VIL HA DRAHJELP: Etter den store omstillinga er utfordringane på omsorgsssenteret mange. Styrar Helga Boland meiner at i staden for å skriva negative saker, burde lokalavisa vore med på å dra omsorgssenteret framover. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
VIL HA DRAHJELP: Etter den store omstillinga er utfordringane på omsorgsssenteret mange. Styrar Helga Boland meiner at i staden for å skriva negative saker, burde lokalavisa vore med på å dra omsorgssenteret framover. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

– Vil «Tysnes» oss berre vondt?

Helga Boland og Anne Cecilie Lunde er svært kritiske til «Tysnes» si dekking av omsorgssenteret. Avisa bryter Ver Varsam-plakaten, meiner Boland.
Publisert 08.02.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.10.

Det er spesielt oppslaget «Oppvask om vaskejobbar» førre veke, som vekker frustrasjon frå dei to leiarane ved Tysnes omsorgssenter.

– Eg forstår ikkje motivet til avisa. Vil dei oss berre vondt, spør Boland, styrar ved Tysnes omsorgssenter.

Les også: – Meiningslaust å stilla spørsmål om «Tysnes» vil omsorgssenteret berre vondt

– Det er eit lavmål. Avisa skriv ufatteleg negativt om omsorgssenteret. Sjukepleiarane har nesten ikkje rørt ein mopp etter at me opna, følgjer avdelingsleiar Anne Cecilie Lunde opp med.

Dei to leiarane meiner at avisa berre tar for god fisk det som blir sagt i eit politisk utvalsmøte.


Framstiller feil

Leiarane meiner at saka har ei feil framstilling av vaskesituasjonen ved omsorgssenteret. Saka dei refererer til handlar om diskusjonar i tenesteutvalet 30. januar.

Der stilte nestleiar i tenesteutvalet, Jannike Epland Dalland (H) spørsmål om sjukepleiarar skal gjennomføra vaskejobbing på omsorgssenteret.

– Reinhald og ernæring er ein viktig del av sjukepleiarutdanninga, og naturlege oppgåver i den målestokk det her er snakk om. Kan me få i pose og sekk er det fint, men når me har måtta prioritera har me valt å satsa på å ha flest råd tilsette med helsefagleg bakgrunn i staden for støttefunksjonar, var svaret Boland kom med i møtet.


Kaffiflekkar

– Det er ikkje noko nytt at sjukepleiarane sjekkar at det ikkje er kaffiflekkar, og tørkar opp når nokon søler, seier Lunde.

«Tysnes» har tidlegare skrive om at sjukepleiarane har fått nye arbeidoppgåver på omsorgssenteret. Dei skal blant anna vaska golv og toalett, og saman med brukarane skal dei laga mat.

Skilnaden på slik det var ved sjukeheimen, er ifølgje Lunde at det no er nedskrive som ein av dei daglege rutinane på avdelingane, at pleiarane skal «sjå over» golva. Dette på dagar då det ikkje er reinhaldspersonale på avdelingane.

No ønskjer leiarane ved omsorgssenteret å presisera at det er to tilsette reinhaldsarbeidar, som tar seg av den største delen av vaskinga. Desse nyttar blant anna reinhaldsmaskinar i arbeidet sitt.


Vaskar ikkje meir

Både verneombod og tillitsvalde frå Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Fagforbundet, var med i organiseringsprosessen av nye oppgåver.

– Har det blitt meir vasking på sjukepleiarane?

– Nei, det har eigentleg ikkje det. Det er organiseringa av avdelinga som er litt annleis. Det skal mykje til før det er ein sjukepleiar som vaskar. Ein har som regel nok med å følgja opp medisiner, sårpleie og andre sjukepleiaroppgåver, seier sjukepleiar Camilla Moss, hovudtillitsvald for (NSF) ved omsorgssenteret.

Ho fortel at det kom som eit sjokk på mange, då sjukepleiarane fekk sjå dei nye rutinane, og i tillegg skulle flytta til eit nytt hus, med nytt utstyr og få nye avdelingssamansetningar. Men no har ting begynt å gå seg til.


Belastande

Brukarane ved omsorgssenteret har ofte eit komplekst sjukdomsbilete, og har dårleg helse.

– Alternativet ville vore færre sjukepleiarar på jobb til ei kvar tid. Per no er me like mange som på sjukeheimen, der det var 39 brukarar. Sjukepleiardekkinga er høgare når ein no kan fordela seg på 30 brukarar på omsorgssenteret. Eg trur brukarane er tente med at det er fleire sjukepleiarar på jobb. Det er eit spørsmål om korleis ein utnytar ressursane, seier Moss.

Sjukepleiarane ved omsorgssenteret skal ikkje ha kjent seg igjen i det biletet som blei teikna, etter saka frå utvalsmøtet førre veke.

– Det kan vera belastande for mange kollegaer med eit ufortent negativt fokus frå media. Det skapar meir forvirring og splid når folk ikkje kjenner seg igjen, seier Moss.


Facebook-engasjement

Mange har engasjert seg på «Tysnes» si Facebook-side, etter at avisa i samband med vaskesaka stilte spørsmålet: «Kva meiner du - er det greit at sjukepleiarane i større grad enn før må ta på seg oppgåver som vasking og matlaging?»

– Ein bør unngå eit slik forsøk på å dra i gang ein profesjonsdebatt, meiner Boland.

Ho meiner at «Tysnes» har brote Ver Varsam-plakaten ved fire punkt i dekkinga av saker frå omsorgssenteret.

Ver Varsam-plakaten er pressa sine etiske normer.

– Å fyra laus ein debatt på Facebook rundt ei historie som i beste fall er ei halv sanning, er kun eigna til å så splid mellom tilsette, og å gjera brukarar utrygge, uttaler Boland.

Styraren meiner at «Tysnes» bryter punkt 3.2, om å kontrollera om opplysningar er korrekte.

I vaskesaka har «Tysnes» referert til ein politikar som stiller eit spørsmål i eit offentleg utvalsmøte, svaret som kom frå Boland og administrasjonen, og diskusjonen som følgde.


– Bryter Ver Varsam

– Overskrifta «Oppvask om vaskejobbar på omsorgssenteret» føyer seg inn i rekkja av overskrifter me meiner er tendensiøse. Det var ingen oppvask, det var eit spørsmål som fekk ei forklaring, seier Boland.

I punkt 4.4 heiter det at ein skal sørgja for at blant anna overskrifter ikkje går lenger enn det er dekking for i stoffet.

– Punkt 4.1, om saklegheit og omtanke, meiner me også er manglande i fleire artiklar siste månadane, fortset ho vidare.

Til vaskesaka blei dei nytta eit bilete av ein sjukepleiar som vaskar golvet på omsorgssenteret. Biletet er teke i samband med ei sak om flytting, og nye rutinar ved omsorgssenteret. Blant anna fortalde dei tilsette om nye rutinar innan vasking og matlaging.

Boland meiner at «Tysnes» har brote punkt 4.10 i Ver Varsam-plakaten, om å bruka bilete i ein annan samanheng enn den opprinnelege.


Treng drahjelp

Lunde og Boland etterlyser at journalistar og politikarar kjem oppom til dei, og ser korleis alt fungerer.

– Både journalistar og politikarar er velkomne til å koma og sjå korleis me driv med reinhald, her oppe, seier Lunde.

– Me er to månadar inne i den største omstillinga me nokon gong har gjennomgått. Utfordringane er mange, og me hadde trengt litt positiv drahjelp frå både pressa og andre, seier Boland.

Ho meiner at lokalavisa målar eit for negativt bilete, og at journalistane leitar med radar for å finna noko gale.

Etter fleire saker der det har blitt retta eit kritisk søkjelys mot omsorgssenter, fortel dei to leiarane at situasjonen går inn på dei tilsette.

– Avisa bør hugsa på at me er eit lite samfunn på Tysnes, seier Boland.


REINHALD: Det meste av reinhaldet ved Tysnes omsorgssenteret blir gort av dei to tilsette reinhaldarane. Her blir golvet vaska maskinelt. (Foto: Ingunn Gjærde)
REINHALD: Det meste av reinhaldet ved Tysnes omsorgssenteret blir gort av dei to tilsette reinhaldarane. Her blir golvet vaska maskinelt. (Foto: Ingunn Gjærde)
SJUKEPLEIAR: Camilla Moss, hovudtillitsvald for sjukepleiarane, fortel at det ikkje har blitt meir vasking på sjukepleiarane, etter flyttinga til omsorgssenteret. (Foto: Ingunn Gjærde)
SJUKEPLEIAR: Camilla Moss, hovudtillitsvald for sjukepleiarane, fortel at det ikkje har blitt meir vasking på sjukepleiarane, etter flyttinga til omsorgssenteret. (Foto: Ingunn Gjærde)

Siste saker Gå til framsida