MANGE FORDELAR: «For meg som styreleiar er dette foredling – og på ingen måte eit sal av «arvesølvet», skriv styreleiar Audun Magnussen. (Illustrasjon: Tysnes Kraftlag)
MANGE FORDELAR: «For meg som styreleiar er dette foredling – og på ingen måte eit sal av «arvesølvet», skriv styreleiar Audun Magnussen. (Illustrasjon: Tysnes Kraftlag)

Lesarbrev: Tysnes Kraftlag + BKK = god energi!

Publisert 04.03.2018 kl. 14.00.

Kjære kunde og medlem. Den 12. mars i Grendatun, Uggdal, skal årsmøtet i Tysnes Kraftlag stemma over kanskje den viktigaste saka i heile vår 70-årige historie. Me vil då stemma over saka om omdanning av samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA til aksjeselskap, for gjennomføring av transaksjonsavtale med BKK AS. Dette er eit grep me har sett oss nøydde for å gjera etter at rammevilkåra for drifta av Tysnes Kraftlag har vorte dramatisk endra dei siste åra.

Styret i kraftlaget har i fire år arbeidd med ulike modellar for korleis Tysnes Kraftlag kan tilpassa seg dei nye rammevilkåra i Energilova, vedtatt av Stortinget i 2016. Me har også sett på modellar som kan gje alle kundar ei lågare nettleige etter at utjamningstilskotet frå Staten har falle bort. Vårt hovudmål var lenge å få til eit felles nettselskap med andre lokale lag rundt oss.

Me innsåg i oktober i fjor at dette ikkje let seg gjera. Styret hadde då etter våre vurderingar i realiteten berre eitt val att – å integrera verksemda vår med enten Haugaland Kraft i sør, eller med BKK i nord. Etter ein tilbodsprosess i oktober og november i fjor, gjorde styret vedtak om at me ville innleia forhandlingar med BKK. I heile denne prosessen har me arbeidd tett saman med administrasjonen og dei tillitsvalde for å få til gode løysingar saman.

Forhandlingane med BKK vart ferdigstilt 8. februar i år. Alle juridiske og praktiske avtalar vart signerte, og godkjende av styra både i Tysnes Kraftlag SA og i BKK AS. Me planlegg å fusjonera inn i BKK både straumnettet, fibernettet, straumsalet, eigarskapet i Breibandselskapet, anleggsmidlar og SKL aksjane. Tysnes Kraftlag er i dag eit samvirkeføretak. Etter fusjoneringa inn i BKK vil me ikkje lenger oppfylla krava til samhandel i Samvirkelova, og må difor endra selskapsform. Me vel då omdanning til aksjeselskap.

Kva får kraftlaget, Tysnes-samfunnet og kundane våre att av denne avtalen? I biletet har me vist dette målt opp mot dei fem verdiane omdannings prosessen vår har vore tufta på.

Alle medlemar vil bli medeigarar i det nye Tysnes Kraftlag AS. Du vil motta aksjar i høve til omsetjinga di med laget dei siste fem åra. Aksjane vil bli formueskatta dersom du er i posisjon til det. For å kompensera for denne utgifta, vil det nye selskapet kunne dela ut eit årleg utbyte på inntil 10 prosent av overskotet i selskapet. Anna overskot skal nyttast til samfunnsnyttige føremål.

Verdiane denne avtalen skapar for Tysnes-samfunnet har me rekna til ca. 25 millionar årleg. Redusert nettleige utgjer 16-17 millionar i 2019, og utbyte frå BKK er estimert til ca. 8 millionar for 2018. For meg som styreleiar er dette foredling – og på ingen måte eit sal av «arvesølvet». Tysnes Kraftlag AS vil med sin eigarandel på 1,7 prosent i BKK AS, bli den sjuande største eigaren i eit av landets aller største energiselskap.

Dersom du er medlem, så skal du ha motteke informasjon om årsmøtet den 12. mars. Du kan lasta ned dokumenta frå heimesida vår, eller du kan få desse ved å kontakta kraftlaget. Mitt ynskje er at denne viktige saka for Tysnes òg vekkjer di interesse. Det hadde gledd meg å sjå deg på årsmøtet måndag den 12. mars i Grendatun.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Avisa skal fram

Det er viktig at regjeringa legg til rette for distribusjonsløysingar som er føreseielege på ein slik måte at det er råd for avisene å tilpassa utgjevingane sine. Regjeringa vil no kutta ned på postomberingsdagar til 2,5 dag i snitt kvar veke. Framlegget er at eine veka er det postlevering måndag, onsdag og fredag, og andre veka er tysdag og torsdag. Det gjer at avislevering ikkje er...