SAKNAR MENN: Tysnes Frivilligsentral etterlyser fleire menn som kan vera besøksvener for eldre. Her frå Nils Magne Singelstad sin siste køyretur med varm middag til Gudrun Berge på Malkenes. (Arkivfoto)
SAKNAR MENN: Tysnes Frivilligsentral etterlyser fleire menn som kan vera besøksvener for eldre. Her frå Nils Magne Singelstad sin siste køyretur med varm middag til Gudrun Berge på Malkenes. (Arkivfoto)

Skulle gjerne hatt fleire menn med på laget

Dei som er med gjer ein stor innsats, og det er mange som brukar fritida si til å gjera ein innsats for andre.
Publisert 21.03.2018 kl. 19.00.

Men, og det er eit men. Det skulle vore fleire menn med.

– På Tysnes sjukeheim – no omsorgssenteret – er det kvar onsdag besøksvener som stikk innom og snakkar med bebuarane. Det er ti damer og ein mann som er med på aktiviteten, og me skulle gjerne hatt fleire menn med. Så her er det berre å melda seg til innsats, oppmoda dagleg leiar Per Verner Aase i Tysnes Frivilligsentral då han presenterte årsmeldinga for 2017 for formannskapet og delar av administrasjonen i Tysnes kommune sist onsdag.


Ja-menneske

Aase overtok som dagleg leiar 1. mai i fjor, då han avløyste Sissel Karin Clausen.

– Året 2017 skil seg ut spesielt på to måtar. Me har gått gjennom eit skifte av dagleg leiar, og den gamle sjukeheimen er erstatta av det nye omsorgssenteret. Sett frå dei frivillige sin ståstad har overgangen ikkje hatt større utfordringar enn ein kunne forventa. Me har hatt ein god plan for overgangen, og dei frivillige har vist seg som dei positive JA-menneska dei er, står det å lesa innleiingsvis i årsmeldinga.

– Sissel har gjort ein god jobb, og har vore ei god støtte for meg etter at eg overtok 1. mai, understreka Aase.


Luksusproblem

Han viste til at han har vore oppteken av å føra vidare det som skjer av aktivitetar, det vera seg besøksvener på sjukeheimen, matlaging med flyktingar, matutkøyring og vidareføring av Fritio, klubben for utviklingshemma.

– Når det gjeld matlaging med flyktningane har me eit luksusproblem. Me har mange med på dette, kanskje for mange i høve talet på flyktningar som er her, peika den daglege leiaren på.

Han viste til årsmeldinga der det står at det i 2017 har vore nok frivillige både til matutkøyring, Fritio og matlaging med flyktningane.


Umetteleg behov

– Det vil vera eit umetteleg behov når det gjeld besøksvener på omsorgssenteret eller for heimebuande. Sosial isolasjon er eit aukande problem, det å bli besøksven kan vera tungt arbeid. No prøver me eit samarbeid med kyrkja når det gjeld køyring til gudsteneste, får me til det skal eg slå meg på brystet. Folk har gjerne nok pengar, tid har dei ikkje så mykje av, understreka Aase.

Etter litt innkøyringsproblem ved flyttinga til det nye omsorgssenteret, går no utkøyringa av mat veldig greitt no, orienterte Aase.

Tysnes Frivilligsentral er i nettverk med Stord, Fitjar, Bømlo, Sveio, Etne og Kvinnherad frivilligsentralar. Tysnes er einaste som har dagleg leiar i 50 prosent stilling, dei andre i nettverket frå 80 til 100 prosent, orienterte den daglege leiaren,


Aukar trivselen

– Me set veldig pris på den jobben som blir gjort. Det er noko me er avhengige av for å få levert dei tenestene me skal yta til innbyggjarane våre, sa ordførar Kåre Martin Kleppe (H) og framheva både utkøyring av mat til heimebuande og den innsatsen besøksvenene gjer.

– Det løftar trivselen for dei som bur på Tysnes med det arbeidet de gjer, følgde Arne Leite (Sp) opp.

Etter at årsmøtet var ferdig, årsmelding, rekneskap og budsjett for inneverande år godkjent, etterlyste Leite korleis ein kan auka stillingsprosenten for den daglege leiaren i frivilligsentralen. Det skjedde under ymseposten i formannskapet,

– Ved revideringa av budsjettet er eg motivert for å auka stillingsprosenten for den daglege leiaren i frivilligsentralen, framheva Arne Leite.

Rådmann Steinar Dalland sa at revidering av budsjettet vil skje i juni, og at det må opp ei sak i kommunestyret skal ein auka eller oppretta nye stillingar. Eit samla formannskap slutta seg til ønskjet om å sjå nærare på stillingsprosenten for den daglege leiaren i frivilligsentralen.


Ny i styret

NRK TV-aksjonen, torsdagsturen, Tysnesleikane (blei avlyste i fjor grunna lite påmelding), bingo på Tveit, bingo på omsorgssenteret, kulturkafeen i Våge, samarbeid med flyktningekoordinator, utdeling av frivilligprisen – i 2017 gjekk den til Jannike og Øystein Dalland – og julegåveaksjonen er andre stikkord i årsmeldinga for den aktive frivilligsentralen.

Styret har i 2017 hatt Rolf Simonsen som leiar, Trine-Lise Aasen som nestleiar og styremedlemene Liv Merchant, Bjørn Helge Epland, Helge Hauge og Annemor Flygansvær. Alle desse blir med vidare, med unntak av Liv Merchant som blir erstatta av Lars Mæland.


Siste saker Gå til framsida

Åtvarar mot brann i tørketrommel

I ei ny undersøking forsikringsselskapet Frende har fått utført, svarar 30 prosent av dei spurde på Vestlandet at dei vaskar klede og brukar tørketrommel om natta.– Det er ein sjanse eg aldri ville tatt, seier Øystein Øren, som er fagsjef i Frende, og sjølv småbarnsfar.Brannvesenet si rapportering viser at det har vore over 70 brannar i tørketromlar dei tre siste åra, og sist...