TEKNISK HALL: Denne store lagerhallen vart nyleg oppført i Eredalen. Bakgrunnen for det er at Tysnes brann og redning flyttar inn i teknisk etat sine lokale.
TEKNISK HALL: Denne store lagerhallen vart nyleg oppført i Eredalen. Bakgrunnen for det er at Tysnes brann og redning flyttar inn i teknisk etat sine lokale.

Lagerhall på plass i Eredalen

Fylgjande løyve er gjevne på delegasjon på landbruk/teknisk.
Publisert 07.03.2018 kl. 06.00.

Andersland Eiendom AS, løyve til planering/fylling av areal til framtidig parkeringsplass, gnr. 65, bnr 26, Reiso.

Tysnes kommune - Landbruk og Teknisk Etat, byggjeløyve for tilbygg/garasje næringsbygg, gnr. 60, bnr. 8, Eredalen.

Mariann Malkenes, løyve til arealoverføring av veg, gnr. 121 bnr. 11, Malkenes.

Lars Henrik Reiso, byggjeløyve for tilbygg bustad, gnr. 65, bnr. 5, Reiso.

Roald Ove Dalland, løyve til frådeling av ein bustadtomt, gnr. 94, bnr. 25, Vågsneset, Våge.

Tysnes Bolig AS, byggjeløyve for tomannsbustad, gnr. 94, bnr. 280, Vågsmarka.

Einar Wathne, løyve til fasadeendring naust, gnr. 121, bnr. 36, Malkenes.

Anders Markestad, byggjeløyve for hytte, gnr. 165, bnr. 9, Flornes.

Tysnes kommune, byggjeløyve for lagerhall, gnr. 65, bnr. 45, Eredalen.

Øystein Frode Sørbye, løyve til utslepp av sanitært avløpsvatn frå to fritidsbustadar, gnr. 121, bnr. 12+138, Malkenes.

Geir Johnsen, byggjeløyve for bod, gnr. 81, bnr. 12, Raftåsen, Reksteren.

Wenche Hjertaker Høviskeland, løyve til arealoverføring frå gnr. 151, bnr 13 til gnr. 151, bnr. 12, Kvitevollsnes.

Håkon Beltestad, dispensasjon frå etablering av nytt naust som erstatning for riven nothengje, gnr. 33, bnr. 1, Beltestad.

Einar Didriksen, byggjeløyve for tilbygg/ombygging fritidsbustad, gnr. 17, bnr. 74, Eie.

Kjell Frode Magnussen, løyve til bygging av gangbru som tilkomst til gnr. 139, bnr. 3 over gnr. 144, bnr. 9, gnr. 141, bnr. 9, Hauaneset. Alsaker Fjordbruk, endring av tidlegare gjeve løyve for lager/takoverbygg samt søknad om tilbygg eksisterande lagerhall, gnr. 154, bnr 19, 21, Elsåkervågen, Onarheim.

Roger Heggland, igangsetjingsløyve for bygging av nytt bustadhus, gnr. 106, bnr. 4, Heggland.

John Erling Skjeldal, justering av planert naustområde med fylling i sjø i samband med tidlegare godkjent løyve for oppføring av to naust, gnr. 41, bnr. 5, Landrøyvågen.

Andersland Bygg AS, løyve til innreiing/ombygging av delar av 2. høgda i Thotunet til bueining, gnr. 67, bnr 30, 84, Uggdal.

Reidar Aarskog, løyve til frådeling av tre bustadtomter, gnr. 17, bnr. 134, Jensvoll.

Geir Vatne, løyve til arealoverføring ca 40 m2 frå gnr. 111, bnr. 2 til gnr. 111, bnr. 15, Grimsland.

Ingrid Tysnes Stue, løyve til frådeling av to hyttetomter og ein bebygd parsell, gnr. 99, bnr. 5, Tysnes.

Rolf Inge Jacobsen, løyve til graving og utfylling i sjø, utbetring av tilkomst til naust, oppmuring av støttemur, terrenginngrep/utgraving/sikring mot utgliding av massar og drenering, gnr. 108, bnr. 5, Humlevik.

Onarheim Bruk AS, riving av eksisterande bygningsmasse og oppføring av mellombels brakkerigg, gnr. 152, bnr. 99, Onarheim.

Andersland Bygg AS, byggjeøyve for lagerbygg, gnr. 65, bnr. 26, Reiso.

Bjørn og Berit Stien, endra plassering av naust i tidlegare gjeve løyve, gnr. 78, bnr. 50, Hopsund.

Marte Ruvang Karlsen, ombygging/utviding av carport til garasje, gnr. 94, bnr. 143, Vågsneset.


Siste saker Gå til framsida

Forventar ein kjekk konsert

– Julekonserten er ein årleg tradisjon. Onarheim Musikklag har hatt den så lenge eg har spelt med dei, for å seia det sånn, fortel Magne Storesætre.

Lovar dialog om ferjeruter

I haust sende Tysnes formannskap ei rekkje spørsmål til Skyss kring dei nye ferjekontraktane for sambanda Våge-Halhjem og Hodnanes-Nordhuglo-Jektevik. Skyss svarar ikkje på spørsmåla, men skriv at dei i nærmaste framtid vil invitera til dialog omkring ruteplanane, og at det i møtet vil bli gitt informasjon om dei økonomiske, kontraktsmessige og praktiske rammene for ruteplanlegginga.