OMSORGSSENTERET: Rådmannen meiner det blir for dyrt for vesle Tysnes å driva fleire institusjonsplassar. Anten du meiner at eldreomsorga på Tysnes er verdig eller ikkje slik ho er i dag, bør du møta opp og seia di meining om dette og andre tema på folkemøta. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
OMSORGSSENTERET: Rådmannen meiner det blir for dyrt for vesle Tysnes å driva fleire institusjonsplassar. Anten du meiner at eldreomsorga på Tysnes er verdig eller ikkje slik ho er i dag, bør du møta opp og seia di meining om dette og andre tema på folkemøta. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)

Leiar: No har DU sjansen til å påverka framtida vår

Publisert 15.04.2018 kl. 15.00.

Det er ikkje lokalpolitikarane åleine som skal staka ut kursen for korleis Tysnes bør utvikla seg i åra som kjem. Ei heller kommuneadministrasjonen åleine.

Difor er det positivt at rådmannen no inviterer heile Tysnes til å vera med på ein idédugnad til det føreståande planarbeidet med Tysnes kommune si utvikling dei næraste åra framover.

Det er mange interessante tema som skal på dagsorden på dei tre folkemøta som er tillyst i Tysneshallen. Allereie på det fyrste møtet er det høgst aktuelle tema. Har Tysnes nok sjukeheimsplassar, er eit spørsmål som har fått mykje spalteplass i «Tysnes» det siste halve året har, både gjennom lesarbrev og redaksjonelle saker. Rådmannen vil ikkje byggja på det nye omsorgssenteret, fleire institusjonsplassar blir for dyrt å driva for vesle Tysnes. Det er eit argument som er lett å kjøpa når ein ikkje har veldig sjuke pårørande som ikkje får plass.

Legetenesta er ei anna sak som rådmannen vil ha klare råd på. Her trur me at innbyggjarane i Tysnes vil vera nokså samstemte. Så lenge Tysnes ikkje har brusamband til Stord eller Os, ja, så bør me ha ei eiga legevaktteneste.

Tysnesfest har til dei grader meir enn noko anna sett Tysnes på kartet. Spørsmålet som rådmannen vil ha innspel på, er om det er rett at kommunen også vidare framover skal vera ein av tre store hovudsponsorar til festivalen. Bør Tysnes kommune i staden bruka desse pengane til å støtta andre fritidsaktivitetar, idrett eller kultur, som tener lokalsamfunnet heile året? Me vil tru det er mange som har meiningar om det.

Eit anna spørsmål i same lei er om kommunal støtte til friviljug arbeid i Tysnes bør halda fram som før. Eller bør støtta reduserast for å satsa meir på helsetenester til eldre?

Det er ikkje tvil om at kultur og idrett har stor verdi i eit lokalsamfunn. Kanskje ein i staden bør satsa fleire kommunale kroner på musikk og idrett, både for yngre og eldre, for å betra folkehelsa – og få ein betre alderdom for at folk skal klara seg endå lenger utan kommunal omsorgshjelp?

Allereie på møtet på tysdag bør det vera mange aktuelle tema for å stilla opp. Og møta vert ikkje mindre aktuelle vidare, når ein skal diskutera framtidig skulestruktur, barnehageutbygging, hustomter og nye hyttefelt. Og bør Tysnes byggja ut urørt natur for å sikra seg meir industri?

No må folk stilla, og ikkje minst seia si meining.


Siste saker Gå til framsida

På gamleheimen

At gamleheimen skulle koma til å hamna på Hovland, hadde mest med tilfeldige omstende å gjera. Det vart i alle høve slik at Tysnes Gamleheimslag overtok den staselege gamle doktorbustaden som vart bygd av distriktslege Gjestland, som fekk skøyte i 1880. Her sette han opp ein bustad som ikkje stod tilbake for dei gamle patrisiarhusa som rikfolk i Bergen gjerne bygde som «lyststeder» utanfor...

Fylket seier nei til Hordfastaksjar

Hordaland fylkesting seier nei til kjøp av aksjar i Hordfast no. Fylkestinget vil ta stilling til aksjekjøp når ei utgreiing om fylkeskommunen si deltaking i pådrivarselskap ligg føre.Vedtaket i fylkestinget vart gjort mot fem røyster (SV, MGD og Raudt). Desse partia ville saman med Tom Sverre Tomren i KrF seia eit klart nei til fylkeskommunalt aksjekjøp i Hordfast AS.Høgre kom...