VIL TA SAKA OPP MED FYLKESMANNEN: Ordførar Kåre Martin Kleppe har uttalt at han vil gjera det han kan for at mobildekninga skal bli like god som her ved rådhuset. (Foto: Geir Rommetveit)
VIL TA SAKA OPP MED FYLKESMANNEN: Ordførar Kåre Martin Kleppe har uttalt at han vil gjera det han kan for at mobildekninga skal bli like god som her ved rådhuset. (Foto: Geir Rommetveit)

Leiar: Mobildekninga må på dagsorden att

Publisert 03.03.2018 kl. 15.00. Oppdatert 04.03.2018 kl. 19.41.

Mobildekninga på Tysnes er ei sak som har vore på dagsorden i Tysnes fleire gonger dei seinare åra. No må saka takast opp att – enno ein gong.

Det er rett og slett ikkje godt nok at det ikkje er mobilforhold mellom Vermedal og Onarheimsvatnet.

I samband med brannen i Vermedal for eit par veker sidan, måtte bussjåfør Knut Dalland, som oppdaga brannen aller fyrst, køyra skulebussen i 4,6 kilometer til lavvoen ved Onarheimsvatnet før han fekk dekning til å ringja 110-sentralen og kunne melda frå om brannen.

Det er rett og slett ikkje godt nok langs ein skuleveg i Tysnes i 2018.

Teamleiar for Tide på Tysnes, Harald Myklebust, fryktar ulukke med skulebuss i området utan mobildekning.

– Skulle det skje ei ulukke i området utan mobildekning, vil det i verste fall kunna vera katastrofalt, seier han til avisa i dag.

Dårleg mobildekning på strekkja er ikkje nytt. Slik har det alltid vore. Myklebust peikar på at det er fleire år sidan Tide tok kontakt med Telenor for å få dei til å betra mobilnettet. Det vitnar om at skulevegen mellom Uggdal og Onarheim ikkje har høg prioritet i teleselskapet.

Brannen i Vermedal bør vera ein god grunn til å ta tak i saka på nytt.

Det er ikkje berre langs denne skulevegen at mobildekkinga i Tysnes er mangelfull. På Reksteren er det framleis fleire stadar med manglande dekning. Vegstrekkjene på Reksteren er også skuleveg i Tysnes. Dårleg dekning er det også på enkelte parti mellom Lukksund og Lunde, og mellom Lunde og Onarheim. Også desse strekkjene er skulevegar.

Det er bra at ordførar Kåre Martin Kleppe vil ta saka opp med fylkesmannen. Beredskapen i Tysnes er ikkje god nok når så mange viktige område har mangelfull mobildekning.

For politiet på Tysnes er mobilforholda heller ikkje tilfredsstillande. Det stadfestar avtroppande lensmann Lorentz Lunde til avisa i dag. Han har lenge har irrirert seg over manglande dekning. I politiet sine nye arbeidsmåtar framover vil det verta endå viktigare med full mobildekning.

Det bør ikkje vera tvil om at mobildekninga på Tysnes må under lupa. No bør dei styrande i Tysnes få med seg sentrale aktørar i lokalsamfunnet for å få på plass eit godt dokumentert krav, og invitera både beredskapsavdelinga hos fylkesmannen og Telenor til ein rundtur på Tysnes-vegar.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.

Ny vegstenging til Myrdal

Fredag var vegen til Myrdal stengt ovanfor Hagen. Vegarbeidet vart ikkje ferdig, og Tysnes kommune må halda vegen stengt også komande måndag.Det opplyser Therese Jonsgar til «Tysnes».Vegen vert stengt mellom 08 og 15 for privatbilar. Utrykkingskøyrety får passera.