100 FLEIRE: Onarheim sokn fekk ein oppgang i talet på kyrkjegjengarar i fjor, samanlikna med året før. (Arkivfoto)
100 FLEIRE: Onarheim sokn fekk ein oppgang i talet på kyrkjegjengarar i fjor, samanlikna med året før. (Arkivfoto)

Fyller godt opp i kyrkjebenkane

Tysnesingane er flittige brukarar av kyrkjene, sjølv om talet på kyrkjegjengarar gjekk litt ned i fjor. Unnataket er Onarheim som auka med 100.
Publisert 12.02.2018 kl. 13.50.

– Det vil variera noko år for år kor mange som nyttar dei ulike kyrkjene våre. Det kjem mellom anna an på tal konfirmantar, og spesielle prosjekt som kan fylla ei av kyrkjene. Der det er mange konfirmantar trekkjer det opp besøkstala, all den tid det er obligatorisk å delta i gudsteneste for konfirmantane. Med store avstandar kjem dei sjeldan åleine til kyrkje, seier sokneprest Marit I. Espedalen.

Åleine er ho, som fast prest på Tysnes.

– Det at her berre er ei prestestilling, gjer at me ikkje på same vis som før kan ha doble gudstenester på ein søndag. Dermed blir det færre gudstenester totalt, minner Espedalen om.

I fjor var det 67 gudstenester til saman i regi av kyrkja, to færre enn året før.


Gravferder

Marit I. Espedalen etterlyser også tal frå gravferder i statistikken, ei kyrkjeleg handling som er dokumentert i kor mange gravferder det har vore, men ikkje kor mange som tok del.

– Eg har peika på det i fleire år i kommentarane mine, at tala frå gravferder høyrer med på same vis som for dåp og vigsler. Talet på deltakarar i gravferder høyrer så absolutt med for å visa den reelle bruken av kyrkjene i lokalsamfunnet på linje med tal for vigsel, seier soknepresten.

Ser ein på tala samla sett for alle tre sokna, var det i alt 5.149 registrerte besøkjande i dei fire kyrkjene i fjor, 442 færre enn året før. Talet på gudstenester har gått ned med to, så snittbesøket på dei kyrkjelege handlingane statistikken omfattar var 77 i fjor, mot 81 året før.

Svært mange frivillige gjer ein innsats for Tysnes-kyrkjene. I Onarheim sokn er det registrert 26 frivillige, i Tysnes sokn er talet 35 medan det i Uggdal og Reksteren sokn er ført opp 20 frivillige.


Dei ulike kyrkjene

Besøkjande ved gudstenester i Tysnes-kyrkjene 2017:

Uggdal/Reksteren sokn: 1632 (– 445)

Tysnes sokn: 2274 (– 97)

Onarheim sokn: 1243 (+ 100)

Tal gudstenester i Tysnes-kyrkjene i 2017:

Uggdal/Reksteren sokn: 22 (25 året før)

Tysnes sokn 27 (same som året før)

Onarheim sokn: 18 (17 året før)


Siste saker Gå til framsida

I dag skal folkejuryen møtast

Det nærmar seg tid for å bestemma nytt fylkesvåpen.I dag, laurdag 18. august skal folkejuryen møtast for å bestemma ti finalistar som går vidare til folkerøystinga, ut ifrå dei 667 bidraga som er sendt inn. Dette skriv Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune i ei pressemelding.Folkejuryen består av ti menneske, i aldrar frå 18-72 år. Seks av dei kjem frå...

LEIAR: Det flytande fylket

Nyleg fekk «Tysnes» tilgang til eit skriv Skyss sende ut til ferjeselskapa i Hordaland. Ifølgje skrivet, er det behov for kostnadskutt i samferdslesektoren. Skyss ber ferjeselskapa om tips til kostnadskutt, og kjem samtidig med nokre eigne forslag.Eit av dei nemnde forslaga, er å kutta i ferjeavgangane. Det er...

Persa seg til bronse i NM

Fredag ettermiddag sprang Pernilla Eugenie Epland 5.000-meter under NM i Friidrett på Byrkjelo. Der enda ho opp på tredjeplass.