75 AKSJONÆRAR: 75 aksjonærar i Tysnes Kraftlag AS tok turen til Grendatun måndag kveld for å delta på den endelege røystinga om å selja kraftlaget til BKK.
75 AKSJONÆRAR: 75 aksjonærar i Tysnes Kraftlag AS tok turen til Grendatun måndag kveld for å delta på den endelege røystinga om å selja kraftlaget til BKK.

Godkjende salet til BKK med stort fleirtal

Frå 2. juli 2018 tek BKK over drifta til Tysnes Kraftlag SA. På den ekstraordinære generalforsamlinga måndag kveld vart salet av Tysnes Kraftlag til BKK endeleg godkjent.
Publisert 08.05.2018 kl. 14.32. Oppdatert kl. 14.44.

Salet vart godkjent med eit overveldande fleirtal.

– Eg takkar for tilliten, kommenterte styreleiar i Tysnes Kraftlag, Audun Magnussen, etter at teljekorpset hadde talt opp røystene.

Magnussen rosa det gode samarbeidet som styret har hatt med administrasjonen og dei tilsette undervegs i prosessen.


Åtte røysta mot

Til saman var det 97 som røysta på den ekstraordinære generalforsamlinga. For at styret skulle få endeleg godkjenning av salet av Tysnes Kraftlag til BKK, måtte to tredjedelar av aksjonærane røysta for salet.

Med 88 ja-røyster vart det eit overveldande fleirtal for kraftlagssalet.

Åtte røysta mot, og ei røyst var blank.


75 aksjeeigarar

Det var overraskande stort frammøte på den ekstraordinære generalforsamlinga. Heile 75 aksjeeigarar hadde teke turen til Grendatun denne fine vårkvelden. Medrekna 26 fullmakter vart det totalt 97 røyster då teljekorpset skulle summera opp.

Ut frå talet på aksjeeigarar var det likevel få som hadde møtt opp. Dei representerte mellom seks og sju prosent av totalen.

Einaste saka på den ekstraordinære generalforsamlinga var å godkjenna salet av Tysnes Kraftlag til BKK, som det også var stort fleirtal for på årsmøtet i Tysnes Kraftlag SA i mars i år. På saklista heitte saka «Samanslåing av verksemdene til Tysnes Kraftlag AS og BKK AS».


Få kommentarar

For at overdraginga skulle skje på ein formell og korrekt måte, måtte det fyrst opprettast tre dotterselskap under Tysnes Kraftlag, før underselskapa vart slått saman med dei rette underselskapa i BKK.

– Kostnaden med desse transaksjonane blir betalt av BKK, informerte styreleiar Audun Magnussen.

Det var nesten ingen spørsmål eller kommentarar til saka. Til innkalling og sakliste var det også lite å merka. Lorentz Lunde var skuffa over språkbruken i delar av saksutgreiinga.

– Det er lang og god tradisjon å bruka god nynorsk i Tysnes Kraftlag. Saksutgreiinga burde vore på nynorsk, kommenterte han.

– Det ansvaret tar eg på meg, kommenterte styreleiaren.


Siste saker Gå til framsida

Har studert tilstanden til den store eika i Våge

«Festivalkontoret» i Våge skal utvidast. Derfor trong Fonna AS meir info om den gamle eika ved kontoret.– Eg kom med ei anbefaling om å finna ut litt om vitaliteten og helsetilstanden til treet, og gjerne òg finna ut risikoane med treet, seier arborist Kristoffer Nerhus, dagleg leiar i Hardanger Hagehjelp.Han kom i kontakt med Sigvard Madsen i Fonna AS, som følge av...

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.