STORT ENGASJEMENT: Dei nær 80 kommunetilsette meinte det var bra å bruka ein dag på temaet vald og seksuelle overgrep mot born.
STORT ENGASJEMENT: Dei nær 80 kommunetilsette meinte det var bra å bruka ein dag på temaet vald og seksuelle overgrep mot born.

Snakk med borna om overgrep

Komande måndag blir det ope møte i Tysneshallen om korleis å snakka med born om vald og seksuelle overgrep. Førre veke var det kurs for tilsette i kommunen.
Publisert 28.02.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 11.11.

Det er Stine Sofies Stiftelse som står bak dette opplegget. Denne stiftinga vart starta av Ada Sofie Austigard, mor til Stine Sofie som var ei av jentene som vart drepne i Baneheia i Kristiansand i 2000.

Tysnes kommune har kjøpt ein «kommunepakke», som inneber føredrag for alle som arbeider med born i kommunen, møte med born i skulane og barnehagane og eit ope møte for alle i kommunen. Intitiativtakar til å få representantar frå Stine Sofies Stiftelse til Tysnes er barnehagelærar Mailinn Helland Hagen.

– Eg opplevde at me i skule og barnehage har liten kompetanse på det å snakka med born om vald og seksuelle overgrep. Sjølv fekk eg vita svært lite om dette i studietida, men hadde på høgskulen på Stord besøk av mor til Stine Sofie. Eg jobba litt i barnevernet, og vart motivert til å ta ein bachelorgrad om nett dette viktige temaet. Eg såg at me har ein lang veg å gå før me veit nok om korleis me bør forhalda oss til born når det gjeld dette vanskelege, men viktige temaet. Då eg vart klar over tilbodet til Stine Sofies Stiftelse, tenkte eg at det ville vera midt i blinken også for oss i Tysnes. Og administrasjonen var heldigvis svært positive.


Samling av tilsette

Sist fredag var nær 80 kommunetilsette samla i Grendatun, der temaet var vald og overgrep mot born. Lærarar, barnehagetilsette og dei som arbeider i barnevernet og ved helsestasjonen fekk høyra føredrag av pedagog Harald Dean frå Stine Sofies Stiftelse. Han meiner at det er altfor lite fokus på vald og seksuelle overgrep mot born.

– Dette er absolutt ei av dei aller største folkehelseutfordringane me har. Ei undersøking viser at ei av fem kvinner har vore utsett for overgrep og ein av ti menn. Og 70 prosent av desse har fått problem som har gjort at dei er heilt eller delvis ute av jobb. Me må snakka med borna og ufarleggjera tematikken. Det er viktig at også foreldra bidreg med det dei kan gjera.

– Men dette er jo vanskeleg nok for fagfolk. Korleis skal foreldre då klara det?

– Me gjev dei råd om korleis dei kan snakka med borna. Det er viktig at borna i tidleg alder lærer skilnaden på kva som er lov og kva som er ulovleg, og kven dei kan seia frå til dersom dei blir utsette for vald eller overgrep.


Manglande tannpuss

Ei av utfordringane lærarane og dei barnehagetilsette fekk, var å koma med forslag til korleis dei skulle reagera når dei merkar at eit barn kjem med skitne klede, dårleg matpakke, manglande tannpuss og har dårleg språkutvikling. Eit anna eksempel dei skulle kommentera var at ei jente Harald Dean kalla Jenny kom med eit øyra som var kraftig raudt og hovent. Dei vart også utfordra til å diskutera kva dei skulle gjera når eit barn seier at «det kjem melk ut av tissen til pappa», eller «min pappa er sterkast - han slår så hardt at mamma blør i nasen» eller eit barn spør ein tilsett i skule eller barnehage «skal eg suga deg på tissen»? Lærarar kommenterte mellom anna at det er vanskeleg å få til å snakka med einskildelevar utan at dei andre elevane merkar det. Barnehagetilsette sa at det nok var lettare for dei i barnehagen å kunna snakka med eitt og eitt barn. Ei meinte at det var utfordrande for born med lite språkutvikling å klara å setja ord på kjenslene sine. Harald Dean rådde dei til å bruka skjønnlitteratur, der borna finn nokon å identifisera seg med. Eller den vaksne kan laga historier om ungar som opplever liknande situasjon, og så kan barnet utfylla forteljinga med eigne opplevingar. Pedagogen rådde dei og til å la borna teikna for slik å fortelja kva som har skjedd.

– Det er også viktig å gje ros til borna når dei fortel og takka dei for at dei gjer det. Og veldig viktig er det å heile tida vera tilgjengeleg for barnet, seier føredragshaldaren frå Stine Sofies Stiftelse.


Gruppearbeid

Etter føredrag og diskusjon utfrå dei ulike «casane» fordelte dei seg i ulike grupper for å diskutera fleire tenkte, utfordrande situasjonar som involverte vald eller seksuelle overgrep. Dei fire lærarane frå Onarheim skule gjekk saman i ei gruppe.

– Ja, me synest det er fint å kunna vera saman om dette, for to av oss er ganske ferske på skulen, og då er det fint å kunna bli meir kjende også på denne måten, seier Audun Aarbakke, som har vore lenge ved skulen. Dei fire kollegaene er einige i at det er svært viktig å kunna oppdaga om elevar er utsette for vald eller overgrep.

– Eg lærte svært lite om dette på høgskulen, så det at me konsentrerer oss om dette temaet denne planleggingsdagen er svært bra, seier Catrine Sandsøy Moss.

– Det er svært utfordrande å klara stilla opne spørsmål til ein elev me mistenkjer kan vera utsett for noko ulovleg. Det blir lett at me låser samtalen ved å stilla ja/nei-spørsmål.


Kom på måndag

Mailinn Helland Hagen, som arbeider i Lunde barnehage, hugsar noko mor til Stine Sofie sa og som gjorde sterkt inntrykk.

– Ja, eg hugsar det ikkje ordrett, men essensen er at born skal vera like klar over kva vaksne ikkje har lov til å gjera mot born som at dei skal vita at dei skal bruka refleks og bilbelte. Og eg håpar at på måndag kjem både foreldre, besteforeldre, naboar, fotball- og handballtrenarar, ja alle som bryr seg om born til Tysneshallen. Der får dei råd om korleis me skal hindra vald og overgrep og korleis me skal oppdaga det. Pedagog Harald Dean skal neste veke også rundt i skular og barnehagar på Tysnes og møta borna. Han synest det er flott at kommunen satsar på slik informasjon.

– Eg håper mange kjem på måndag, og at dei som kjem går derifrå med tru på at dei kan snakka med borna om dette utan sjølv å vera psykolog.


INITIATIVTAKAR OG FØREDRAGSHALDAR: Mailinn Helland Hagen er svært glad for at Tysnes får besøk av pedagog Harald Dean frå Stine Sofies Stiftelse.
INITIATIVTAKAR OG FØREDRAGSHALDAR: Mailinn Helland Hagen er svært glad for at Tysnes får besøk av pedagog Harald Dean frå Stine Sofies Stiftelse.
GRUPPEARBEID: Onarheim-lærarane Silje Vatna (f.v.), Audun Aarbakke, Lene Voll og Catrine Sandsøy Moss diskuterer ivrig eit tenkt tilfelle av overgrep mot eit barn.
GRUPPEARBEID: Onarheim-lærarane Silje Vatna (f.v.), Audun Aarbakke, Lene Voll og Catrine Sandsøy Moss diskuterer ivrig eit tenkt tilfelle av overgrep mot eit barn.
PLANLEGGINGSDAG: Dei kommunetilsette meinte temaet er viktig. Komande måndag blir det ope møte i Tysneshallen om vald og overgrep mot born.
PLANLEGGINGSDAG: Dei kommunetilsette meinte temaet er viktig. Komande måndag blir det ope møte i Tysneshallen om vald og overgrep mot born.

Siste saker Gå til framsida

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.

Ny vegstenging til Myrdal

Fredag var vegen til Myrdal stengt ovanfor Hagen. Vegarbeidet vart ikkje ferdig, og Tysnes kommune må halda vegen stengt også komande måndag.Det opplyser Therese Jonsgar til «Tysnes».Vegen vert stengt mellom 08 og 15 for privatbilar. Utrykkingskøyrety får passera.