TEL RINGAR: Trygve Arntsen (t.v.) viser barnebornet korleis ein finn alderen på grantre.
TEL RINGAR: Trygve Arntsen (t.v.) viser barnebornet korleis ein finn alderen på grantre.

Høge tømmerprisar gir god inntening

Vestskog skal ta ut 10.000 kubikkmeter tømmer på Tysnes i løpet av våren. 550 av dei er hos Trygve Arntsen i Lunde.
Publisert 12.03.2018 kl. 07.09.

– Me håpar på å sitja igjen med over 100.000 kroner, seier Arntsen.

For berre nokre år sidan, ville innteninga vore betydeleg mindre.

– Tømmarprisane er veldig gode. Det har vore eit godt oppsving etter nyttår, seier Frode Kloster i skogsamvirket Vestskog.

Sidan sommaren 2017 har prisen auka med nærare 20 prosent på nokre av tømmertypane. Det kjem godt med for både hogstfolk og skogeigarar.


Lyst og fint

– Sjå kor fint og ope det er blitt, seier Trygve Arntsen, og speidar ut over Vevatnet.

Der det tidlegare var ein stor granskog, står det no berre nokre stubbar igjen.

Saman med barneborna har han følgd spora etter hogstmaskinen, frå Vassbakken innover til Kattalandsto.

For dei tunge maskinane har det vore bra med minusgradene den siste tida. Fullasta med tømmer kjem vekta opp i 35-40 tonn under utkjøringa frå området.

Helland Hogst har utført skogryddinga hos Arntsen. Granfeltet ligg omlag 700 meter frå hovudvegen, og det er eit stort arbeid å frakta tømmeret ut frå området.


– Nesten flatt

Terje Austestad er maskinførar i Helland Hogst, og er akkurat i ferd med å lasta opp tømmerstokkar på hogstmaskinen. Det er mykje kraft i dei svære maskinane, men Austestad har god kontroll bak spakane.

– Det er nesten ein kunst alt dei får til, seier ein fornøgd skogeigar.

Sjølv om skråninga har ei nærare 30-40 grader helling, er det ikkje noko problem for Austestad og maskinen å ta seg fram.

– Det er jo nesten flatt dette, seier maskinføraren, og smiler.

Arntsen har berre gode ord å seia om firmaet frå Eikelandsosen.

– Dei er så flinke å ordna opp i terrenget, og veldig greie å samarbeida med, seier han.

Han og kona har stilt med både boller og kaffi til arbeidarane, medan dei har vore i Lunde.


Forhandlar pris

Tømmeret som blir teke ut, blir frakta til ein båt i Uggdal.

I snitt kjem uttaket til Arntsen til å ligga på 422 kroner per kubikkmeter, før driftskostnadane er trekt i frå.

Samvirket Vestskog er dei som organiserer salet og har kontakt med entreprenøren.

– No ligg prisen på 550 kroner for skurtømmer, og 260 kroner for massevirke seier Frode Kloster, som er skogbruksleiar for Sunnhordland.

Skurtømmeret blir nytta til plankar og materiale, medan massevirke er tre av dårlegare kvalitet, og blir brukt til bygningsplater og papir.

I den siste tida har prisen på massevirke auka med 100 kroner per kubikk. Skilnaden er stor frå nokre år tilbake, då skogbrukarane nesten gjekk i minus på tømmer som hadde dårleg kvalitet.


Høg etterspurnad

– Det er etterspurnaden i marknaden og god valutakurs, som gjer at prisane er så gode for tida, seier Kloster.

I år leverer Vestskog meir tømmer innanlands, enn for eitt år sidan, men det lokale tømmeret blir skipa til heile Nord-Europa.

Fram mot sommaren er det heile 10.000 kubikkmeter med tømmer som skal hoggast på Tysnes. Når entreprenøren kan vera i det same området ei stund, blir ikkje flyttekostnadane så store.

Arntsen har ikkje bestemt seg for kva som skal skje med området han har fått hogd ved Vevatnet. Noko av pengane må han setja inn på eit skogfond, for å sikra ei berekraftig forvaltning av området.

– Viss ein ikkje plantar på ny, kjem det jo lauvskog. Kanskje de vil ta tømmeret ut om 60 år, seier Arntsen til barneborna på 9 og 11 år.

Felix og Tinius Arntsen ser spørjande på bestefaren. Det er ingen tvil om at skogbruk krev lang planlegging.
BRATT TERRENG: Hogstmaskinane til Helland Hogst har ikkje noko problem med terreng på 30-40 grader.
BRATT TERRENG: Hogstmaskinane til Helland Hogst har ikkje noko problem med terreng på 30-40 grader.
PASSAR PÅ: Mykje tømmer blir klargjort til frakt til Uggdal i desse dagar.
PASSAR PÅ: Mykje tømmer blir klargjort til frakt til Uggdal i desse dagar.
OPE: Tinius (f.v.), Felix og Trygve Arntsen er godt fornøgde med kor ope landskapet er blitt ved Vevatnet.
OPE: Tinius (f.v.), Felix og Trygve Arntsen er godt fornøgde med kor ope landskapet er blitt ved Vevatnet.
KJEKT YRKE: Terje Austestad trivest godt bak spakane i den store hogstmaskinen.
KJEKT YRKE: Terje Austestad trivest godt bak spakane i den store hogstmaskinen.
JERNGREP: Hogstmaskinen treng godt skotøy, når han skal ferdast i bratt terreng.
JERNGREP: Hogstmaskinen treng godt skotøy, når han skal ferdast i bratt terreng.
TAR PLASS: Det er ingen liten maskin som må til, når store grantre skal handterast.
TAR PLASS: Det er ingen liten maskin som må til, når store grantre skal handterast.
STORE SPOR: Det viser igjen i terrenget når store hogstmaskinar fraktar tømmer. Tinius (f.v.), Trygve og Felix Arntsen kikkar på endringane i naturen.
STORE SPOR: Det viser igjen i terrenget når store hogstmaskinar fraktar tømmer. Tinius (f.v.), Trygve og Felix Arntsen kikkar på endringane i naturen.

Siste saker Gå til framsida

Debatt: Avisa skal fram

Det er viktig at regjeringa legg til rette for distribusjonsløysingar som er føreseielege på ein slik måte at det er råd for avisene å tilpassa utgjevingane sine. Regjeringa vil no kutta ned på postomberingsdagar til 2,5 dag i snitt kvar veke. Framlegget er at eine veka er det postlevering måndag, onsdag og fredag, og andre veka er tysdag og torsdag. Det gjer at avislevering ikkje er...