KREVJANDE: – Målet er å kunna vedta samfunnsdelen før sommaren, seier Kåre Martin Kleppe (H). Her utanfor Uggdal skule.
KREVJANDE: – Målet er å kunna vedta samfunnsdelen før sommaren, seier Kåre Martin Kleppe (H). Her utanfor Uggdal skule.

Ordføraren er klar for folkemøte

Kåre Martin Kleppe (H) trur våren kjem til å bli den mest spanande tida han har i ordførarperioden.
Publisert 12.02.2018 kl. 06.00.

Kommuneplanen sin samfunnsdel, inkludert skulebruksplan, skal no opp til rullering.

– Det blir enormt krevjande og intenst, men også veldig spanande, seier ein spent ordførar.

Samfunnsdelen omhandlar overordna planar for korleis Tysnes-samfunnet skal utvikla seg. I arbeidet med planen kjem ein til å diskutera skule, næringsliv, busetjing og helse.Diskusjonane kring plassering av skular og barnehage, har allereie starta, etter eit lesarinnlegg frå Øystein Dalland (Sp) om skulestrukturen.

Kleppe er glad for å sjå engasjementet blant folk og politikarar. Når skulebruksplanen skal gåast gjennom politisk, veit han at det kjem til å bli store diskusjonar.


Folk kan påverka

– Det skal for eksempel leggjast planar for sentralisering eller desentralisering av kommunale tilbod, forklarer Kleppe.

Ordføraren er tydeleg på at det ikkje berre er politikarane som skal diskutera saka. Han er oppteken av å tilretteleggja for at folk skal bli høyrde.

– I prosessen skal innbyggjarane få vera med og påverka, seier Kleppe, som ønskjer å gjennomføra idémyldringar eller folkemøte.

– Det er ikkje alltid politikarane sit med alle svara, fortset han.


Treng ikkje endra alt

Målet er å få behandla samfunnsdelen i løpet av våren, og i beste fall få til eit vedtak før sommaren.

Samfunnsdelen har vore uendra sidan 2003. Sjølv om ein del har skjedd dei siste åra, treng ein ikkje å endra alle setningane. For 15 år sidan skreiv ein i planen at Tysnes sannsynlegvis kom til å bli ferjefri om nokre år. Den setningen er like gjeldande no, 15 år seinare.


Skuleutbyggjing

Øystein Dalland starta ein diskusjon om skulestruktur og prioritertingar, men ordføraren sjølv er tydeleg på at han held seg til kva dei i kommunestyret blei samde om før jul.

– Alle politikarane stemte for budsjettet i desember, seier Kleppe.

Der blei det sett av 68 millionar til nybygg for mellomtrinnet.

– Det er likevel lov å koma med idéar, seier Kleppe.

Første steget blir å få på plass teikningar.

I løpet av hausten kan første spadestikk bli sett i jorda for byggjinga av nytt bygg til 5.-7. klasse.

Sjølv om ein no planlegg nybygg til mellomtrinnet ved Tysnes skule, utelukkar ikkje ordføraren at det kan bli endringar når skulebruksplanen skal rullerast. – Det er sjølvsagt teoretisk mogleg. Då må ein i så fall vedta å utsetja byggjinga av det planlagde mellomtrinnet, til etter planen er rullert. Resultatet vil då bli ei monaleg utsetjing av byggjinga av skulen. Eit anna alternativ er å vedta å byggja 1.-10. skule før planen er rullert. Då bryt me med budsjettvedtaket frå desember, og set andre planlagde prosjekt i fare, seier Kleppe.


Siste saker Gå til framsida