FRAMLEIS STORE UTFORDRINGAR: – Sjølv om Stortinget firer litt på krava, endrar dette lite for Tysnes Kraftlag. Slik rammevilkåra vart etter ny energilov i 2016 , er den beste løysinga for Tysnes Kraftlag no å selja til BKK, seier dagleg leiar Lars Enes, her på medlemsmøtet i Uggdal sist veke.
FRAMLEIS STORE UTFORDRINGAR: – Sjølv om Stortinget firer litt på krava, endrar dette lite for Tysnes Kraftlag. Slik rammevilkåra vart etter ny energilov i 2016 , er den beste løysinga for Tysnes Kraftlag no å selja til BKK, seier dagleg leiar Lars Enes, her på medlemsmøtet i Uggdal sist veke.

Held fast på at sal til BKK er det rette

– Eit nytt vedtak på Stortinget 16. mars vil ikkje endra synet vårt på sal av Tysnes Kraftlag til BKK.
Publisert 01.03.2018 kl. 06.00.

Det seier dagleg leiar i Tysnes Kraftlag SA, Lars Enes, til «Tysnes» i etterkant av medlemsmøtet i Uggdal sist veke.

I debatten i Grendatun peika kraftlagsmedlem Lorentz Lunde på at det no er fleirtal på Stortinget til å endra eit punkt i energilova, etter at stortingsrepresentantane til KrF har signalisert at dei vil støtta eit framlegg frå Senterpartiet om å frita energiselskap med mindre enn 30.000 kundar frå kravet om funksjonelt skilje.

Lunde meinte at Tysnes Kraftlag burde informert om dette. Saka kjem opp i Stortinget 16. mars.


Nettleiga kan bli endå dyrare

– Dette framlegget vil endra lite for Tysnes Kraftlag, sidan kravet om selskapsmessig skilje vert ståande, forklarar Lars Enes.

Han presiserer at alle selskap som har nettverksemd må skilja nettdrifta frå anna verksemd og i praksis danna eit konsern. – Kravet om å bli konsern vil ikkje bli fjerna, det ligg fast.Han poengterer at det vil medføra store ekstrakostnader og ingen inntekter.

– For Tysnes Kraftlag tyder det at ei rekordhøg nettleige vert endå høgare, seier han.

Tysnes Kraftlag si nettleige er no blant dei høgaste i landet, etter at Stortinget har fjerna utjamningstilskotet.


Nytt med Krf-støtte

Framlegget frå Senterpartiet går ut på å frita dei 100 minste selskapa frå kravet om å ha separat leiing og styre for alle selskapa i konsernet.

– Det er vel og bra at Stortinget brukar fornuft, men det vert litt for seint, og endrar lite for Tysnes Kraftlag, seier dagleg leiar Lars Enes.

Difor har det heller ikkje vore aktuelt å avventa utfallet av denne saka i Stortinget før ein held årsmøte i Tysnes Kraftlag SA, der den viktigaste saka vert sal av kraftlaget til BKK.Framlegget frå Senter-partiet vart fremja i desember, og er såleis ikkje eit nytt framlegg, slik det kunne gå fram av saka i «Tysnes» sist veke.– Det som er heilt nytt no, er at KrF førre helg gjorde det klart at dei vil støtta framlegget frå Senterpartiet, forklarar Lars Enes.

Enes tykkjer det er veldig bra at det no er fleirtal på Stortinget for framlegget frå Senterpartiet.

Han held fast på at slik rammevilkåra frå styresmaktene no vert, er den beste løysinga å selja Tysnes Kraftlag til BKK.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Avisa skal fram

Det er viktig at regjeringa legg til rette for distribusjonsløysingar som er føreseielege på ein slik måte at det er råd for avisene å tilpassa utgjevingane sine. Regjeringa vil no kutta ned på postomberingsdagar til 2,5 dag i snitt kvar veke. Framlegget er at eine veka er det postlevering måndag, onsdag og fredag, og andre veka er tysdag og torsdag. Det gjer at avislevering ikkje er...