Døme på bru frå 4-felts motorveg, E39 sjølinja i Bergen. Ein slik støyande koloss over Bårdsund vil vera øydeleggande for store deler av Bårdsund som bu- og fritidsområde, og vil råka det unike kultur- og naturmiljøet hardt, påpeikar Bevar Bårdsundet.
Døme på bru frå 4-felts motorveg, E39 sjølinja i Bergen. Ein slik støyande koloss over Bårdsund vil vera øydeleggande for store deler av Bårdsund som bu- og fritidsområde, og vil råka det unike kultur- og naturmiljøet hardt, påpeikar Bevar Bårdsundet.

Lesarbrev: E39 – minst moglege negative verknader for naturmangfald, friluftsområde og kulturminne?

Publisert 13.02.2018 kl. 10.00. Oppdatert kl. 10.17.

I «Tysnes» den 25. januar er det ein lengre artikkel om «Reksteren blir det nye knutepunktet» med vegingeniøren og stordabuen Kjell Håvard Belsvik. Han er ein av dei mange ingeniørane i Statens vegvesen (SVV) som snart har brukt ein halv milliard kroner av fellesskapet sine midlar på å greia ut gigantbrua over Bjørnafjorden. Belsvik og SVV sin store draum er å få byggja verdas lengste flytebru. Dei har allereie publisert ei lang rekkje faglege artiklar i internasjonale tidsskrift og konferansar, og det er utan tvil knytt særs stor fagleg prestisje til å fullføra prosjektet. Og no er dei redde at den høge prisen gjer at prosjektet blir utsett på ubestemt tid eller skrinlagt.

Logikken (?) hos SVV verkar å vera at dette prosjektet er så himla lønsamt (utan bompengar sjølvsagt…) at då må alt anna enn gigantbrua må gjerast so billig som mogeleg. Det verkar som dei ønsker ingen tiltak som gjev ei meir skånsam løysing på Reksteren og Tysnesøy, med mindre det er gratis. Mellom anna slår Belsvik og SVV fast i artikkelen at «vegen over Bårdsund vil koma i dagen, senketunnel vert for dyr». Av totalt 50 km mellom Stord og Os utgjer ein senketunnel på 2,5 km ca. 2-3 % påslag av totalkostnaden, medan 5 km bru over Bjørnafjorden utgjer (minst!) 50% av totalkostnaden. Sistnemnde med usikkerheit på mange milliardar (pluss), då det er teknologisk «grensesprengande». Kva er eigentleg for dyrt, Belsvik?Høyringsinnspela frå oss i Bevar Bårdsundet og andre er for tida til politisk behandling hos departementet, og vi har eit lite håp om at ikkje prissette verdiar som kulturminne og kulturmiljø, friluftsliv, strandsone, og særskilt natur (trua regnskogar) faktisk har ein stor verdi. Særs stor verdi! Fylkesmannen i Hordaland kalla heile prosjektet i si høyring for «det største naturinngrepet i Hordaland i moderne tid», og var mellom anna klar på at ein senketunnel i Bårdsund var betre enn bru, også i høve til trua natur. I tillegg til Fylkesmannen, så sa også fylkesrådmannen og fylkesutvalet at «…dei vektlegg omsynet til nasjonale og regionale kulturminneverdiar, landskap og friluftsliv ved Bårdsund. Fylkesutvalet rår difor til at ein kryssar Bårdsundet gjennom senketunnel.» Har ikkje SVV følgt med når sentrale politiske instansar seier dette?

Eit effektmål for prosjektet som SVV er pålagt er «Ei løysing som gir minst mogleg negative verknader for naturmangfald, friluftsområde og kulturminne». Dette har SVV stort sett ignorert. I høyringa frå Bevar Bårdsundet peiker vi på korleis SVV systematisk bagatelliserer dei negative konsekvensane av bru over Bårdsund. Måten dei tona ned nytten av senketunnel er oppsiktsvekkande, når ein tenkjer på at SVV har eit tungt ansvar då dei både er byggherre og konsekvensutgreiar for dette prosjektet. SVV opptrer her som ein politisk part, ikkje som ein profesjonell faginstans. «Konklusjonen» til Belsvik føyer seg diverre inn i dette mønsteret.

Viss prosjektet er så himla samfunnsøkonomisk lønsamt og det «grøne skiftet» ikkje gjeld her (slik at tusenvis mellom anna skal kunne jobbpendla langt og ofte i bil saman med matpakken sin mellom Stord og Bergen), så må det lagast så gode løysingar som mogeleg på Tysnes, for trua natur, kulturmiljø og bustader. Ikkje berre i Bårdsund, men også på Svarvahella, Frøkedal, Håland og andre stader som blir råka. Har ein ikkje råd til det, så er det eit dårleg prosjekt.


Siste saker Gå til framsida

Godøysund var draumeplassen for mange

Rita Steckmest Sivertsen (52) vaks opp med somrane på Godøysund og hotellet der då familien eigde det. No har ho, broren Tom og mannen hennar, Nils Petter Sivertsen, kjøpt tilbake Godøysund og vil rydda og leggja til rette for at mange igjen kan bruka øyane der til gode naturopplevingar.