LITE NØGDE: Foreldre med barn i Onarheim barnehage er lite nøgde med uteområdet, fortalde barnehagerettleiar Lena Epland Sløgedal til politikarane i tenesteutvalet. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
LITE NØGDE: Foreldre med barn i Onarheim barnehage er lite nøgde med uteområdet, fortalde barnehagerettleiar Lena Epland Sløgedal til politikarane i tenesteutvalet. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

Lite nøgde med uteområdet

Foreldre med barn i Onarheim barnehage er lite nøgde med uteområdet, også Stjernereiso trekkjer ned på dette feltet.
Publisert 11.02.2018 kl. 06.00.

– Foreldra er ikkje nøgde med uteområdet, barnehagens lokale eller utstyr. På punktet ute- og innemiljø trekkjer Onarheim barnehage og tildels Stjernereiso godt ned, medan foreldre med barn i Lunde barnehage er mest tilfreds på dette feltet, forklarte barnehagerettleiar Lena Epland Sløgedal politikarane i tenesteutvalet sist veke.


Ligg under

Ho gjekk gjennom foreldreundersøkinga 2017 for barnehagane i Tysnes. Dette er ein del av ei nasjonal undersøking. For Tysnes er resultata om lag dei same for fjoråret som året før.

– Me vippar på 0,1 poeng opp og ned. I forhold til dei nasjonale tala, ligg me dessverre under på alle punkt når me ser på samanlagttala, orienterte Sløgedal.

– Me veit om situasjonen på Onarheim, og der er det sett av 100.000 kroner på budsjettet dette året til utbetring av uteområdet, supplerte oppvekstsjef Aud Kaldefoss.


Varm mat

No har alle barnehagane i Tysnes kommune smørelunsj kvar dag, og varm mat ein dag i veka.

– Dette er noko foreldra viser dei set pris på, og når det gjeld mattilbodet skårar me 0,3 poeng meir enn året før. Pluss også for punktet om informasjon, sa Lena Epland Sløgedal.

Trivselen i barnehagane er stort sett veldig god. Aller best i Vågsmarka, med eit snitt på 4,9 poeng av fem moglege, men også dei andre skårar høgt på dette feltet.

– Trivselen til barna er bra, og det er ein viktig indikator. Kanskje den aller viktigaste, sa barnehagerettleiaren.

Ho kunne ønskt seg at fleire foreldre hadde teke seg tid til å svara på spørsmåla i undersøkinga. Svarprosenten denne gongen var på 66, året før 72 prosent. På det viset fangar ein ikkje opp signala frå alle som sender barna sine i barnehagen.

Ein del foreldre meiner barnehagane opnar for seint om morgonen, og kan tenkja seg tidlegare start på dagen enn klokka 07.00. Dette gjeld spesielt pendlarar som skal nå ei ferje anten på Hodnanes eller Våge, men også ein del som jobbar på det nye omsorgssenteret.

– Her må me kartleggja behovet og finna ut kor mange det gjeld, peika utvalsleiar Bjørn Tore Malkenes (Frp) på.


Set inn tiltak

– Dei områda undersøkinga viser at me er dårlege på, det er vel noko ein jobbar med å betra, undrast Inge Malkenes (Sp).

– Ja, det gjer me. Styrarane i dei fire barnehagane i kommunen får resultata og kommentarane som kjem inn, og set inn tiltak for å gjera ting betre, sa Sløgedal.

– Brukar me ressursane rett? Me har meir personale i barnehagane enn normen, like fullt ligg me under dei nasjonale tala når det gjeld tilfredshet, kommenterte rådmann Steinar Dalland.

Ser ein på tilfredshet i dei fire barnehagane, der ein summerer underpunkta ute- og innemiljø, relasjon mellom barn og vaksen, barnas trivsel, informasjon, utviklinga til barnet, medverknad, henting og levering og tilvenning til skulestart, kjem Vågsmarka barnehage best ut med 4,6 poeng. Lunde barnehage endar på 4,3, Stjernereiso på 4,2 og Onarheim på 3,9. I sistnemnde barnehage er det dette med ute- og innemiljø som trekkjer kraftig ned, på dei fleste andre punkta er det små skilnader.


Siste saker Gå til framsida

Åtvarar mot brann i tørketrommel

I ei ny undersøking forsikringsselskapet Frende har fått utført, svarar 30 prosent av dei spurde på Vestlandet at dei vaskar klede og brukar tørketrommel om natta.– Det er ein sjanse eg aldri ville tatt, seier Øystein Øren, som er fagsjef i Frende, og sjølv småbarnsfar.Brannvesenet si rapportering viser at det har vore over 70 brannar i tørketromlar dei tre siste åra, og sist...