatten i tenesteutvalet handla om, svarer Skaten.


Siste saker Gå til framsida