BANKJUBEL: Banksjef Dag Sandstå, styreleiar Leif Magne Hovland og økonomisjef Karoline Dalen og andre tilsette i banken kunne på desse tider i fjor jubla over den store interessa for å kjøpa eigenkapitalbevis. No kan dei jubla for eit historisk årsresultat for 2017. (Arkivfoto)
BANKJUBEL: Banksjef Dag Sandstå, styreleiar Leif Magne Hovland og økonomisjef Karoline Dalen og andre tilsette i banken kunne på desse tider i fjor jubla over den store interessa for å kjøpa eigenkapitalbevis. No kan dei jubla for eit historisk årsresultat for 2017. (Arkivfoto)

Historisk resultat: 23 millionar i overskot

Aldri før har Tysnes Sparebank levert eit så godt årsresultat som for 2017. Resultat før skatt er på 22,9 millionar kroner.
Publisert 22.02.2018 kl. 09.27. Oppdatert kl. 09.30.

Resultatet for 2017 vart godkjent av styret onsdag. Årsresultatet skal formelt vedtakast av forstandarskapet som skal ha møte 21. mars.

Overskotet før skatt er 5,9 millionar kroner betre enn for 2016.

– Banken leverer nok eit historisk besteresultat, konstaterer banksjef Dag Sandstå.

Resultat etter skatt tyder ei årleg eigenkapitalavkasting på 7,8 prosent.

– For eigarar av banken sine eigenkapitalbevis er dette særs god avkasting med låg risiko, seier Sandstå.

Banken har hatt ein solid kredittvekst siste året på omlag 20 prosent. Innskota har auka med 16 prosent. Auken i utlån er i hovudsak til privatkundar i regionen.

– Den største auken i nye kundar har banken i aldersgruppa 25 til 45 år, opplyser banksjefen.

Han fortel at banken framleis skal veksa, etter ein svært vellukka emisjon seinhaustes der det vart teikna nye eigenkapitalbevis for 35 millionar kroner. Forvaltningskapitalen er no 2,95 milliardar.

– Organisasjonen og kontorstrukturen er no etablert, seier Sandstå.


Siste saker Gå til framsida

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.

Ny vegstenging til Myrdal

Fredag var vegen til Myrdal stengt ovanfor Hagen. Vegarbeidet vart ikkje ferdig, og Tysnes kommune må halda vegen stengt også komande måndag.Det opplyser Therese Jonsgar til «Tysnes».Vegen vert stengt mellom 08 og 15 for privatbilar. Utrykkingskøyrety får passera.