FUSA INVITERER TIL SAMARBEID: - Skulle årsmøtet på Tysnes seia nei til sal til BKK, er Fusa sjølvsagt interessert i å snakka med Tysnes om eit framtidig samarbeid, skriv styreleiar Magne Djuvik i Fusa Kraftlag.
FUSA INVITERER TIL SAMARBEID: - Skulle årsmøtet på Tysnes seia nei til sal til BKK, er Fusa sjølvsagt interessert i å snakka med Tysnes om eit framtidig samarbeid, skriv styreleiar Magne Djuvik i Fusa Kraftlag.

Lesarbrev: Fusa Kraftlag – Inviterer til samarbeid med Tysnes

Publisert 10.03.2018 kl. 19.29. Oppdatert kl. 19.36.

Eg har fått med meg at Tysnes Kraftlag skal samla sine medlemmer til ei viktig avgjerd komande måndag.

For dei som måtte vera interessert, så kan eg orientera litt om prosessen me har hatt i Fusa Kraftlag.

Første gangen dette med sal av kraftlaget var på dagsorden her i Fusa, var hausten 1996. Det dåverande styre ville selja nettet til BKK. Det var lovnader om god betaling, og om arbeidsplassar her i Fusa. Det var sterk motstand mot dette, og eit ekstra årsmøte i romjula 1996 vedtok at Fusa Kraftlag skal bestå og driva nettet her i Fusa som før. Aksjane Fusa Kraftlag hadde i SKL den gangen vart seld til BKK.

Eit seinare årsmøte vedtok reglar for forvaltninga av kapitalfondet. Ein grunnregel er at fondets grunnkapital skal bestå og fondet skal inflasjonsjusterast. Avkastninga vert nytta til mange gode føremål her i Fusa. Kan nemna økonomisk støtte til lag og organisasjonar, ungdomsstipend til ungdom som satsar innan idrett og kultur. Kraftlaget har og vore med å forskottera mange vegutbetringar i Fusa.

I Fusa Kraftlag sine vedtekter er det fastsett at inntil 25% av selskapet sitt overskot kan nyttast til sokalla kjøpsutbytte. Det vil seia at deler av overskotet i selskapet går tilbake til medlemmane.

Spørsmålet om sal av nettet vart på nytt aktuelt i 2015. Det dåverande styre utgreidde fleire alternativ. Det eine var samarbeid med Tysnes, Finnås, Austevoll og Fusa. Eit anna var sal av nettet til BKK. Det dåverande styre var delt i si innstilling til årsmøte. Eit fleirtal i styret sa nei til sal, medan mindretalet rådde til sal til BKK. Eit overveldane fleirtal på årsmøte i mai 2016 sa nei til sal. Fusa Kraftlag skal danna konsern og driva nettet her i Fusa. Mi oppleving av den sterke motstanden er basert på to ting: Lokal kontroll over ein svært viktig ressurs. Beredskapen når noko hender. Me veit at når nettet fell ut, vil nettselskapet prioritera dei område der det bur flest folk. Fusa vil i ein slik samanheng koma blant dei siste i rekka. Mange har opplevd at dei tilsette i Fusa Kraftlag har ytt svært god service når slike ting skjer, og vil sikra at det og held fram i tida som kjem.

Eg har sjølvsagt ingen rett til å blanda meg inn i dei val årsmøte i Tysnes Kraftlag skal gjera, men på oppmoding vil eg orientera om Fusa sitt val.

Eg vil og gjenta det eg har sagt til styreleiar hjå Tysnes Kraftlag. Skulle årsmøtet på Tysnes seia nei til sal til BKK, er Fusa sjølvsagt interessert i å snakka med Tysnes om eit framtidig samarbeid.

Med dette vil eg ønskja Tysnes Kraftlag lukke til med den vidare prosessen.


Siste saker Gå til framsida

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.

Ny vegstenging til Myrdal

Fredag var vegen til Myrdal stengt ovanfor Hagen. Vegarbeidet vart ikkje ferdig, og Tysnes kommune må halda vegen stengt også komande måndag.Det opplyser Therese Jonsgar til «Tysnes».Vegen vert stengt mellom 08 og 15 for privatbilar. Utrykkingskøyrety får passera.