SKEPTISK: Lorentz Lunde var skeptisk til at Tysnes Kraftlag skal seljast til BKK. – Me føler oss tvinga, sa han. Det kom elles fram lite skepsis frå salen. Tor Ottersen rosa styret og styreleiaren for avtalen som er forhandla fram.
SKEPTISK: Lorentz Lunde var skeptisk til at Tysnes Kraftlag skal seljast til BKK. – Me føler oss tvinga, sa han. Det kom elles fram lite skepsis frå salen. Tor Ottersen rosa styret og styreleiaren for avtalen som er forhandla fram.

– Me treng gode tenester og ein god beredskap

– Det er ingen her i salen som har lyst til å selja Tysnes Kraftlag. Me føler oss tvinga, uttrykte Lorentz Lunde då Tysnes Kraftlag inviterte til medlemsmøte måndag kveld.
Publisert 22.02.2018 kl. 06.00.

Kinosalen i Grendatun var på langt nær fylt til randa då Tysnes Kraftlag inviterte til informasjon om den viktigaste saka i Tysnes Kraftlag si kring 70-årige soge: Styret sitt framlegg om å selja heile verksemda til BKK.

Mange av seta i kinosalen stod tomme. Ein kunne kanskje ha venta at langt fleire hadde stilt på dette viktige medlemsmøtet, for å høyra styret sine grunngjevingar for å selja denne viktige verksemda i Tysnes-samfunnet.Styreleiar Audun Magnussen var likevel godt nøgd med det kring to timar lange møtet.

– Styret meiner at me har fått til ein god avtale. Det synest eg me fekk godt fram.


Skeptisk

Kraftlagsmedlem Lorentz Lunde var ein av dei som uttrykte mest skepsis.

– Det er ikkje ein einaste her i salen som har lyst til å selja Tysnes Kraftlag til BKK. Me føler oss tvinga, sa Lunde.

Sjølv var han mest oppteken av det vert ein god driftsorganisasjon på Tysnes med ein god beredskap, og at ein får nærleik til tenestene og nokon å snakka med i nærmiljøet.

– Når transaksjonen er gjort, har me selt sjela vår, uttrykte Lunde.

Han var også kritisk til at kraftlagsstyret ikkje har informert om at det på Stortinget er politisk vilje til å endra lovkrava om at ein må skilja nettdrift og andre tenester som styresmaktene tidlegare har vedteke.– Eg synest det er rart at det ikkje vert presentert for oss her i kveld at lovkravet er i ferd med å endra seg, og at Tysnes Kraftlag også i framtida kan drivast som i dag, framheva Lunde.


Held på sitt

Ifølgje styreleiar Audun Magnussen var han ikkje kjend med dette før same dagen.

– Men, påpeika han, dersom framlegget går gjennom i Stortinget, så vil ikkje det påverka nettleiga vår.

– Det vil heller ikkje endra mitt eller styret sitt syn. Me meiner at me har fått ein god avtale med BKK, sa styreleiaren.

Han hadde tru på at BKK vil halda dei lovnader dei har gjeve om både arbeidsplassar og beredskap på Tysnes.

Magnussen var spesielt oppteken av den store reduksjonen ein vil få i nettleiga med BKK som eigar. I møtet vart det informert om at ein vanleg hushaldskunde med eit årleg forbruk på 20.000 kilowattimar, vil spara 8-10.000 kroner årleg i nettleige framover.


Må sikra arvesølvet

Det var ingen andre utanom Lorentz Lunde som kom med kritiske merknader til sal av Tysnes Kraftlag til BKK.

Inge Malkenes var oppteken av korleis linjeryddinga vil bli med BKK som eigar. Han fekk forsikring frå BKK om at rydding langs linjene ikkje skal blir dårlegare med BKK som eigar.

Hermod Singelstad stilte spørsmål om arvesølvet er sikra godt nok. Han var oppteken av at dei verdiane som i dag er opparbeidd i Tysnes Kraftlag vert sikra for allmenta i Tysnes-samfunnet for framtida, og at ikkje enkeltpersonar kan sikra seg styringa over verdiane i framtida.

Gerhard Alsaker var ikkje oppteken av å avtalefesta talet på arbeidsplassar i Tysnes som Lorentz Lunde peika på, Alsaker var i staden oppteken av at nettleiga på Tysnes vert låg.

Kåre Haugland frykta at det nesten ikkje vert glo i ljospærene dersom mange tysnesingar går til innkjøp av elbilar når ein også får el-ferjer som skal ladast.

Tor Ottersen var ikkje samd i at hytteeigarar bør få dei same fordelane som fastbuande, med aksjepostar i eit framtidig Tysnes Kraftlag AS.

Ottersen kom elles med ros til Audun Magnussen for den jobben styret har gjort, og for avtalen som er forhandla fram.

– Han har gjort ein god jobb, poengterte Ottersen.


Stilte mannsterke

BKK viste på medlemsmøtet at dei er opptekne av tysnessamfunnet. Selskapet stilte med fem personar på møtet, med konserndirektør Jannicke Hilland i spissen. Kraftlaget hadde også hyrt inn representantar frå advokatfirma og rådgjevingsfirma.

Innleingsvis i møtet hadde styreleiar Audun Magnussen ein grundig gjennomgang saksprosessen fram til i dag. Han informerte om at bakgrunnen for heile saka er eit tidlegare vedtak frå den raud-grøne regjeringa om å få eit betre organisert straumnett i Norge. Konklusjonen der vart store einingar, med påstand om at store einingar vil kunna driva billegare.

Magnussen gjekk gjennom prosessen og ulike løysingar som styret har vurdert, før ein til slutt stod att med to val; anten å selja til Haugaland Kraft eller til BKK. Fyrsteynsket om å danna eit heilt nytt nettselskap med Austevoll, Fitjar, Fusa og Tysnes vart ikkje noko av, etter at Fusa trekte seg. Ein prøvde også å få andre med, mellom anna Kvinnherad, men det vart heller ikkje noko av.

Å organisera Tysnes Kraftlag som eit konsern, er ifølgje Magnussen ikkje ei aktuell løysing. Det vil føra til høge kostnader og høg nettleige.

Dersom årsmøtet i kraftlaget gjer eit endeleg vedtak om å selja, vil Tysnes bli ein del av det neste største nettselskapet i Norge.

Konsernsjef Hilland peika på at BKK vil ta vare på eksisterande arbeidplassar og utvikla nye, og nemnde som døme at det i Nordhordland er fleire tilsette i dag enn det var då kraftselskapet der fusjonerte med BKK.

– Det er utruleg kjekt at Tysnes vil slå seg saman med BKK, og bli ein av eigarane i BKK, poengterte konsernsjefen.

– Eg er imponert over kva de har fått til her på Tysnes. Me ser kor viktig kraftlaget er for utvikling av Tysnessamfunnet. Me ser ansvaret og vil vidareutvikla det.


Fem verdiar

Styreleiaren framheva i møtet dei fem verdiane som har vore viktige for styret i prosessen. Det har vore å sikra arbeidsplassane på Tysnes, sikra ein beredskap som er minst like god som i dag, sikra opparbeidde verdiar som ligg i straumnettet, fibernettet og SKL-aksjane, og at det nye kraftlagsselskapet skal bidra til ei positiv utvikling av Tysnessamfunnet.

Signala per i dag er at Tysnes sin eigardel i BKK på 1,7 prosent vil gje sju-åtte millionar i aksjeutbytte kvart år, ifølgje dei utbyteprognosane som så langt er lagt fram.

Alle som er medlemer i Tysnes Kraftlag i dag vil få ein aksjepost i det nye Tysnes Kraftlag AS. Det vil ikkje bli betalt ut utbyte til aksjonærane. Planen er at BKK-utbytet skal brukast til gode tiltak i Tysnes.

No er det opp til årsmøtet i Tysnes Kraftlag 12. mars å avgjera om Tysnes Kraftlag skal seljast til BKK.


GODT NØGDE: Konsernsjef i BKK, Jannicke Hilland, og styreleiar i Tysnes Kraftlag SA, Audun Magnussen er gode nøgde med møtet.
GODT NØGDE: Konsernsjef i BKK, Jannicke Hilland, og styreleiar i Tysnes Kraftlag SA, Audun Magnussen er gode nøgde med møtet.

Siste saker Gå til framsida

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.

Ny vegstenging til Myrdal

Fredag var vegen til Myrdal stengt ovanfor Hagen. Vegarbeidet vart ikkje ferdig, og Tysnes kommune må halda vegen stengt også komande måndag.Det opplyser Therese Jonsgar til «Tysnes».Vegen vert stengt mellom 08 og 15 for privatbilar. Utrykkingskøyrety får passera.