23 GRUNNEIGARAR: 11 av dei som er omfatta av flytting av kraftleidning møtte fram på møtet. Her sit (f.v.) Sigmund Hovland, Svein Skorpen, Nils Møllerup Skaten, Målfrid Merchant Sunde og Einar Skjellevik.
23 GRUNNEIGARAR: 11 av dei som er omfatta av flytting av kraftleidning møtte fram på møtet. Her sit (f.v.) Sigmund Hovland, Svein Skorpen, Nils Møllerup Skaten, Målfrid Merchant Sunde og Einar Skjellevik.

Grunneigarar positive til ny kraftleidning

Haugaland Kraft Nett vil byggja ny, kraftigare kraftleidning frå Langeland mot Langenuen. Grunneigarar er positive til at kraftleidninga ved sjøen då blir riven.
Publisert 27.04.2018 kl. 15.00.

Det er høyringsfrist for konsesjonssøknaden fram til 1. juni, og måndag hadde NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat og Haugaland Kraft Nett invitert til informasjonsmøte for grunneigarane i området der den nye kraftleidningen skal gå. 11 av dei 23 grunneigarane møtte fram i OnarTun, der dei fekk informasjon både frå NVE og konsesjonssøkjaren. Grunnen til at Haugaland Kraft Nett vil forsterka krafttilførsla frå Langeland og mot Stord, er mellom anna auka forbruk og gamle kraftleidningar. Arbeidet på Tysnes er kostnadsrekna til 29 millionar kroner.


Gamle leidningar

Vidar Sagen-Roland i Haugaland Kraft Nett meiner det er på tide å erstatta dei to gamle kraftleidningane på om lag seks kilometer som går i luft frå Langeland, den eine langs sjøen og den andre oppe i lia mot Langenuen.

– Desse leidningane er kvar på 66 kV og er bygde i 1952 og 1963. No vil me erstatta desse to med ein ny litt lengre opp i lia, og den nye blir på 132 kV. Når den nye er bygd, vil me riva dei gamle. Slik vil me stå betre rusta til å takla trongen for meir straum i framtida, både for Tysnes, Fusa og Stord, men også betra forsyningstryggleiken i Austevoll og Kvinnherad.

– Kva om grunneigarar set seg imot planane?

– Me har også søkt om løyve til å ekspropriera, men vonar at me skal få til frivillige avtalar med alle. Grunneigarane har rett til gratis juridisk hjelp om dei ønskjer det.

– Kva erstatning kan grunneigarane få?

– Dei blir ikkje rike på det, men erstatning ligg ofte på mellom ei og fire kroner kvadratmeteren. Erstatninga avheng av verdien på bandlagt areal.


Positive

På orienteringsmøtet i OnarTun var det ingen uttalte protestar mot planane. Einar Skjellevik var tvert om svært positiv.

– Eg bur nede ved sjøen svært nær den kraftleidningen som skal takast bort når den nye er på plass. Slik det er no, har me kraftleidning rett i synet same kva retning me ser, så for oss er dette berre positivt. Utsikta blir totalt forandra, så det ser eg fram til.

Elisabeth Møllerup Skaten er mykje i same situasjon.

– Eg er vel kanskje den som får mest glede av at dei fjernar gamleleidningen. Den går over ein stor del av garden, og då vil eg få frigjort meir areal til skogsdrift, seier ho som også driv med kashmirgeiter.Kjetil Hegglid opplyste at det i området der den nye kraftleidningen skal gå, ikkje er registrert nokon artar som er raudlista. Der er heller ikkje registrert naturområde som er verna. Dermed reknar dei ikkje med å få protestar av miljøomsyn.


Søknadsprosessen

Høyringsfristen er 1. juni, og NVE avgjer truleg ikkje søknaden før rundt årsskiftet. Dersom det kjem inn protestar, kan det ta enno eitt år før Haugaland Kraft Nett eventuelt kan setja i gang arbeidet.

– Går det slik me ønskjer, er me i gang med bygging i 2020 og ferdige i 2022. Dei gamle kraftleidningane riv me straks den nye står klar, sa Vidar Sagen-Roland.

Måndag var det også informasjonsmøte for ordføraren og fleire i administrasjonen i Tysnes. Tysdag var det tilsvarande informasjonsmøte på Stord, for Haugaland Kraft Nett søkjer også konsesjon om ny kraftleidning der, heilt til Litlabø. Tanja Midtsian i NVE oppmoda grunneigarane til å senda inn skriftlege kommentarar til konsesjonssøknaden innan fristen. Men etter stemninga å døma på orienteringsmøtet, ser det ikkje ut til å bli nokon proteststorm. Elisabeth Møllerup Skaten kjem i alle fall ikkje til å ta fram bunaden, slik dei gjorde i Hardanger.

– Nei, den vil eg nok bruka ved andre høve. Dette ser eg positivt på.


FJERNA KRAFTLEIDNING LANGS SJØEN: Desse mastene ved Selvågen skal bort når den nye kraftleidningen er på plass.
FJERNA KRAFTLEIDNING LANGS SJØEN: Desse mastene ved Selvågen skal bort når den nye kraftleidningen er på plass.
POSITIV TIL NY KRAFTLINJE: Elisabeth Møllerup Skaten (t.h.) ser fram til fjerning av kraftleidning over eigedomen sin. Her studerer ho kart saman med Tanja Midtsian i NVE.
POSITIV TIL NY KRAFTLINJE: Elisabeth Møllerup Skaten (t.h.) ser fram til fjerning av kraftleidning over eigedomen sin. Her studerer ho kart saman med Tanja Midtsian i NVE.
TO SKAL BLI TIL EI: Den grøne og den lyseraude linja nærast sjøen skal bort og erstattast av den raude lengre oppe i lia. (Illustrasjon: Jøsok prosjekt AS)
TO SKAL BLI TIL EI: Den grøne og den lyseraude linja nærast sjøen skal bort og erstattast av den raude lengre oppe i lia. (Illustrasjon: Jøsok prosjekt AS)

Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Hugs valdagen den 9. september

Det er ei dårleg demokratisk innstilling å ikkje stemma ved eit val. Same om du er noko ueinig med dei ulike partia, så er det alltid eit parti det kan vera greitt å gje si stemme til. Me i Tysnes FrP meiner me har eit godt valprogram, som seier noko om det som må bli betre i Tysnes kommune.Tysnes FrP er svært opptatt av at det ikkje må bli reduksjon i talet på ferjeanløp til og frå...

Klar for kommunal praksis

Jon Agnar Leirvik skal det neste halve året bu og arbeida på Tysnes, som ein del av statsvitskapsutdanninga.