GODE TIDER: I Heis-Tek er det fleire spanande prosjekt på gang. F.v. John Roar Kongsvik, Per Terje Tveit og Helge Boland. (Foto: Ole Skaten)
GODE TIDER: I Heis-Tek er det fleire spanande prosjekt på gang. F.v. John Roar Kongsvik, Per Terje Tveit og Helge Boland. (Foto: Ole Skaten)

Leiar: Godt nytt frå lokalt næringsliv

Publisert 10.02.2018 kl. 14.00. Oppdatert 17.02.2018 kl. 12.18.

Lokalt næringsliv er grunnleggjande viktig for den vidare utviklinga av samfunnet på Tysnes.

Tysnes har dei siste åra hatt ein fin vekst i folketalet. Skal det halda fram, må me også ha eit næringsliv som går godt, og me må ha lokale arbeidsplassar.

Såleis er det svært gledeleg når ein i «Tysnes» i dag kan lesa at Heis-Tek på Hovlandstrando på Onarheim har sikra seg ein ny offshoreordre på elleve millionar svenske kroner til Johan Castberg. Det sikrar viktige arbeidsplassar på Tysnes og ved hovudkontoret til Heis-Tek i Bergen.

Johan Castberg-feltet i Barentshavet er ei ny og spanande satsing på oljeutvinning i Norge. Fleire nye prosjekt er «på beddingen» med denne nye oljesastinga. Dette er ei utbygging som kan koma til å gje store ringverknader for dei store verfta på Vestlandet. Også for Heis-Tek kan det verta fleire oppdrag. Heis-Tek er med i konkurransen om fleire heis-oppdrag. Det vil verta klart om nokre månader.

Tysnesingen Per Terje Tveit, som er blitt avdelingsleiar for nysal i Heis-Tek, har også andre nye spanande prosjekt å fortelja om. Mellom anna har Heis-Tek sikra seg levering av to heisar til cruiseskip som skal byggjast i Kina. Heis-Tek vil også vera med å kjempa om jobben med dei åtte heisane som skal installerast i eit langt større cruiseskip, som skal byggjast ved det same verftet i Kina. Eit langt mindre oppdrag, som likevel er interessant, er at det skal installerast heis på den nye elferja mellom Våge og Halhjem. Den heisen skal også leverast av Heis-Tek.

I avisa sist veke kan me lesa om Alsaker Fjordbruk som planlegg eit heilt ny kontor- og administrasjonsbygg på kaikanten på Onarheim. Samfunnskontakt Kristian Råsberg fortel til avisa at oppdrettskonsernet har vakse ut av dei noverande lokala, og treng meir plass for å stetta naudsynte funksjonar.

Når eit oppdrettsselskap med hovudsete i Tysnes har vakse seg så stort sidan oppstarten på 1980-talet, at dei må byggja eit heilt nytt administrasjonssenter med 50 kontorplassar, så er det godt nytt for Tysnes-samfunnet.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Ei øy proppfull av kulturminne

No er jobben gjort med å registrera dei mange kulturminna på Tysnes. Og det kom mange nye til på lista Kaare M. Malkenes kan presentera.

Hopp i det!

Marita Bakke har våga å gå frå fast jobb til å etablera eiga verksemd. No er ho ei av fleire inkubatorverksemder hos Atheno på Stord.

Leiar: Viktig investering for Våge som handlesenter

I «Tysnes» sist veke kan me lesa om den nye og planlagde utvidinga av Våge Senter. Det er gledeleg nytt for Tysnessamfunnet.Vidare utbyggingar i Våge sentrum har i fleire år blitt stoppa på grunn av den manglande sentrumsplanen. Dei som har hatt planar om å setja i gang med nye tiltak har stanga hovudet mot veggen. Tysnes kommune sitt utspel om til slutt å senda saka til departementet i...