HELD IKKJE MÅL: Magnar Solheim (f.v.), Rolf Johan Lunde, Haakon Haaland, Anne Merete Fjeldstad og Steinar Dalland under synfaringa på den gamle sjukeheimen tidlegare i år. (Arkivfoto)
HELD IKKJE MÅL: Magnar Solheim (f.v.), Rolf Johan Lunde, Haakon Haaland, Anne Merete Fjeldstad og Steinar Dalland under synfaringa på den gamle sjukeheimen tidlegare i år. (Arkivfoto)

Ser på riving av sjukeheimen

Treng ikkje omfattande tilstandsrapport for å sjå at delar av den gamle sjukeheimen bør rivast.
Publisert 21.03.2018 kl. 13.18.

– Etter at bygget er tømt, ser me at det er vesentleg slitasje på den eldste bygningsmassen. Spesielt forhold i grunnen og golvet gjer det vanskeleg å sjå føre seg at det er mogleg å renovera den bygningsmassen som står der i dag.


Held ikkje mål

Det er Haakon Haaland som skriv dette i eit notat som vart drøfta i formannskapet sist veke. Han har vore prosjektleiar for det nye Tysnes omsorgssenter i innspurten, og var med då dei folkevalde var på ein rundtur i den gamle sjukeheimen for halvannan månads tid sidan. Sidan det har det vore ein mindre vasslekkasje i bygget natt til 2. mars, truleg på grunn av frostsprenging av røyr på kaldloftet. Dette førte ikkje til særlege skadar sidan det det vart oppdaga så fort, og brannvesenet rykka ut og fekk rydda opp. Like fullt var dette ei påminning om at delar av den gamle sjukeheimen truleg ikkje held mål til vidare bruk.

– Med bakgrunn i at det er sannsynleg at ein tilstandsrapport vil anbefala riving av eksisterande bygg, kan det vera hensiktsmessig å omdisponera dei 150.000 kronene som er sett av til tilstandsrapport og heller nytta desse i ei riving, eller førebuing til riving, orienterte Haaland.


Bruken avgjerande

– Ombygging av den delen av huset som vart bygt kring 1980 til dagens standard, vil bli svært dyrt. Det er truleg meir fornuftig å riva og byggja nytt, sa Magnar Solheim (Frp).

– Me er med deg på den tankegangen. Då får me eit flatt og fint areal som er lett å byggja på, følgde Anne Merete Fjeldstad (Ap) opp.

– Kva vil me at den gamle sjukeheimen skal brukast til? Det må vera førande for vegen vidare, sa Arne Leite (Sp), og ville vita om det er aktuelt å riva heile den delen av sjukeheimen som kom opp på 80-talet.

– Nei, kommenterte Haakon Haaland.

– Den nyaste delen av bygget, den frå 2000-talet blir ståande, det same gjeld ein del av den eldre bygningsmassen. Der me vurderer riving er av den delen som ikkje har kjellar. Sjølv om konklusjonen blir at ein ikkje treng riving, kan bygget nyttast til det bruket me ønskjer? Vil me til dømes byggja om til omsorgsleilegheiter, vil sjukeheimen vera tenleg til det? utfordra Haaland politikarane.


P-plassar

Rådmann Steinar Dalland understreka at det på dette møtet var snakk om orientering og drøfting av status for den gamle sjukeheimen.

– Hadde me her og no føreslege riving, ville me lagt fram ei sak om det, sa han.

Ordførar Kåre Martin Kleppe (H) streka også under at ein først må sjå på kva bruken av området skal vera.

– Skal me bruka delar av det til parkering, eller bruka det til noko anna? spelte han inn.

– Parkering vil det alltid vera bruk for, det er absolutt aktuelt, ytra Asbjørn Myklestad (Ap).

Signala tilbake til administrasjonen er at dei 150.000 kronene avsett til utarbeiding av fullstendig tilstandsrapport kan brukast på anna vis. Eit alternativ er å la ein lokal byggmeister koma med sine vurderingar av bygget, utan å utgreia dette i ein grundig rapport.


Siste saker Gå til framsida

Åtvarar mot brann i tørketrommel

I ei ny undersøking forsikringsselskapet Frende har fått utført, svarar 30 prosent av dei spurde på Vestlandet at dei vaskar klede og brukar tørketrommel om natta.– Det er ein sjanse eg aldri ville tatt, seier Øystein Øren, som er fagsjef i Frende, og sjølv småbarnsfar.Brannvesenet si rapportering viser at det har vore over 70 brannar i tørketromlar dei tre siste åra, og sist...