HAR  INFORMERT: Audun Magnussen seier at årsmøtet har fått informasjon.
HAR INFORMERT: Audun Magnussen seier at årsmøtet har fått informasjon.

– Me har følgt planen som me orienterte om på årsmøta

Styreleiar i Tysnes Kraftlag, Audun Magnussen, er tydeleg på at styret i kraftlaget har følgt den planen som ein har informert om på årsmøta dei siste åra.
Publisert 09.03.2018 kl. 15.00.

Magnussen tilbakeviser påstandar som Kjell Kaastad kjem med i eit lesarbrev i «Tysnes» i dag, om at det er nokre få personar i kraftlaget og i styret som vil selja unna Tysnes Kraftlag.

– Både på årsmøtet i 2016 og i 2017 kommuniserte me tydeleg ut kva planar me hadde. Den planen har me følgd. Me har sagt kva me vil gjera, og me gjer det me har sagt. Eg var også tydeleg på årsmøtet i fjor på at styret ville leggja fram for årsmøtet i 2018 eit ferdig forhandla alternativ for framtidig struktur, seier Audun Magnussen.

Hovudmålet var eit felles nettselskap. Då dette stranda, gjekk ein vidare på dei andre alternativa, som var sal av nett, anleggsmidlar og SKL-aksjar. Styret i kraftlaget har vore i forhandlingar med både BKK og Haugaland Kraft, som ein og informerte om på årsmøta i fjor og i forfjor.

Til årsmøtet komande måndag ligg det føre ein avtale med BKK, som er godkjent av styra i både BKK og Tysnes Kraftlag.


Treng 80 prosent fleirtal

Kjell Kaastad poengterer at det ikkje er alternativ å stemma over på årsmøtet. Det er ikkje Magnussen samd i. Han viser til at årsmøtet har to val på måndag, ein kan seia ja eller nei til sal til BKK.

– Me legg ikkje fram eitt alternativ, men ei løysing, som årsmøtet kan seia ja eller nei til. Styret treng 80 prosent oppslutnad for dette, seier han.

Han legg til at dersom årsmøtet seier nei, vil han ta konsekvensen av dette. Magnussen vil då trekkja seg frå styret.

Om det er eit alternativ å selja SKL-aksjane til andre enn Haugaland Kraft eller BKK, som Kaastad tek til orde for, har ikkje vore tema i arbeidet.

– Det har heller ikkje vore tema i forhandlingane. Tysnes må uansett innretta seg etter den nye energilova, noko som vil gjera det enno meir krevjande å stå åleine som eige selskap, legg han til.

– Eg vil også understreka at den framforhandla avtalen med BKK skapar verdiar for 25 millionar årleg for Tysnes-samfunnet, seier Magnussen.


Stolar på BKK

Kjell Kaastad fryktar at arbeidsplassane på Tysnes står i fare, og at ledige jobbar ikkje går til Tysnes når Tysnes Kraftlag sine medarbeidarar sluttar eller vert pensjonistar. Han fryktar og at grisgrente Tysnes ikkje vert prioritert, og at ein vil mangla lokalkjende montørar når stormane herjar i framtida.

Audun Magnussen seier at det er avtalt med BKK at Tysnes er garantert som oppmøteplass for montørane i ti år framover, og at BKK vil oppretthalda 75 prosent av staben på Tysnes i ti år.

– Eg må tru på at det er rett og at BKK står ved den signerte avtalen, seier han.


– Selskapsform er ikkje tema

Styreleiaren er klar i sin tale om Kjell Kaastad sine argument om selskapsforma.

– I 2010 konkluderte årsmøtet med at Tysnes Kraftlag er eit samvirkelag, etter at saka hadde vore grundig gjennomarbeidd. Den gongen fekk også alle som hadde gamle partar tilbod om å få kjøpa desse ut, informerer han.

– Etter 2010 har ikkje selskapsform vore tema. Det er det heller ikkje i dag, seier styreleiar Audun Magnussen, som inviterer Kjell Kaastad til å ta turen til årsmøtet komande måndag for å få grundig informasjon om kva som ligg i avtalen som er forhandla fram med BKK.


Siste saker Gå til framsida

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.

Ny vegstenging til Myrdal

Fredag var vegen til Myrdal stengt ovanfor Hagen. Vegarbeidet vart ikkje ferdig, og Tysnes kommune må halda vegen stengt også komande måndag.Det opplyser Therese Jonsgar til «Tysnes».Vegen vert stengt mellom 08 og 15 for privatbilar. Utrykkingskøyrety får passera.