UTAN MOBILDEKNING: Her nær branntomta i Vermedal er det ikkje mobildekning, og det er svært dyrt å få det.
UTAN MOBILDEKNING: Her nær branntomta i Vermedal er det ikkje mobildekning, og det er svært dyrt å få det.

Kan bli for dyrt å få mobildekning over heile Tysnes

Fleire klagar over dårleg mobildekning ulike stader langs vegane på Tysnes. Men Telenor seier det blir svært dyrt å sikra mobilnett over alt.
Publisert 02.03.2018 kl. 06.00. Oppdatert 04.03.2018 kl. 19.31.

Bussjåfør Knut Dalland var den fyrste som oppdaga brannen i Vermedal tidleg om morgonen tysdag 13.februar. I Vermedal fekk han ikkje kontakt med 110-sentralen via mobilnettet. Han måtte køyra heilt til lavvoen ved Onarheimsvatnet, 4,6 km frå brannstaden, før mobilnettet virka. Drosjesjåfør Elin Borgen var og i området og oppdaga brannen. Ho køyrde motsett veg, nedover dalen, for å finna mobildeknning. Teamleiar for Tide på Tysnes, Harald Myklebust, fryktar ulukke med skulebuss i området utan mobildekning.

– Me køyrer jo jamleg skuleelevar på denne strekninga mellom Uggdal og Onarheim. Skulle det skje ei ulukke i området utan mobildekning, vil det i verste fall kunna vera katastrofalt. Då får sjåføren eller andre store problem med å melda frå om ulukka.– Men de har lenge visst om den manglande mobildekninga, lenge før brannen i Vermedal.– Ja, og det er no fleire år sidan me tok kontakt med Telenor for å få dei til å betra mobilnettet der. Men dei sa at det heller ikkje var andre nettselskap som hadde dekning der, og me fekk inntrykk av at på grunn av at dei ikkje hadde konkurranse der, ville dei ikkje gjera noko. Truleg meinte dei at utgiftene ikkje ville stå i forhold til inntektene, men eg meiner det er ei uhaldbar ansvarsfråskriving, seier Harald Myklebust.


Problem på Reksteren

Det er fleire stader i Tysnes der det er manglande mobildekning. Det gjeld mellom anna kortare strekningar mellom Lunde og Lukksund og mellom Onarheim og Lunde. På Reksteren har tidlegare drosjesjåfør Reidun Sellevåg ofte opplevd at mobilnettet sviktar.

– Ja, særleg frå Flygansvær-krysset og nordover forbi Frøkedal og Haukefær heilt til Bruntveit er det manglande dekning. I området her bur ein del eldre folk, som gjerne ikkje har breiband. Når då fasttelefonnettet sviktar, noko som har hendt, så står dei hjelpelause dersom dei treng å tilkalla nokon. Dette er for dårleg, meiner Reidun Sellevåg.


Brann og politi

Lensmann Lorentz Lunde har i lengre tid irritert seg over manglande mobildekning. Då han var ved branntomta i Vermedal, fekk han ikkje kontakt via sin mobiltelefon, men måtte låna ein annan som hadde anna nett enn Telenor.

– Det er ikkje nokon veg utanom at Telenor byggjer ut nettet, seier lensmannen.

Også brannsjef Torfinn Kongsvik meiner mobildekning er viktig.

– Me i brannvesenet har vårt eige naudnett som me kan bruka så å seia over alt. Men det er verre med dei som eventuelt skal melda frå til oss og ikkje når ut på mobiltelefon.


Beredskapssvikt

Ordførar Kåre Martin Kleppe likar dårleg at det ikkje er mobildekning overalt i kommunen.

– Det fører jo til at det ikkje er god nok beredskap i heile kommunen. Til dømes er trygg skuleveg prioritert, men når det er slik at det kan skje ei ulukke i område utan mobildekning, så sviktar beredskapen. Dette vil eg gjera fylkesmannen merksam på.


Testa mobildekkinga

– Men det er vel Telenor som eventuelt må byggja ut slik at det blir tilfredsstillande nett?

– Ja, men dei har ikkje ansvar for beredskapen, slik som til dømes kraftlaget har når det gjeld straumen. Men me har tett kontakt med Telenor, og eg vil no be dei reisa rundt i kommunen og testa kor det er dekning og ikkje. Då vil me få ei oversikt og leggja den fram for formannskapet.

– Er det kommunen som då må kosta eventuelle nye sendarar?– Då me fekk opp ein ekstra sendar mellom Uggdal og Våge til om lag to millionar kroner, fordi der var dårleg dekning, var det eit felles økonomisk prosjekt med mellom andre Telenor og kommunen. Me kan også søkja om andre eksterne midlar.


Telenor

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, seier det er svært komplisert og kostbart å byggja ut mobilnettet langs den svingete vegen frå Vermedal mot Onarheim. Han avviser at det er manglande konkurranse som gjer at dei ikkje har bygd ut nettet der. Men han ser at det eventuelt vil bli svært omfattande.

– Der ville me nok eventuelt måtta ha tre eller fire stasjonar, og investeringsutgiftene ville bli på meir enn fem millionar kroner og driftsutgiftene fleire hundre tusen kroner i året. Det ville det vera umogleg å tena inn igjen, seier dekningsdirektøren.

– Så de vurderer ikkje å gjera noko her for å betra mobildekkinga?

– Alle tettstader med 200 innbyggjarar har no 4G-dekking, og det er det me satsar på. Men om lag 15 prosent av landområda i Norge manglar dekning. Dersom kommunen eller fylket vil at me skal byggja ut mobilnettet her, stiller eg gjerne i møte med dei. Me kan nok også då eventuelt vurdera å ta litt av kostnaden, men på langt nær alt sidan me har krav om avkasting på investeringane våre.

Ordførar Kåre Martin Kleppe synest det verkar dyrt.

– Ja, dette høyrest svært dyrt ut. Men me tek meir enn gjerne eit møte med dekningsdirektøren, og så får me heller etterpå vurdera korleis ei utbygging eventuelt skal finansierast.


ORDFØRAREN VIL KJEMPA: Kåre Martin Kleppe vil gjera det han kan for at mobildekninga skal bli like god som her ved rådhuset.
ORDFØRAREN VIL KJEMPA: Kåre Martin Kleppe vil gjera det han kan for at mobildekninga skal bli like god som her ved rådhuset.
VIL MØTA KOMMUNEN: Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, seier det vil kosta mange millionar, men han møter gjerne ordføraren.
VIL MØTA KOMMUNEN: Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, seier det vil kosta mange millionar, men han møter gjerne ordføraren.
ANNA NETT VERKA: Ole Martin Berg brukar mobilselskapet ICE, og han hadde dekking frå branntomta i Vermedal.
ANNA NETT VERKA: Ole Martin Berg brukar mobilselskapet ICE, og han hadde dekking frå branntomta i Vermedal.

Siste saker Gå til framsida

Held liv i gammalt handverk

Viss du ser sauefellane til Jorunn Økland frå berre den eine sida, ser dei ut som vanlege fellar. Men skinnet bedrar.