BERRE KVINNELEGE KOLLEGAER: Bente Raknes er rektor ved Uggdal skule. Ho skulle gjerne sett at menn i større grad vart oppmoda om å søkja seg til læraryrket. (Foto: Geir Rommetveit)
BERRE KVINNELEGE KOLLEGAER: Bente Raknes er rektor ved Uggdal skule. Ho skulle gjerne sett at menn i større grad vart oppmoda om å søkja seg til læraryrket. (Foto: Geir Rommetveit)

– Me saknar menn, og det gjer også dei 110 elevane våre

Kva meiner seks lokale kvinner om kvinnedagen og likestilling?
Publisert 08.03.2018 kl. 15.00.

Ved Uggdal skule er det berre kvinnelege lærarar. Rektor Bente Raknes meiner det er svært uheldig.

– Me saknar menn, og det gjer også dei 110 elevane våre. Kanskje skulle me hatt ein mannedag, der mennene vart oppmoda til i større grad å søkja seg til læraryrket. Men då må det nok gjerast noko med både utdanningstid og løn. Etter sist helg snakka me på lærarrommet om den nye TV-serien på NRK, «Heimebane», der ein kvinneleg fotballtrenar får køyrt seg i eit herrelag i eliteserien. Mange meinte det me såg der er svært ekte, at du liksom ikkje er god nok som kvinne og at kvinner ikkje får same respekt som menn.

– Kva synest du om at det ikkje blir 8. mars-arrangement i år?

– Eg har vore med tidlegare, og det var veldig fint å kunna vera med på noko der me med godt samvit kunne vera opptekne av «dameting», mellom anna hattar. Så eg hadde gjerne sett at liknande arrangement var i år og.


Lucianne Rijpkema («Tveitakjerringa»)

Lucianne, som driv ysteri på Tveit, er opphaveleg frå Nederland. Ho reknar seg ikkje som aktiv kvinneforkjempar.

– Eg tenkjer meir likestilling, og eg synest det er viktig at kvinner vågar å gå ut av gamle roller. Eg ser at også her på Tysnes er kvinnene på gardane no meir aktive i sjølve gardsarbeidet til liks med mennene. Utfordringane er nok større for mange innvandrarkvinner, som blir gåande i gamle mønster, gjerne utan at det er det dei helst vil. Eg synest det er flott at fleire av dei til dømes tek førarkort og kjem seg ut i arbeid.– Er det stor skilnad på forholda i Nederland og på Tysnes?

– Mor mi, som fekk sju born på ti år og var i arbeid alle åra, sa til oss at me ikkje kunne rekna med at ho passa våre born når dei kom. Ho var klar på at kvinnene også skulle kunne gjera anna enn å passa born.


Florence Straume (nestleiar i FrP og tidlegare medarrangør)

Ho kom som attenåring frå Canada i 1964 og opplevde det å koma til Tysnes som å reisa mange år tilbake i tid.

– Men etter nokon år følgde jo også Tysnes og Norge etter i utviklinga.

Florence var med i Tysnes Kvinnenettverk og var med på å arrangera 8. marssamlingar fleire år.

– Ja, me samla kvinner og har vore både på Tveit, Laukhamar og i grendahuset i Uggdal. Det er viktig at kvinner får møtast og snakka om det som opptek oss.

– Men i år blir det ikkje noko, kva synest du om det?

– Det er ikkje bra. Me skulle nok på 8. marsarrangementet i fjor ha funne nokon som kunne ta over etter oss.

– Men kva tema ville vore aktuelt i år?

– Då kunne me nok ikkje kome utanom det som er blitt kalla «me too»-kampanjen om seksuell trakassering av kvinner, seier Florence Straume.


Britt Kjellesvik Rage (tidlegare medarrangør)

Heller ikkje ho hadde tenkt å ta initiativ til markering av kvinnedagen i år.

– Eg trur nok fleire har tenkt at andre kjem til å ta initiativ, men så blir det altså ikkje noko med nokon. Kvinnekampen har jo ein historikk, men no synest eg at yngre kan ta over.


Malene Kristine Meidell Alsaker (leiar i Tysnes ungdomsråd)

Dei som satsar på at dei unge skal markera 8. mars, kan ikkje satsa på Malene Kristine frå Onarheim.

– For meg betyr det ingenting kor mange som går i tog eller held tale 8. mars. Det som betyr noko er kva som vert gjort dei 364 andre dagane i året. For 50 år sidan var denne dagen mykje viktigare. No ser ein framgong i samfunnet, og situasjonen er annleis. Det som er viktig no er å bevisstgjera unge, særleg jenter, på at dei kan bli det same som gutar. Dersom høg løn er noko av det som er viktigast for ein, så kan ein ikkje verta reinhaldsarbeidar eller hjelpepleiar. Ein må velja kva som er viktigast.

– Eg tykkjer og at ein må tenkja seg meir om når ein argumenterer for kjønnskvotering. Dersom kvinner vil bli sjukepleiarar og menn vil bli bilmekanikarar, så er det deira val, og ein kan ikkje prioritera mannlege sjukepleiarar av den grunn. Fleire kvinner enn menn tek høgare utdanning, men ein vil ha fleire kvinner i yrke som murar og mekanikar. Her må ein motivera jenter på lik linje som gutar.

– I Noreg har me altfor få kvinner i leiarstillingar. Ei årsak er at dersom ein som kvinne vil fokusera på familie og barn, kan ein ikkje nødvendigvis verta leiar. Det er ikkje i alle bedrifter ein kan vera i mammapermisjon eller henta ungane i barnehagen kvar dag og forventa å verta leiar. Eg tykkjer det er bra at ein er meir obs på rolla til kvinna i samfunnet. Kvinner og menn SKAL ha like moglegheiter. Like, og det vil seia at kvinner heller ikkje skal ha meir fordelar enn menn. For meg så er 8. mars berre ein torsdag. Året, det er fullt av moglegheiter.


Ingeborg Lothe («halvt tysnesing»)

Mannen hennar er frå Tysnes, dei har rorbu og hus dei pussar opp i Uggdal og vurderer å flytta dit frå Bergen. Ho var med på 8. mars-arrangementet i Grendatun i fjor, og lova i avisa å koma tilbake i år.

– Det er skuffande at dei ikkje arrangerer noko 8. mars på Tysnes i år. Det er tydeleg at det er få som engasjerer seg på kvinnefronten i Tysnes no. Det verkar som dei satsar innan næringsliv og turisme, men det er leitt at dei ikkje også får til noko på kvinnedagen. Denne dagen er eg i Bergen og har meldt meg på «heksevandring» med guide i regi av Human Etisk Forbund frå Den blå steinen og ut til Nordnes, der Anna Pedersdatter vart brend som heks. Eg vil tru der var hekser også på gudeøya Tysnes, ler Ingeborg Lothe.


MEIR AKTIVE: Lucianne Rijpkema har merka seg at kvinnenne er blitt meir aktive i sjølve gardsarbeidet. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
MEIR AKTIVE: Lucianne Rijpkema har merka seg at kvinnenne er blitt meir aktive i sjølve gardsarbeidet. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
TYSNES HENGDE ETTER: Då Florence Straume kom frå Canada til Tysnes i 1964, kjentest det som å reisa mange år tilbake i tid. (Arkivfoto: Miriam Kaldefoss)
TYSNES HENGDE ETTER: Då Florence Straume kom frå Canada til Tysnes i 1964, kjentest det som å reisa mange år tilbake i tid. (Arkivfoto: Miriam Kaldefoss)
HAR GJORT SITT: Britt Kjellesvik Rage meiner at yngre godt kan ta over når det gjeld å markera kvinnedagen. (Arkivfoto: Kristine Næss Thorsen)
HAR GJORT SITT: Britt Kjellesvik Rage meiner at yngre godt kan ta over når det gjeld å markera kvinnedagen. (Arkivfoto: Kristine Næss Thorsen)
BRYR SEG IKKJE OM 8. MARS: – Det som betyr noko er kva som vert gjort dei 364 andre dagane i året, seier Malene Kristine Meidell Alsaker, leiar i Tysnes ungdomsråd. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
BRYR SEG IKKJE OM 8. MARS: – Det som betyr noko er kva som vert gjort dei 364 andre dagane i året, seier Malene Kristine Meidell Alsaker, leiar i Tysnes ungdomsråd. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
LOVA Å KOMA TILBAKE: Ingeborg Lothe synest det er skuffande at det ikkje er kvinnedag-arrangement på Tysnes i år. (Foto: Privat)
LOVA Å KOMA TILBAKE: Ingeborg Lothe synest det er skuffande at det ikkje er kvinnedag-arrangement på Tysnes i år. (Foto: Privat)

Siste saker Gå til framsida

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.

Saknar du sofaputa di?

Denne grøne puta blei tysdag føremiddag observert einsam og forlaten i vegbanen på Onarheimsfjellet. Designet er ikkje siste skrik, så den førebelse teorien er at puta kan ha vore ein del av eit tilhengjarlass, på veg mot den sikre død i Eredalen. Men om nokon likevel skulle sakna puta, kan den hentast hos «Tysnes» i Teiglandsvegen 5. Enn så lenge har den fått ein ny sjanse.

Startar prosessen med grunnkjøp til ny barnehage

Kommunestyret har tidlegare vedtatt å byggja ny barnehage på Onarheim. Totalt sett er kostnadsramma på 36,6 millionar kroner, og allereie neste år har kommunen sett av over 13 millionar kroner til prosjektet i investeringsbudsjettet.I år er det også sett av litt midlar for å koma i gang med prosjektet, og i førre kommunestyremøtet diskuterte politikarane grunnkjøp. Politikarane gjekk...