MOBILUTFORDRING: Mobbing blant ungdom føregår meir gjennom nett og utestenging, enn fysisk, synest Anette Dalland og Anni Elise T. Dalland i 10B. (Foto: Camilla Korsnes)
MOBILUTFORDRING: Mobbing blant ungdom føregår meir gjennom nett og utestenging, enn fysisk, synest Anette Dalland og Anni Elise T. Dalland i 10B. (Foto: Camilla Korsnes)

Lite mobbing blant Tysnes-ungdom

Nettmobbing vil alltid vera ei utfordring, men ved Tysnes skule er det få mobbesaker.
Publisert 26.02.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 16.50.

– Eg synest det er veldig greitt skulemiljø, seier Anni Elise T. Dalland (15).

– Ja, folk er inkluderande, legg Anette Dalland (15) til.

Dei to jentene går i 10. klasse, og synest det er lite mobbing ved skulen.

Sjølv om dei nasjonale tala frå Elevundersøkelsen viser at det er auke i mobbing blant elevane, verkar forholda på Tysnes å vera stabilt gode.

– Viss det er tilfelle av mobbing, då er det på nettet, seier dei to elevane.

Les også: Rektor åtvara foreldre mot mobbeappar.


Mobilfri

Både ungdom og vaksne er vande med å ha ein mobiltelefon i handa. For mobbarar er det lettare enn nokon gong å vera anonyme.

Tysnes skule har åtvara foreldre om appane Sarahah og Nødt eller Sannhet, som elevar har nytta til å senda utrivelege meldingar til kvarandre.

– På Sarahah kan ein stilla anonyme spørsmål, og så koplar ein det opp mot Snapchat, forklarer Anette Dalland.

I Nødt eller Sannhet gir ein utfordringar til andre elevar. Om det oppstår situasjonar, er lærarane flinke til ta tak i det, synest dei to tiandeklassingane.

Eit verkemiddel for å motverka mobbing, er at skulen samlar inn mobiltelefonane til elevane ved starten av skuledagen. Slik ønskjer ein å forhindra bildetaking og liknande.

Kva appar som blir tekne i bruk byter raskt, men nettmobbing er ikkje eit ukjent fenomen for politiet.


Politiet får inn saker

– Viss ungdom opplever mobbing, er det viktig at dei seier ifrå, og spør om hjelp, seier Kjartan Svendsen, politibetjent ved Fusa og Tysnes lensmannsdistrikt.

Han er førebyggjande kontakt, og oppteken av at nettmobbing er ei sak som blir teken alvorleg. I fjor var han rundt i alle klassane på ungdomsskulen, og prata med elevane om mobbing og politiet si rolle. Berre i løpet av dei åra Svendsen har vore tilsett i distriktet, dei siste 2,5 åra, har politiet opplevd ei auke i omfanget av nettmobbing.

– Me har saker der folk opplever ulovleg bildedeling, eller får truslar på Snapchat og andre sosiale medium, fortel Svendsen.

Dreier det seg om straffbare handlingar, blir sakene etterforska på same måte som andre straffesaker.


Skryt over Tysnes

Politiet har ikkje motteke nokon meldingar om mobbing på Tysnes dette skuleåret.

– Det inntrykket eg har av Tysnes, er at folk er flinke til å ta vare på kvarandre, og at det er eit godt miljø. På skulen er ungdommane bevisste, og dei har god kunnskap om kva som er mobbing, seier Svendsen.

Han minner om at foreldre har eit stort ansvar når det gjeld ungdom.

– Det er viktig at dei er gode rollemodellar, seier politibetjenten.


Lite problem

Malene Kristine Meidell Alsaker er både elevrådsleiar, leiar i ungdomsrådet og 10. klassing.

– Eg opplever ikkje at mobbing er eit stort problem på skulen no. Det som har vore tidligare vel me å leggja bak oss, og innretta oss etter. Det er eit bra miljø mellom elevar og på dei ulike trinna, seier Alsaker.

Dei største utfordringane dreier seg om nettmobbing, som skjer mellom elevar heime. Elevrådsleiaren set pris på at nettmobbing er noko lærarane pratar om til elevane.

– Verken elevrådet eller ungdomsrådet har blitt varsla om mobbesaker, medan eg har vore her, seier Alsaker.

Dersom det skulle skje noko, har skulen ein mobbeplan og ein handlingsplan. Mobbing er eit fokusområde, forklarer elevrådsleiaren, og dagen for psykisk helse, blei i haust kopla opp mot mobbing.

Alsaker trekkjer også fram at jentene i 8. klasse har «jentesnakk» med helsesøster, for å skapa betre samhald.


GODT MILJØ: Politibetjent Kjartan Svendsen har tidlegare vor inne i klassane ved Tysnes skule og prata om mobbing. Han har inntrykk av at det er eit godt miljø på Tysnes. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
GODT MILJØ: Politibetjent Kjartan Svendsen har tidlegare vor inne i klassane ved Tysnes skule og prata om mobbing. Han har inntrykk av at det er eit godt miljø på Tysnes. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)

Siste saker Gå til framsida

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.

Ny vegstenging til Myrdal

Fredag var vegen til Myrdal stengt ovanfor Hagen. Vegarbeidet vart ikkje ferdig, og Tysnes kommune må halda vegen stengt også komande måndag.Det opplyser Therese Jonsgar til «Tysnes».Vegen vert stengt mellom 08 og 15 for privatbilar. Utrykkingskøyrety får passera.