I denne saka finn du video frå alle kommunestyra som har vore sidan april 2016.
I denne saka finn du video frå alle kommunestyra som har vore sidan april 2016.

Sjå alle kommunestyremøta her

I april 2016 byrja bladet Tysnes med livestreaming av kommunestyremøter. Her finn du opptaka frå kvart møte.
Publisert 11.04.2018 kl. 09.44.

Obs! Det nyaste møtet blir lagt til øvst i lista.


10. april

Kommunestyremøte tysdag 10. april 2018

Saksliste

Referat, skriv og meldingar

Årsmelding 2017 for kontrollutvalet i Tysnes kommune

Retningsliner for Akan-arbeid - rullering

Retningsliner for reduksjon av uønska deltid

Arbeidsreglement for tilsette i Tysnes kommune

Etiske retningsliner for Tysnes kommune - rullering

Retningsliner for intern varsling av kritikkverdige tilhøve - rullering

Tysnes skule - mandat til prosjekt

Rapport - nye oppgåver til fylkeskommunane - høyring

Organinsering - Lunde - Onarheim barnehage

Invitasjon til medlemskap i Hordfast

Tysnes Sjø og Fritid AS - søknad om endring av skjenketid

Forliksråd - søknad om fritak frå verv som leiar

Vurdering av åremålsstilling - rådmann


13. februar

Kommunestyremøte tysdag 13. februar 2018

Saksliste

Referat, skriv og meldingar

Endringar i ekteskapslova - kommunale vigsler

Sal av kommunale bustader på Hovland

Strategisk plan for Samarbeidsrådet for Sunnhordland 2018 - 2021 - høyring

Formell godkjenning av kommunevåpen

Omfanget av leveringspliktige posttenester - høyring

Detaljregulering for Uggdal bustadområde - del av gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 m.fl

Ymse


12. desember:

Kommunestyremøte tysdag 12. desember 2017.

Saksliste

Referat, skriv og meldingar

Gebyr - landbruk og teknisk

Budsjett 2018 - økonomiplan 2018 - 2021

Finansforvaltningsrapport pr. 30.11.17

Introduksjonsprogram for nytilsette

Personvernombod

Prioritering av spelemiddelsøknader 2018

Rullering trafikktryggleiksplan 2017-2020

Endring av festeavgifter

Krokjen - lande - utbyggingsavtale


14. november:

Kommunestyremøte tysdag 14. november 2017.

Saksliste

Referat, skriv og meldingar

Ny § 9 A i opplæringslova - eit trygt og godt skulemiljø

Mottak av flyktningar

Digitalisering i kommunal sektor

Nytt tilsynsansvar for kommunen - tilsyn med stadleg sal av tobakksvarer frå 1. januar 2018

Endringar i ekteskapslova - kommunale vigsler

Kommunal overtaking - Tysnes Vassverk SA

Kommunal overtaking - Uggdal Vasslag SA

Endring av SIM sin selskapsavtale

Aksjonærtilskot til Sunnhordlandssambandet AS


19. september:

Kommunestyremøte tysdag 19. september 2017.

Saksliste

Referat, skriv og meldingar

Rullering av ruspolitisk handlingsplan

Etablering av Vest brann- og redningsregion

Klage på vedtak - reguleringplan Alsaker Brygge Sør, Onarheim

Fritak frå politiske verv - Håvard Drange

Ymse


13. juni:

Kommunestyremøte tysdag 13. juni 2017.

Saksliste

Referat, skriv og meldingar

Årsmelding 2016

Rekneskap for Tysnes kommune 2016

Finansforvaltning - rapport pr 30.04.17

Fakturering for Tysnes vassverk

Samarbeidsavtale med Bergen barnevernvakt

Skiping av 100 % stilling som tiltaksarbeidar i barneverntenesta

Lokal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad

Strategiplan for oppvekst 2017 - 2022

Betalingssats vaksenopplæringa

Tilstandsrapport grunnskule 2017

Rammeplan for kulturskulen

Onarheim landhandel A/S - søknad om salsløyve for øl/rusbrus

Gjennomgang og oppdatering av ka.10.1 I overordna ROS-analyse

VA-norm Sunnhordland

Hundelova - utarbeiding av lokal forskrift

Søknad om økonomisk støtte - Peralio friluftsområde


25. april:

Kommunestyremøte tysdag 25. april 2017.

Saksliste

Referat, skriv og meldingar

Årsmelding 2016 for kontrollutvalet i Tysnes kommune

Reguleringsplan for Alsaker brygge sør. Andre gangs handsaming

Kommuneplan - rullering samfunnsdel planprogram

Planprogram kommunedelplan for vatn, avløp og vassmiljø - Tysnes kommune

Søknad om fast skjenkeløyve for Tysnesfest

Søknad om utviding av skjenkeområde i samband med nybygg - Mandelhuset

Eigenandel ved fysioterapi frå kommunar

Eigenandel ved fysioterapi frå kommunar

Endring av vedtekter SFO

Sommarferieordning i barnehagane - vedtektsendring

Ungdomsråd - vedtekter - rullering

Revidering av overordna risiko- og sårbare tilhøve i Tysnes kommune

Regional transportplan hordaland 2018 - 2029 - høyring

Ytre Hardangerfjord som marint verneområde - høyring 2016

Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger

Revidert plan for kommunal kriseleiing (kkl)

Søknad om tilskot til parkering - Mandelhuset eigendom AS

Møteplass - Jensvoll


14. februar

Kommunestyremøte tysdag 14. februar 2017.

Saksliste

Referat, skriv og meldingar

Ny barnevernslov – sikring av barnet sin rett til omsorg og beskytting – høyring

Val av valstyre - stortings- og sametingsvalet 2017

Stortings- og samtingsvalet 2017 – valdag

Forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg – høyring

Oppfølging av uavklarte bygg/tiltak som vart oppdaga i samband med innføring av eigedomsskatt.


12. januar

Kommunestyremøte torsdag 12. januar 2017.

Saksliste

Kommunedelplan – E39 Stord - Os – høyring


2016: 13. desember:

Kommunestyremøte tysdag 13. desember 2016.

Sakliste

Referat, skriv og meldingar

Plan for selskapskontroll for perioden 2016–2020

Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016–2020

Avtale om syns- og audiopedagogisk teneste i Hordaland

Kommunedelplan for vatn, avløp og vassmiljø – planprogram

Kommuneplan – rullering samfunnsdel planprogram

Lokale retningsliner – startlån

Prioritering av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017

Finansforvaltning – rapport pr. 30.11.2016

Fritak frå politiske verv – Kjetil Hestad

Budsjett 2017 – økonomiplan 2017–2020


2016: 08. november:

Kommunestyremøte tysdag 08. november 2016.

Sakliste

Referat, skriv og meldingar - kommunestyret

Val av leverandør av sekretariatstenester 2017–2022

Reguleringsplan Våge sentrum fortsetjing av sak 12/1196

Søknad om mindre reguleringsendring for gjeldande reguleringsplan 2010-01 Lunde Øvre, Kattaneset gnr. 114 bnr. 1 m.fl.

Vidareføring av medlemskap i Business Region Bergen

Beredskapsplan for å avdekkja vald og seksuelle overgrep

Nærpolitireforma - vest politidistrikt sine tenestestad- og tenesteeiningsstruktur - høyring

Rullering trafikksikringsplan 2016

Sim - ressurs- og miljøstrategi - uttale frå eigarkommunane

Tysnesfest - økonomisk støtte 2017–2019


2016: 27. september:

Kommunestyremøte tysdag 27. september 2016.

Saksliste

Bjarte Erstad orienterer om idrettsrådet.

Referat, skriv og meldingar

Lønspolitisk plan - rullering - 2016

Forvaltningsrevisjon av plan - og byggesaker

Nye oppgåver til større kommunar - høyring

Endring av SIM sin selskapsavtale

Endring i selskapsavtalen til interkommunalt arkiv i Hordaland IKS

Plan for idrett, friluftsliv og kulturanlegg i Sunnhordland 2016-2020 - høyring

Kommunal planstrategi

Lånegaranti vasslaga

Ny kommunelov


2016: 16. juni:

Kommunestyremøte torsdag 16. juni 2016.

Sakliste

Referat, skriv og meldingar

Årsmelding 2015

Rekneskap for Tysnes kommune 2015

Utval av meddommarar til tingretten

Val av jordskiftemeddommarar til Haugalandet og Sunnhordland jordskrifterett

Val av lagrettemedlemer og meddommarar til Gulating lagsmannsrett

Val av forliksråd

Faste møtefullmektigar til forliksrådet

Aksjekjøp - Våge Hamn AS

Alkohollova - søknad om sals- og skjenkeløyve for 2016 - 2020 Alkohollovgjevinga - nye reglar om reaksjonar - mynde til rådmannen

Søknad om fritak for eigedomsskatt - Tysnes muselag

Kulturskulerapport - Tysnes kulturskule - høyring

Organisering av leksehjelp

Tilstandsrapport grunnskule 2016

Høyring - kvalitets- og strukturreform i barnevernet

Søknad om mindre endring av reguleringsplan - Henningshagen bustadfelt

Kommunereform

Suppleringval - innkvarteringsnemnd 2015 - 2019

Søknad om konsesjon for erverv av fast eigedom gnr. 10 bnr. 3


2016: 18. mai:

Kommunestyremøte onsdag 18. mai 2016.

Sakliste

Referat, skriv og meldingar

Kommunereform – Bjørnefjorden


2016: 26. april:

Kommunestyremøte tysdag 26. april 2016.

Sakliste

Referat, skriv og meldingar

Forvaltningsrevisjon av plan- og byggesaker

Årsmelding 2015 for kontrollutvalet i Tysnes kommune

Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Tysnes kommune - val av revisor

Forskrift om klageordning - ny tenestestadstruktur i politi- og lensmannsetaten - høyring

Fondet til Tysnes herreds vel - styresamansetjing og val

Høyring - etablering av tvisteløysingsmekanisme for retslege tvistar mellom stat og kommune m.v.

Val av skjønsmenn 2017 - 2020

Husbanken - opptak av startlån og bustadtilskot for 2016 Kjøp av Nye Godøysund Fjordhotell as

Delegasjonsreglement for Tysnes kommune - delegasjon til rådmannen

Finansforvaltningsrapport pr. 31.03.16


Siste saker Gå til framsida

Saltebil utfor på glatta

Ein saltebil ute på oppdrag for å salta hamna utfor vegen ved Flakkavåg i sju-halv åtte-tida måndag morgon.