VÅGE SENTER UTVIDAR: Det nye tilbygget blir på 600 kvadratmeter og skal romma tre-fire butikkar. På taket på nybygget blir det parkering, og nedgang inn i lokala. Teikningen laga av Huurre Norway AS som skal ha total-entreprisen for utbygginga.
VÅGE SENTER UTVIDAR: Det nye tilbygget blir på 600 kvadratmeter og skal romma tre-fire butikkar. På taket på nybygget blir det parkering, og nedgang inn i lokala. Teikningen laga av Huurre Norway AS som skal ha total-entreprisen for utbygginga.

Planlegg nytt forretningstilbygg med parkering på taket

Våge Senter kan bli utvida med 600 kvadratmeter nytt butikkareal allereie i 2018.
Publisert 08.03.2018 kl. 06.00.

– Me ser føre oss at utvidinga skal gje plass til tre eller fire nye butikkar, seier eigar av Våge Senter, Karl-Aage Tvedt.

Planen er å søkja Tysnes kommune om rammeløyve innan kort tid.

– Me vil starta prosjektet når me har tilstrekkeleg med leigetakarar på plass, slik at det er økonomi i prosjektet, seier Tvedt.

Han vil førebels ikkje seia noko om kor store investeringar det er snakk om.


Parkering på taket

Planen er å byggja eit heilt nytt tilbygg på sørsida av noverande Våge Senter, der det i dag er parkeringsplass. Heile parkeringsplassen vil gå med til utvidinga.

Bygget vil og bli strekt fram mot hovudvegen og rundkøyringa. Samla areal for tilbygget er på 600 kvadratmeter, på ein etasje.

Tilbygget vil bli planlagt og dimensjonert for parkering på taket. Frå taket vil det og verta nedgang inn i butikklokala.

Utvidinga vil ikkje gå inn i dei eksisterande butikklokala, men det vil verta bygt ein gjennomgang på framsida, mellom nybygget og den eksisterande «Drøsegato».


Apotek og bokbutikk

Tvedt stadfestar at Våge Senter er i forhandlingar om å få eit nytt apotekutsal inn i det nye tilbygget. I tillegg er det planen at den noverande bokbutikken i Våge skal inn i dei nye lokala.

– Me er i tette forhandlingar med bokbutikken og med apotek. Så snart dei to er på plass, ser me for oss å kunna gå i gang med prosjektet, seier Tvedt.Tvedt forventar at søknadene skal vera på plass i vår, og at ein kan koma i gang med grunnarbeidet til hausten.

– Med ein byggjeperiode på seks-åtte månader vil bygget kunna stå klart til påske 2019, seier han.

Det er Huurre Norway AS på Nesbru som har totalentreprisen på prosjektet.


Godkjent sentrumsplan

Etter at sentrumsplanen for Våge vart stadfesta og godkjent av departementet i fjor sommar, kan det no gå raskt å få gjennom ein byggjesøknad for utviding av Våge Senter.

Avdelingsingeniør Nils Eivind Hansen ved teknisk etat opplyser at byggjesøknader som er i samsvar med planen ikkje treng handsamast politisk i utval for landbruk/teknisk.

– Søknader som er i samsvar med planen vil kunna handsamast relativt raskt i administrasjonen, seier avdelingsingeniøren.


Mellombels mini-bokhandel

For bokhandelen i Våge vert tida framover spesiell. Innehavar av Tysnes Bok & Fritid, Rannveig Ljostveit Helland, fortel at bokhandelen er oppsagt i lokala som dei leiger i dag.

– Me er sagt opp pr 30. april og må då vera ute av noverande lokale, seier Helland.

Ho gler seg ekstra til utvidinga av Våge Senter, og ser fram til at bokhandelen skal få flytta inn i nye lokale.

Fram til den tid satsar ho på ei mellombels løysing.

– Me kjem til å ha ein minibutikk i Drøsegato i Våge Senter som ei mellombels løysing, seier Helland.


SPENTE PÅ UTVIKLINGA: Butikkdrivarane i Våge Senter ser fram til at Våge Senter blir utbygd. F.v. Natalija Berg, Rannveig Ljostveit Helland, Kjersti Brekke, Marit Gunn Dalland, Lars Petter Epland og Anne Margaret Kleppe. (Foto: Camilla Korsnes)
SPENTE PÅ UTVIKLINGA: Butikkdrivarane i Våge Senter ser fram til at Våge Senter blir utbygd. F.v. Natalija Berg, Rannveig Ljostveit Helland, Kjersti Brekke, Marit Gunn Dalland, Lars Petter Epland og Anne Margaret Kleppe. (Foto: Camilla Korsnes)

Siste saker Gå til framsida

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.

Ny vegstenging til Myrdal

Fredag var vegen til Myrdal stengt ovanfor Hagen. Vegarbeidet vart ikkje ferdig, og Tysnes kommune må halda vegen stengt også komande måndag.Det opplyser Therese Jonsgar til «Tysnes».Vegen vert stengt mellom 08 og 15 for privatbilar. Utrykkingskøyrety får passera.