VED SJØEN: Alt sprengingsarbeid som har blitt gjort har vore nede ved sjøen, fortel Kristian Råsberg, samfunnskontakt i Alsaker Fjordbruk.
VED SJØEN: Alt sprengingsarbeid som har blitt gjort har vore nede ved sjøen, fortel Kristian Råsberg, samfunnskontakt i Alsaker Fjordbruk.

Sprenger nær fylkesvegen: Vegvesenet fryktar at muren kan gi etter

Alsaker Fjordbruk har fjerna massar som låg framfor muren til fylkesvegen. Vegen kan bli stengt, dersom det ikkje blir gjort tiltak for å sikra muren, åtvarar vegvesenet.
Publisert 09.03.2018 kl. 07.07.

Under ei synfaring 7. februar, med Alsaker Fjordbruk og Tysnes kommune, oppdaga vegvesenet at muren nedanfor fylkesveg 78 står på ustabil grunn.

Ein murfot står delvis på lausmassar av dårleg kvalitet. Avgravinga av murfoten har ført til at pukklaget under bunnsteinen har starta ei utrasing i front.

I tillegg pågjekk det sprengingsarbeid på industriområdet nedanfor. Etter synfaringa sende vegvesenet brev til kommunen, der dei bad kommunen om å stansa arbeidet til Alsakser Fjordbruk, fram til muren blir sikra. 13. februar sendte kommunen brev til bedrifta, med krav om stans i sprengingsarbeidet.


Vegvesenet sitt ansvar

Svaret frå Alsaker Fjordbruk er tydeleg:

– Me har berre gravd av mellombels deponerte massar, som ikkje har påverka støttemuren, uttaler Kristian Råsberg, samfunnskontakt ved Alsaker Fjordbruk.

Massane som er fjerna har vore mellombels lagra framfor muren sidan 2004, og Alsaker Fjordbruk fekk i fjor haust løyve til planering, sprenging og avgraving.

Om vegvesenet meiner at støttemuren no er ustabil, så er det eit forhold dei må svara for, meiner Råsberg. – Det er dei som har bygd muren, ikkje me, seier han klårt.

I følgje bedrifta er det ikkje gjort sprengingsarbeid i nærsona til fylkesvegen. Nærsona definerer Alsaker Fjordbruk til tre meter frå muren, og viser til byggjegrensa i reguleringsplanen.

– Alt sprengingsarbeid som har skjedd, har vore nede ved sjøen, og ikkje oppe ved muren. Me har ikkje gått nærare vegen enn det me har fått byggjeløyve til, presiserer Råsberg.


Kommunen gjer ingenting

Kommunen mottok brevet som Alsaker Fjordbruk sende 14.02., og har sidan gjort lite med saka.

– Viss Statens vegvesen er redd for stabiliteten på vegen, er det deira jobb å handtera situasjonen, seier rådmann Steinar Dalland til «Tysnes».

Han er nøgd med svaret frå Alsaker Fjordbruk, og bekreftar at kommunen ikkje kjem til å følgja opp kravet om sprengingsstans vidare.

– Opptrer Alsaker på ein ansvarleg måte?

– Det har eg ingen kommentar til. Eg synest det er eit urimeleg spørsmål, svarer Dalland.

Alsaker Fjordbruk skriv mellom anna at dei har vurdert saka, og truffe naudsynte tiltak for å sikra mot at skade kan oppstå.

Rådmannen har tillit til at vedtaket frå kommunen om avgraving av mellombels lagra massar, nedanfor vegmur på fylkesveg 78, blir følgt opp.

Han legg til at det beste er om partane snakkar direkte saman.


Ikkje motteke brev

Arbeidet på området har fortsett som før, og snart skal Alsaker Fjordbruk i gong med meir sprengingsarbeid.

Statens vegvesen har ikkje høyrt noko etter at dei bad om stans i sprengingsarbeidet, og kommunen sende brev til bedrifta 13. februar med krav om stans.

Alsaker Fjordbruk sitt svarbrev til kommunen har dei ikkje motteke, ifølgje seksjonsleiar Carl Erik Nielsen.

På noverande tidspunkt ønskjer ikkje Nielsen å kommentera Alsaker Fjordbruk, eller rådmann Steinar Dalland sine uttalar.

– Det er vanskeleg å gi ei konkret tilbakemelding på eit brev me ikkje har sett, seier Nielsen.

Han legg likevel til at Statens vegvenen er svært bekymra i forhold til stabiliteten på fylkesvegen.


UTVIDAR: I samband med prosjektet Alsaker brygge sør, blir det utført anleggsarbeid nær fylkesveg 78. Området ligg eit lite stykke sør for dagens administrasjonsbygg. Målet er å få større næringsareal, og leggja til rette for bustadar.
UTVIDAR: I samband med prosjektet Alsaker brygge sør, blir det utført anleggsarbeid nær fylkesveg 78. Området ligg eit lite stykke sør for dagens administrasjonsbygg. Målet er å få større næringsareal, og leggja til rette for bustadar.
STÅR PÅ LAUSMASSAR: Det lyse feltet i muren viser kor massane låg.
STÅR PÅ LAUSMASSAR: Det lyse feltet i muren viser kor massane låg.

Siste saker Gå til framsida

Ei øy proppfull av kulturminne

No er jobben gjort med å registrera dei mange kulturminna på Tysnes. Og det kom mange nye til på lista Kaare M. Malkenes kan presentera.

Hopp i det!

Marita Bakke har våga å gå frå fast jobb til å etablera eiga verksemd. No er ho ei av fleire inkubatorverksemder hos Atheno på Stord.

Leiar: Viktig investering for Våge som handlesenter

I «Tysnes» sist veke kan me lesa om den nye og planlagde utvidinga av Våge Senter. Det er gledeleg nytt for Tysnessamfunnet.Vidare utbyggingar i Våge sentrum har i fleire år blitt stoppa på grunn av den manglande sentrumsplanen. Dei som har hatt planar om å setja i gang med nye tiltak har stanga hovudet mot veggen. Tysnes kommune sitt utspel om til slutt å senda saka til departementet i...

Strikkinga gjev meistringsoppleving

Therese Knapskaug (27) strikkar mildt sagt meir enn dei aller fleste. Ho lagar oppskrifter sjølv, og ho er «teststrikkar» for andre som lagar strikkemønster.