IKKJE BLITT BETRE: Ole Johan Sagen opplever enno at dei ikkje kjem seg ned til kaien fordi køen til Stord-ferja er så lang. (Arkivfoto: Kristine Næss Thorsen)
IKKJE BLITT BETRE: Ole Johan Sagen opplever enno at dei ikkje kjem seg ned til kaien fordi køen til Stord-ferja er så lang. (Arkivfoto: Kristine Næss Thorsen)

Framleis problem for «Våge-bilane» på Halhjem

Fredag 27. april opplevde Ole Johan Sagen igjen at det var problem med å koma seg forbi Stord-køen og koma med ferja til Tysnes. Han meiner Tysnes-politikarane må gjera noko.
Publisert 13.05.2018 kl. 15.00.

Ole Johan Sagen har hytte i Godøysund og bur i Bergen. Han har i lang tid irritert seg over at ferjekøen på E39 til Stord har hindra dei som skal til Våge.

– Ja, etterkvart som trafikken langs E39 til Stord har auka, har også problema med trafikken til Tysnes blitt verre. Det er både tydeleg og forståeleg at trafikken på E39 har prioritet, men det er ikkje akseptabelt at det skal skapa så store problem for hovudsambandet til Tysnes. Dette skapar jo irritasjon og vanskar for både fastbuande på Tysnes og for oss som har fritidsbustad i kommunen.


Køyra rundt

Ole Johan Sagen har sjeldan opplevd problemet så tidleg som 27. april, men tek det som eit teikn på at trafikken på E39 aukar jamt.

– Tidlegare har me jo visst at pinsen var heilt umogleg. Då har eg ikkje eingong prøvd å køyra til Halhjem og ta ferja til Våge, men har i staden køyrd rundt om Fusa. Og kanskje ville det vera ei løysing å gjera noko med den vegen, slik at det blir meir attraktivt å køyra rundt. Her har politikarane ein sjanse til å bruka denne situasjonen som eit argument for å få utbetra den vegen.


Trafikkprognosar

Ole Johan Sagen har hatt ulike funksjonar innan næringslivet, er svært oppteken av samferdsle og han har også jobba for Sotrasambandet. Han meiner politikarane i Tysnes, og særleg ordføraren, bør få fram tal på kor stor trafikkauke det er venta over Halhjem.

– Politikarane reknar vanlegvis med ein auke på berre ein halv prosent, medan den reelle auken oftast har vist seg å bli på to prosent. Her går det an å finna ut kva fagfolk reknar ut frå. Dessutan viser ikkje statistikk over kor mange som har reist med ferja frå Halhjem til Tysnes, kor mange som har måtta stå over ei ferje fordi dei ikkje kom seg ned til kaien.


Fungerte

Ole Johan Sagen meiner dei kunne ha gjeninnført ei ordning som fungerte.

– Ja, ei tid stod dei oppe i vegen og gav raud og grøn lapp til bilistane alt etter om dei skulle til Stord eller Tysnes. Det skapte flyt i ferjekøane, men det vart kanskje for dyrt å ha folk der til det arbeidet.


Siste saker Gå til framsida