SAMFERDSEL: Haugaland Vekst og Samarbeidsråda for Sunnhordland vil mellom anna framskunda E39 Hordfast. (Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen)
SAMFERDSEL: Haugaland Vekst og Samarbeidsråda for Sunnhordland vil mellom anna framskunda E39 Hordfast. (Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen)

Vil styrka samferdsla og samarbeidet på Vestlandet

Haugaland Vekst og Samarbeidsrådet for Sunnhordland vil framskunda fleire vegprosjekt på Vestlandet – og styrka forholdet mellom Hordaland og Rogaland.
Publisert 15.05.2018 kl. 14.47. Oppdatert 16.05.2018 kl. 07.23.

Haugaland Vekst og Samarbeidsrådet for Sunnhordland er ikkje heilt nøgde med at Hordaland og Rogaland ikkje blei slått saman i ein stor-region. Dette kan ein lesa i eit brev råda har sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Hordaland fylkeskommune og Rogaland fylkeskommune.

Regionråda skriv også at regionane Haugaland og Sunnhordland er dei einaste regionane på Vestlandet, med unnatak av Bergen og Stavanger, som kan «vera ein motor i utviklinga av eit samla Vestland».


Samarbeid på tvers av grensene

Vidare ber råda om at Hordaland og Rogaland skal samarbeida på tvers av fylkesgrensene, for å fremja vekst i Sunnhordland og på Haugalandet. Dei ber om at konkrete funksjonar vert lagt til regionen. Dei nemner Selskapet for industrivekst (SIVA) og Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) som døme.

Vidare ber dei om at funksjonar som spring ut av Rogaland skal kunna leggjast til Sunnhordland, og at funksjonar som spring ut av Hordaland skal kunna leggjast til Haugalandet, dersom dette er «mest tenleg». Dette kan sjåast i samanheng med at regionråda har eit uttalt ønskje om samling av dei to fylka.


Vil framskunda E39

I eit anna brev, retta mot statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, tar regionråda til orde for å framskunda det dei meiner er viktige samferdselsprosjekt for Vestlandet.

I første del av brevet, tar dei til orde for at arbeidet med E39 Hordfast bør setjast i gang raskare enn det det er lagt opp til no. Regionråda argumenterer mellom anna med at kostnadane til vegprosjektet er redusert til 35 milliardar, og at det då vil vera mogleg med ein tidlegare byggjestart.


«Den viktigaste aust–vest-korridoren»

Vidare nemner regionråda E134 Haukelivegen, som dei kallar den viktigaste aust–vest-korridoren for Hordaland og Rogaland.

Dei argumenterer for at ei utbetring av E134 har stor samfunnsnytte, og stor verdi for næringslivet. I tillegg meiner dei at ei eventuell utbetring vil kunne føre til mindre utsleppp av klimagassar.

Avslutningsvis ber dei om at det blir oppstart av førehandsinnkreving eller parallellinnkreving av bompengar, for å sikra at byggjestart på E134 Seljestad–Vågslid kjem i gong raskare enn opprinneleg planlagt.


Siste saker Gå til framsida