MILLIONGÅVE: Kommuneoverskotet vart ekstra stort då omsorgssenteret fekk to millionar kroner i gåve frå privatperson. Her er ordførar Kåre Martin Kleppe då han opna omsorgssenteret før jul. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
MILLIONGÅVE: Kommuneoverskotet vart ekstra stort då omsorgssenteret fekk to millionar kroner i gåve frå privatperson. Her er ordførar Kåre Martin Kleppe då han opna omsorgssenteret før jul. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

Tysnes med 13 millionar i overskot i fjor

Tysnes kommune med langt betre økonomi enn budsjettert. Likevel meiner ordføraren at dei ikkje kan flotta seg.
Publisert 23.02.2018 kl. 13.00.

Det er no klart at fjoråret var eit svært bra år for kommuneøkonomien. 13,1 millionar kroner er overskotet på, og det er andre året på rad at kommunen får monaleg større overskot enn budsjettert. Hovudårsakene til det gode resultatet er auka skatteinntekter og at dei kommunle einingane har klart å halda seg til budsjettet, seier ordførar Kåre Martin Kleppe.

– Me fekk ein auke i skatteinntektene på 10 prosent i høve til året før. Det er større auke i skatteinntektene enn landsgjennomsnittet, og no har me nådd opp i landsgjennomsnittet i skatteinntekt pr innbyggjar. Det er jo svært gledeleg og eit klårt teikn på aktivitet i kommunen og at mange er i arbeid. Skatteinntekta fører til ein auke i skatt og rammetilskot frå staten på fire millionar meir enn rekna med. I tillegg hadde me sjølve i budsjettet sett av 2,9 millionar kroner til fond. Når det gjeld dei ulike kommunale einingane var det ingen som brukte meir enn budsjettert, medan det faktisk til sosialhjelp gjekk med 700.000 kroner mindre enn me hadde rekna med.


Uventa

I løpet av fjoråret fekk Tysnes kommune ei overraskande gåve på to millionar kroner frå ein privatperson. Desse pengane er øyremerka brukte på omsorgssenteret. Dei to millionane er med på å gje det gode resultet for fjoråret. Dessutan hadde kommunen i fjor overskot på midlar til flyktningar, seier ordføraren.

– Me fekk 2,4 millionar kroner frå staten til flyktningeprogrammet. Dei vart ikkje nytta i fjor. No skal me ikkje ta imot nye flyktningar, noko som fører til mindre inntekteer. Men det kan bli familiegjenforeiningar, og me må nok bruka av desse pengane til vaksenopplæring og introduksjonsprogram dette året, og dei komande åra.


Bruka overskotet

Ordførar Kåre Martin Kleppe meiner dei no må vurdera korleis dei skal bruka overskotet, men han reknar med at det er berre fem av dei 13 millionane dei kan bruka fritt.

– Desse pengane kan me setja inn på fond, og så får kommunestyret ta stilling til korleis me skal disponera dei. Men me kan ikkje flotta oss, for låneutgiftene våre aukar mykje framover. Rett nok har me klart å betala ned på lån meir enn minimumskravet er, sidan me har hatt overskot i to år no.


Pluss i mange kommunar

Mange andre kommunar melder også om solide overskot for fjoråret. Det kan kanskje gjera det vanskeleg for kommunane å argumentera for auka statlege tilskot. Men tysnesordføraren er i alle fall ikkje redd for at det vil få staten til å strama inn på tilskota.

– Nei, det ser eg ingen grunn til og reknar heller ikkje med. Det er viktig at kommunane har sunn drift og driv med overskot. Framover blir det også store investeringar, og det blir dyrare og dyrare å gjennomføra dei oppgåvene staten pålegg oss, seier ordførar Kåre Martin Kleppe, som legg til at dei har budsjettert med 200.000 kroner i overskot for inneverande år, noko han no trur kan vera for lågt.


Siste saker Gå til framsida

Forventar ein kjekk konsert

– Julekonserten er ein årleg tradisjon. Onarheim Musikklag har hatt den så lenge eg har spelt med dei, for å seia det sånn, fortel Magne Storesætre.