GODE TIDER: I Heis-Tek er det fleire spanande prosjekt på gang. F.v. John Roar Kongsvik, Per Terje Tveit og Helge Boland. (Foto: Ole Skaten)
GODE TIDER: I Heis-Tek er det fleire spanande prosjekt på gang. F.v. John Roar Kongsvik, Per Terje Tveit og Helge Boland. (Foto: Ole Skaten)

Leiar: Godt nytt frå lokalt næringsliv

Publisert 10.02.2018 kl. 14.00. Oppdatert 17.02.2018 kl. 12.18.

Lokalt næringsliv er grunnleggjande viktig for den vidare utviklinga av samfunnet på Tysnes.

Tysnes har dei siste åra hatt ein fin vekst i folketalet. Skal det halda fram, må me også ha eit næringsliv som går godt, og me må ha lokale arbeidsplassar.

Såleis er det svært gledeleg når ein i «Tysnes» i dag kan lesa at Heis-Tek på Hovlandstrando på Onarheim har sikra seg ein ny offshoreordre på elleve millionar svenske kroner til Johan Castberg. Det sikrar viktige arbeidsplassar på Tysnes og ved hovudkontoret til Heis-Tek i Bergen.

Johan Castberg-feltet i Barentshavet er ei ny og spanande satsing på oljeutvinning i Norge. Fleire nye prosjekt er «på beddingen» med denne nye oljesastinga. Dette er ei utbygging som kan koma til å gje store ringverknader for dei store verfta på Vestlandet. Også for Heis-Tek kan det verta fleire oppdrag. Heis-Tek er med i konkurransen om fleire heis-oppdrag. Det vil verta klart om nokre månader.

Tysnesingen Per Terje Tveit, som er blitt avdelingsleiar for nysal i Heis-Tek, har også andre nye spanande prosjekt å fortelja om. Mellom anna har Heis-Tek sikra seg levering av to heisar til cruiseskip som skal byggjast i Kina. Heis-Tek vil også vera med å kjempa om jobben med dei åtte heisane som skal installerast i eit langt større cruiseskip, som skal byggjast ved det same verftet i Kina. Eit langt mindre oppdrag, som likevel er interessant, er at det skal installerast heis på den nye elferja mellom Våge og Halhjem. Den heisen skal også leverast av Heis-Tek.

I avisa sist veke kan me lesa om Alsaker Fjordbruk som planlegg eit heilt ny kontor- og administrasjonsbygg på kaikanten på Onarheim. Samfunnskontakt Kristian Råsberg fortel til avisa at oppdrettskonsernet har vakse ut av dei noverande lokala, og treng meir plass for å stetta naudsynte funksjonar.

Når eit oppdrettsselskap med hovudsete i Tysnes har vakse seg så stort sidan oppstarten på 1980-talet, at dei må byggja eit heilt nytt administrasjonssenter med 50 kontorplassar, så er det godt nytt for Tysnes-samfunnet.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.

Ny vegstenging til Myrdal

Fredag var vegen til Myrdal stengt ovanfor Hagen. Vegarbeidet vart ikkje ferdig, og Tysnes kommune må halda vegen stengt også komande måndag.Det opplyser Therese Jonsgar til «Tysnes».Vegen vert stengt mellom 08 og 15 for privatbilar. Utrykkingskøyrety får passera.