SPANANDE FOR UGGDAL: – Det er veldig flotte tomter i det nye bustadområdet i Uggdal. Her vil ein ha dekka behov for ei utvikling i Uggdal for lang tid framover, trur planansvarleg i Tysnes kommune, Morten Anthonessen, i det han nyt utsikta frå området der bustadblokkene er tenkt plassert.
SPANANDE FOR UGGDAL: – Det er veldig flotte tomter i det nye bustadområdet i Uggdal. Her vil ein ha dekka behov for ei utvikling i Uggdal for lang tid framover, trur planansvarleg i Tysnes kommune, Morten Anthonessen, i det han nyt utsikta frå området der bustadblokkene er tenkt plassert.

Uggdal kan få hundre nye hus og leilegheiter

Det største bustadområdet i Tysnes nokosinne er klart for utbygging i Uggdal. Det nye planområdet med utsikt vestover Eiavika er planlagt for opptil hundre nye bueiningar.
Publisert 02.03.2018 kl. 15.00.

Planansvarleg i Tysnes kommune, Morten Anthonessen, viser veg i det nye feltet, som strekkjer seg vidare frå det noverande bustadfeltet Sauabakkane og vestover mot industriområdet Heningen.

I dette området er det regulert plass til både einebustader, rekkjebustader og bustadblokker. Til saman vil det kunna verta kring hundre nye husvære i området. Tidsplan for utbygginga er det ikkje sagt noko om i planen.


Utbygging i privat regi

Reguleringsplanen vart endeleg vedteken i kommunestyret i februar. Landbruk/teknisk handsama planen på møtet i januar.

Når klagefristen er ute om to veker, er det opp til grunneigarar og private utbyggjarar når arbeidet i feltet skal koma i gang. Det er nemleg lagt opp til at det er private byggjefirma som skal byggja ut feltet og stå for sal av tomter og husvære. Sjølv om det er kommunen som har fått planen vedteken, er det grunneigarane i området som framleis eig grunnen og som kan selja området vidare til utbyggjarar.

Anthonessen stadfestar at sal av bustadtomter ikkje kjem til å skje i regi av kommunen.

– Det er lagt opp til at private byggjefirma skal inngå utbyggingsavtalar med kommunen. I desse avtalane blir det klarlagt korleis utbygginga skal skje og i kva rekkjefølgje vegar og gang- og sykkelvegar og anna infrastruktur skal skje, forklarar Anthonessen.

Han trur at arbeidet i feltet kan koma i gang alt i inneverande år. Men så langt er det ikkje gjort avtale med noko firma.

– Me har vore i kontakt med private utbyggjarar undervegs i planarbeidet. Me veit at det er firma som er interesserte, både lokale og regionale, forklarar han.


320 dekar

Planområdet er stort, totalt 320 dekar til saman, medrekna sjøarealet. Det gjeld området framfor Ole Vaage-eigedomen, Sjø og Fritid, og småbåthamna til Uggdal båtlag.

Området omfattar tre tidlegare reguleringsplanar: Sauabakkane bustadfelt, arealet kring Sjø og Fritid og på nedsida av vegen, og Eidaneset.

Det er planlagt to køyrevegar inn i det nye feltet. Den eine går via Sauabakkane, den andre frå bakketoppen ovanfor industriområdet på Heningen.

Planområdet omfattar også ei utviding av industriområdet på Heningen mot aust. Det vil i så fall føra til at vegen fram til hytteområdet i Hallgjersvika må flyttast litt opp i skråninga. Denne vegen vil også verta tilførsleveg til det nye bustadfeltet.

Ei utviding av industriområdet er etter ynskje frå Fronta, som eig industribygget.


Funn frå jernalderen

I søre del av Sauabakkane, i skråninga ned mot Sjø og Fritid, ligg det i dag eit ubrukt område. Det er no regulert til friområde.

– I tillegg har fylkeskonservatoren gjort arkeologiske funn frå romersk jernalder i dette området. Det er automatisk freda kulturminne, forklarar Anthonessen.

Funna er no sendt til USA for nøyakktig datering. Så langt er funna tidfesta til å vera 1740 år gamle, pluss minus ein feilmargin på 30 år.

– Rundt desse funna er det regulert ei omsynssone, med friområdet rundt, fortel han.


Bustadblokker

Dei fyrste bustadblokkene i Tysnes si soge kan koma i det nye bustadfeltet, i skråninga oppanfor industribygget på Heningen.

Ein privat utbyggjar har vore i kontakt med kommunen og signalisert interesse for å byggja bustadblokker i tre- eller fire etasjar i dette området. Blir desse bygde, vil husværa her få utsikt utover sjøen og vestover mot Bårdsund og Reksteren.

– Eg trur det vil bli eit attraktivt område, med flott utsikt og kveldssol, seier Anthonessen.

– Og så vil det bli liggjande skjerma frå nordavinden, legg han til.


Motsegn frå NVE

Avslutningsvis i planarbeidet kom det inn ei motsegn som kunne ha stoppa heile planen. NVE meiner at vurdering av flaum og erosjonsfare ikkje er godt nok utgreidd i ein avgrensa del av planen.

Anthonessen rosar rådmann Steinar Dalland og Fylkesmannen for handteringa av motsegna.

– Den gamle HSD-garasjen, brannstasjonen og området langs elva ned mot Sjø og Fritid er difor sett på vent, inntil dialogen med NVE er klar, medan resten av planen kan godkjennast, forklarar han.

I planen er den tidlegare brannstasjonen definert som kombiområde for bustad, service og kontor. Butikkar er ikkje planlagt i området.

– Dersom det skulle bli eit stort ynske om detaljhandel i tilknyting til den gamle brannstasjonen, vil nok det la seg gjera å få til, seier han.


Ny gangveg

I planen er det også regulert inn ein ny gangveg eller turveg på vestsida av Kyrkjevatnet. Denne vil bli liggjande nokolunde i det området der det i dag går ein sti.

Dette er ikkje ei utbygging som kjem til å skje i kommunal regi. Anthonessen ser føre seg at det kan bli eit folkehelse- eller frilufts-prosjekt i bygda, gjerne på dugnad.

– Ein vil kunna få ei fin rundløype i Uggdal dersom denne blir knytt saman med den nye gang- og sykkelvegen langs hovudvegen.


BLIR KNYTT SAMAN: Noverande bustadfelt på Sauabakkane blir knytt saman med det nye feltet. –  Frå trafokiosken i bakgrunnen skal det gå veg inn i det nye bustadområdet, fortel planansvarleg Morten Anthonessen.
BLIR KNYTT SAMAN: Noverande bustadfelt på Sauabakkane blir knytt saman med det nye feltet. – Frå trafokiosken i bakgrunnen skal det gå veg inn i det nye bustadområdet, fortel planansvarleg Morten Anthonessen.
PLANKART: Den nye reguleringsplanen dekkar både bustadområde, utviding av industriområdet på Heningen og sjøareala framfor Ole Vaage-eigedomen og Sjø og Fritid.
PLANKART: Den nye reguleringsplanen dekkar både bustadområde, utviding av industriområdet på Heningen og sjøareala framfor Ole Vaage-eigedomen og Sjø og Fritid.

Siste saker Gå til framsida