I MÅL: Etter at det tredje folkemøtet om samfunnsdelen i kommuneplanen er gjennomført, er dei komne i mål med desse høyringane. T.v. arealplaleggjar Morten Anthonessen, økonomisjef Rolf Johan Lunde og rådmann Steinar Dalland.
I MÅL: Etter at det tredje folkemøtet om samfunnsdelen i kommuneplanen er gjennomført, er dei komne i mål med desse høyringane. T.v. arealplaleggjar Morten Anthonessen, økonomisjef Rolf Johan Lunde og rådmann Steinar Dalland.

Tysnes – sovekommune eller ny næring?

Byggjestart på Hordfast og E39 over Tysnes kan bli i 2025. Sjansane for ny gjennomfartsåre over Tysnes prega folkemøtet om næring i kommunen fram til 2030.
Publisert 16.05.2018 kl. 06.00.

Berre 15 innbyggjarar møtte fram på det siste av tre folkemøte i Tysneshallen. Tema var bustad og næring, og kommunen stilte i det fine veret med seks frå administrasjonen. Når det gjaldt næring, innleia rådmann Steinar Dalland med å fortelja at han hadde nærast sjokkert formannskapet.

– Eg sa at dei måtte vurdera om Tysnes skal innstilla seg på å vera ein kommune der folk berre bur og har det bra, medan dei jobbar på Stord eller i Bergen. Det verka ikkje som at dei likte den tanken, sa rådmannen.

Ordførar Kåre Martin Kleppe følgde opp.

– Nei, eg er heilt klar på at me ikkje berre skal vera ein bu- og sovekommune. Her skal me også få til arbeidsplassar, sa ordføraren, og det såg ut som at alle 15 var einige i det.


Bort med gudeøya

Tysnes har i mange samanhengar reklamert med at kommunen er gudeøya. Dette har provosert Gerhard Alsaker, eigar og leiar av Alsaker Fjordbruk, som brukte svært sterke ord om slagordet som vart innført for nokre år sidan i samband med prosjektet Tysnes 3012.

– Me må kvitta oss med dette slagordet. Det finst ikkje framtid på historisk grunn, så me må slutta med gudeøya. Me må heller marknadsføra oss med «eit hav av moglegheiter». Signala me sender ut til potensielle investorar med å poengtera gudeøya er dårlege.

Lars Enes trudde ikkje gudeøya hadde hindra nyetableringar.

– Slagordet har ikkje stått i vegen. Næringsetableringar skjer ofte på trass av. Eg kjem frå Kvinnherad, som ikkje akkurat utmerkjar seg med gode kommunikasjonar, men likevel er der mykje næringsverksemd. Her i Tysnes har me dårlege kommunikasjonar, men likevel er her 40 verksemder med 10 tilsette eller meir.


Kulturminne

Lorentz Lunde, som er med i KrF, stod ikkje så hardt på at dei må halda på gudeøya i marknadsføringa.

– Men det er viktig at me ikkje så ofte blir hindra av omsyn til kulturminne som må vernast. Eg meiner me bør få laga ferdig kulturminneplanen der me presiserer kva som må vernast, og så kan me heller bruka resten til anna, til dømes til næring.

Rådmann Steinar Dalland meinte det ikkje er så enkelt.

– Me kan ikkje berre velja bort kulturminne. Det har me fått klar beskjed om frå fylkeskonservatoren.

– Me må selja kulturminna for det dei er verde. Turistar kan vera interesserte, sa Anne Merete Fjeldstad.

– Me har ingen salbare kulturminne i Tysnes. Me har utsikt og vind, repliserte Gerhard Alsaker.

– Men vegane våre er kulturminne, sa Asbjørn Myklestad og fekk fram låtten hos dei andre.


Gründarar frå himmelen

Både Anne Merete Fjeldstad og Lorentz Lunde meinte at kommunen må leggja til rette for næringsareal ved sjøen. Gerhard Alsaker og Alsaker Fjordbruk har eit stort areal i Nedrevåge.

– Ingen i kommunen har nokon gong vendt seg til meg om Nedrevåge. Eg tok kontakt sjølv ein gong, men fekk ingen respons.

Asbjørn Myklestad meiner det er viktig at kommunen no legg til rette for næringsutvikling.

– På Øvre Dalland er der ti dekar som ser ut til å kunna bli klart som næringsområde om ikkje så svært lenge. Det er viktig at me legg til rette for næringsområde, slik at interesserte kan etablera seg her. Me kan ikkje venta at gründarar ramlar ned frå himmelen slik utan vidare. Der må vera plassar klare der dei kan driva næring.


E39

Det som kan koma til å skje på Reksteren dersom Hordfast blir bygd, prøvde fleire å sjå for seg. Anfinn Kleppe meinte å ha ein spenstig, god ide.

– Bergen slit med å finna ny plass for storhamn. Dei må bort frå sentrum og har vurdert både Åsane og Flesland. Dei kan få koma til Reksteren og leggja storhamna her. Det blir enormt mykje stein å ta ut i samband med bygginga, så det skulle liggja godt til rette.

– Dessverre vil nok det aldri bli aktuelt. Det å frakta stein slik vil bli altfor dyrt, kommenterte Gerhard Alsaker.

Fleire meinte at kommuneplanen for dei neste 12 åra må ta høgde for at nyevegen kjem over Reksteren. Bustadsatsinga var også tema på møtet, og både når det gjaldt den og næringssatsing, meinte fleire at dei måtte fri til næringslivet.

– Dei næringsdrivande klarar seg svært godt sjølve dei, berre dei møter ein næringsvennleg kommune, meinte Lorentz Lunde.

– Kommunen skal berre leggja til rette areal og ha effektiv behandling av søknader. Meir må avgjerast administrativt, følgde Gerhard Alsaker opp med.


Næringssjef eller lobbyist

Det vart diskutert om Tysnes burde ha næringssjef eller ikkje. Gerhard Alsaker meinte det ikkje hadde blitt noko utav prosjektet kalla 3012, der kommunen hadde ei prosjektstilling for nokre år sidan.

– Det kom ingenting utav det. Kommunen må heller bruka ressursar på å påverka mellom andre fylket, slik at me sikrar betre ferjeavgangar. Her har det vore for dårleg politisk handverk. Kanskje bør me heller tilsetja lobbyist, sa næringslivsleiaren frå Onarheim.

Anne Merete Fjeldstad hadde mot slutten eit konkret forslag.

– Eg skulle ønskja at me kunne få til nokre linjer på vidaregåande her i kommunen. Det ville vera ein føremon for både ungdommane og næringslivet.


Siste saker Gå til framsida