ÅTVARA: Før jul bad rektor Kari Pettersen foreldre vera obs på to appar som ungdom brukte til mobbing. (Arkivfoto: Kristine Næss Thorsen)
ÅTVARA: Før jul bad rektor Kari Pettersen foreldre vera obs på to appar som ungdom brukte til mobbing. (Arkivfoto: Kristine Næss Thorsen)

Rektor åtvara foreldre mot mobbeappar

Før jul gjekk Tysnes skule ut og åtvara mot to mobbeappar som var i bruk blant elevane.
Publisert 26.02.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 10.28.

– Mobbing er noko eg er oppteken av og ser alvorleg på, seier Kari Pettersen.

Etter at ein forelder gjorde rektor merksam på appane Sarahah og Nødt eller Sannhet, valde rektor å orientera resten av foreldregruppa om saka. Appane blei brukte til å senda utrivelege meldingar til kvarandre.

– Det er gjerne ikkje så lett for foreldre å følgja med på kva som finst av appar og kva ungdommen til ei kvar tid føretek seg på sosiale medium, forklarer Pettersen.

Ho oppmodar alle foreldre om å ha ein open og god dialog med borna sine, om nettvett og sosiale medium.

Les også: Lite mobbing blant Tysnes-ungdom.


Få mobbesaker

– Generelt opplever eg at me har eit godt skulemiljø på Tysnes skule, men dessverre dukkar det opp saker om mobbing kvart skuleår. Dei to siste skuleåra har det vore få saker, men dei sakene eg har jobba med har vore svært vanskelege for dei det gjeld, seier Pettersen.

Til dømes kan enkelte elevar oppleva å ikkje bli inkluderte i fellesskapet. Ein ser også at sosiale medium kan verta nytta til å snakka nedsetjande om andre.

– Mobbing er alltid alvorleg og me veit at barn og unge som vert utsett for mobbing, kan streva med dette resten av livet, seier Pettersen.


Meld i frå

Ho er oppteken av at det er viktig og heilt nødvendig at elevar og foreldre vågar å melda frå om mobbing.

– Me prøver å ta tak i problemet med ein gong me får melding om mistanke om mobbing.

Skulen har ein handlingsplan for avdekking av uønska åtferd og mobbing, og korleis ein skal arbeida i slike saker

– 1. august 2017 vart det vedteke nytt regelverk om skulemiljø, med nulltoleranse mot mobbing. Her står det mellom anna at alle vaksne som arbeider i skulen har plikt til å gripa inn dersom ein får mistanke om krenkingar, som til dømes mobbing, forklarer Pettersen.

I starten av skuleåret hadde både personalgruppa, elevane og foreldra innføring i det nye regelverket.


Større fokus

I framtida ønskjer rektor å ha eit endå større fokus på førebygging av digital mobbing.

– Dette er noko oppvekstsjef og rektorane på dei tre skulane på Tysnes er opptekne av, og vil arbeida vidare med framover, seier Pettersen.

Målet er å utvikla ein felles praksis i forhold til undervisning om nettvett og bruk av sosiale medium på alle skulane.

Mobbing er også eit av fokusområda i den nye strategiplanen for Barn og familie i Tysnes kommune 2017-2022.


Siste saker Gå til framsida

Ei øy proppfull av kulturminne

No er jobben gjort med å registrera dei mange kulturminna på Tysnes. Og det kom mange nye til på lista Kaare M. Malkenes kan presentera.

Hopp i det!

Marita Bakke har våga å gå frå fast jobb til å etablera eiga verksemd. No er ho ei av fleire inkubatorverksemder hos Atheno på Stord.

Leiar: Viktig investering for Våge som handlesenter

I «Tysnes» sist veke kan me lesa om den nye og planlagde utvidinga av Våge Senter. Det er gledeleg nytt for Tysnessamfunnet.Vidare utbyggingar i Våge sentrum har i fleire år blitt stoppa på grunn av den manglande sentrumsplanen. Dei som har hatt planar om å setja i gang med nye tiltak har stanga hovudet mot veggen. Tysnes kommune sitt utspel om til slutt å senda saka til departementet i...